Skip to main content

Monoteism

 

Islam är en monoteis­tisk reli­gion och byg­ger från grun­den på att Gud är En; En i Sig Själv och inte en treenig gudom eller en fysisk fören­ing med materian.

I islam är Gud inte den dun­kla gudom som filosofer och ultra-mys­tik­er talar om, inte heller är Han juden­domens nation­al­is­tiska och män­nisko­lik­nande gudom eller kris­ten­domens gåt­ful­la och treeni­ga gudom. Vad vi vet är att Han är verk­lig, oberoende, och Den som de bäs­ta nam­nen (al-Asmā al-Hus­na) till­hör. Även om Han har attrib­ut (sifāt) är dessa attrib­ut uni­ka med hän­vis­ning till Hans per­fek­ta Själv och lik­nar ingent­ing i vår verk­lighet eller något som kan upp­stå i män­niskans kollek­ti­va medvetande.

I islam är Gud inte den oper­son­li­ga, över­flödi­ga och irrel­e­van­ta gudom som deis­ter­na talar om. Istäl­let är Han direkt och med eftertryck rel­e­vant för Uni­ver­sum och män­niskans liv då Han ska­p­at allt och har full kännedom om Hans skapelse. Han besvarar män­niskans bön­er, likväl är Han den som är Sig Själv nog (al-Ghani); Hans han­dlin­gar påverkar direkt män­niskans öde, likväl är Han den Vise (al-Hakīm), den Sub­tile (al-Latīf) och över allt annat, den Hög­ste (al‑A’lā).

Islam är en reli­gion med både en kat­e­gorisk affir­ma­tion och en kat­e­gorisk nega­tion. Å ena sidan bekräf­tas med eftertryck Guds enhet och unikhet och å andra sidan avvisas kat­e­goriskt alla for­mer av poly­teism, heden­dom och henothe­ism som direk­ta osan­ningar. Har du någon­sin hört talas om två kun­gar som styr sam­ma land? Har du någon­sin sett två förare köra sam­ma bil med sam­ma ratt? Att föres­lå att det finns fler än en sann Gud är i sig ett självmotsägande.

Icke-tro och ateism upp­står då man miss­förstår Ska­paren, skapelsen och obser­vatören. I islam är dessa tre nivåer av exis­tens kon­ceptuellt sam­mankop­plade. Miss­förstånd vid någon nivå kom­mer att påver­ka förståelsen av de andra två. Att till exem­pel under­skat­ta obser­vatören (män­niskan) led­er till en under­skat­tning av livet eller uni­ver­sum (det ska­pade) vilket led­er till en under­skat­tning eller förnekande av Ska­parens existens.

 

Bekräf­telsen att Gud är en förkun­nas inför var­je böneu­trop genom frasen “lā ʾilāha ʾil­lā-llāh.

Gud

Inte bara arabers Gud — islam från Mexico till Japan

I kapit­let an-Nas (Män­niskan) i Kora­nen beskrivs män­niskans ursprung och hur Gud har ska­p­at henne av en droppe av ett flöde blan­dat med ett annat…
Gud

Argument för Guds existens

Prof. John Leslie har sagt: Den­na värld kan te sig mys­tiskt. Var­för är dess lagar sådana att de tillåter intel­li­gent liv att utveck­las? Var­för låter…
Gud

Allsmäktighetsparadoxen — en sten som inte går att lyfta

De fles­ta upp­fat­tar Gud som ett evigt väsen utan bör­jan eller slut. Antar vi att Gud är för­mö­gen att åstad­kom­ma allt, och vi frå­gar oss…

Er Gud är en Gud — det finns ingen annan gud än Han och Han omfat­tar allt med Sin kunskap! 

Kora­nen (20:98)

Vanliga frågor

Här finner du svar med fak­ta på några av de van­li­gast förekom­mande frå­gor­na om islam.

MonoteismGudxFAQ

Monoteism

Her­raväldets monoteism (tawhīd ar-rubu­biyyah) innebär att man bekräf­tar Guds den Härliges, den Upphöjdes enhet i skapelse, her­ravälde och organ­i­sa­tion . Den detal­jer­ade förk­larin­gen är följande:…
Fakta om jämställdhet i IslamKvin­naxFAQ

Jämställdhet

Den­na text är en län­gre genomgång av kvin­nans roll och ställ­ning i ett islamiskt samhälle utifrån ett per­spek­tiv av jäm­ställd­het. Tex­ten är inde­lad i stycken…
Redaktion Islam.se
28 okto­ber, 2016
Kvin­naxFAQ

“Hedersmord”

Finns det hed­er­smord och hed­er­sre­lat­er­at våld i islam? Finns det stöd i Kora­nen och i pro­feten Muhammeds sam­lade utta­lan­den (ahadīth) för sådana avskyvär­da över­grepp? Eller…
Abd Al-Wahid Yahya
1 sep­tem­ber, 2012
Slöjan i islamKvin­naxFAQ

Slöjan

Slö­jan är ett plagg, som ofta, men inte alltid täck­er ansik­tet. På senare tid har ter­men kom­mit att använ­das för att beskri­va den huvud­duk som…
Abd Al-Wahid Yahya
13 feb­ru­ari, 2011
Kropp & SjälxFAQ

Halalslakt

Köt­tbullen intro­duc­er­ades i Sverige på 1700-talet, till­sam­mans med kaffe och kål­dol­mar, efter Karl XII:s återkomst från hans vis­telse i det osman­s­ka riket. Det är därför…
Abd Al-Wahid Yahya
13 mars, 2005
NyttReli­gionxFAQxSlid­er

Agnostiker

Agnos­ti­cism är av väsentlig bety­delse i var­je teol­o­gisk diskus­sion, efter­som agnos­tik­er exis­ter­ar par­al­lellt med alla reli­gion­er snarare än att anta en sep­a­rat eller mot­satt teologisk…
Dr. Laurence B. Brown
14 novem­ber, 2011

Håll er bor­ta från extrem­ism i reli­gio­nen, för de som kom före er gick enbart under på grund av deras extrem­ism i religionen. 

Pro­feten MohammedSunan al-Nasa’i (3.007)

Islams fem pelare

 

Islams fem pelare, arkān, är de han­dlin­gar som islam byg­ger på och vad det innebär att leva som muslim.

De fem pelare som islam byg­ger på inbe­griper flera bety­delser av dyrkan. Baser­at på en stor mängd bevis häm­tade ifrån Kora­nen och pro­feten Muhammeds (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) utta­lan­den har den lärde inom islam Ibn Taymiyyah (1263–1328) gett en def­i­n­i­tion som god­känts av de fles­ta mus­limer. Han definier­ar dyrkan som ett sam­lings­be­grepp som står för alla inre (implici­ta) och yttre (explici­ta) han­dlin­gar som Gud uppskattar.

Enligt den­na def­i­n­i­tion avs­er inre han­dlin­gar den över­gri­pande tron, som sorteras under trosar­tik­lar, likt tron på Guds Enhet, Hans namn och attrib­ut samt att Han är värdig all dyrkan.

Yttre han­dlin­gar inklud­er­ar fem pelare som islam byg­ger på som det ver­bala utta­lan­det av tros­bekän­nelsen, bönen, fas­tan, all­mosan och vallfär­den. De omfat­tar ock­så att söka och spri­da nyt­tig kun­skap, hjälp­samhet samt gott beteende mot föräl­drar, släk­tin­gar och män­niskor i allmänhet.

Praktisera islam

Vill du prak­tis­era islam finner du här en intro­duk­tion till hur du
utta­lar tros­bekän­nelsen, för­bered­er dig inför och utför bönen.

Guider

Renhet inför bönen

Lär dig hur man gör sig redo inför bönen genom att bli ”rit­uellt ren”. Efter en förk­lar­ing av den teo­retiska def­i­n­i­tio­nen av ren­het föl­jer ett…
Redaktion Islam.se
26 april, 2001

Tvång skall inte förekom­ma i tros­frå­gor. Vad som är rätt hand­lande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda mak­ter­na och som tror på Gud, har san­nerli­gen vun­nit ett säk­ert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt. 

Kora­nen2:256