Skip to main content

Monoteism

 

Monoteism är dyrkan av en per­son­lig gud och ett förnekande av andra gudars tillvaro,
till skill­nad från mång­gud­eri (poly­teism) och dyrkan av en oper­son­lig allkraft (pan­teism).

Det­ta förkun­nas i den islamiska tros­bekän­nelsen och var­je böneu­trop genom frasen “lā ʾilāha ʾil­lā-llāh.

Gud

Allsmäktighetsparadoxen — en sten som inte går att lyfta

De fles­ta upp­fat­tar Gud som ett evigt väsen utan bör­jan eller slut. Antar vi att Gud är för­mö­gen att åstad­kom­ma allt, och vi frå­gar oss…
Gud

Beskrivningar av Gud i Koranen

Gud beskriv­er Sig Själv i Kora­nen genom Hans vack­ra namn och egen­skaper. Genom Kora­nen, som är Guds uppen­barelse, kan vi förstå Gud. Män­niskans intellekt är…
Gud

Genus — kan Gud kallas för “Han”?

Gud har ska­p­at de båda könen men vi till­skriv­er varken Gud att vara kvinnlig eller man­lig. Vi beskriv­er bara Gud som Hans pro­fet (över honom…

Er Gud är en Gud — det finns ingen annan gud än Han och Han omfat­tar allt med Sin kunskap! 

Kora­nen (20:98)

Vanliga frågor

Här finner du svar på några av de van­li­gast förekom­mande frå­gor­na om islam.

JihadxFAQ

Attacker mot civila

Islam för­b­jud­er attack­er mot oskyldiga män­niskor, som kvin­nor och barn, under krig mel­lan mus­limer och icke-mus­limer. Att inte vara troende rät­tfärdi­gar i sig själv inte…
Prof. Sami al-Majid
13 novem­ber, 2011
Kvin­naxFAQ

Slöjan

Slö­jan är ett plagg, som ofta, men inte alltid täck­er ansik­tet. På senare tid har ter­men kom­mit att använ­das för att beskri­va den huvud­duk som…
Abd Al-Wahid Yahya
13 feb­ru­ari, 2011
JihadxFAQ

Extremism

Extrem­ism är idag för­mod­li­gen ett av de ord som jour­nal­is­ter, för­fattare och poli­tik­er använ­der mest frekvent i sam­band med att islam diskuteras. Troligtvis var det…
Dr. Salman al-Oadah
13 novem­ber, 2011

Håll er bor­ta från extrem­ism i reli­gio­nen, för de som kom före er gick enbart under på grund av deras extrem­ism i religionen. 

Pro­feten MohammedSunan al-Nasa’i (3.007)

Islams 5 pelare

Islams fem pelare, arkān, är de han­dlin­gar som islam byg­ger på
och vad det innebär att leva som muslim.

Praktisera islam

Vill du prak­tis­era islam finner du här en intro­duk­tion till hur du
utta­lar tros­bekän­nelsen, för­bered­er dig inför och utför bönen.

Guider

Renhet inför bönen

Lär dig hur man gör sig redo inför bönen genom att bli ”rit­uellt ren”. Efter en förk­lar­ing av den teo­retiska def­i­n­i­tio­nen av ren­het föl­jer ett…
Redaktion Islam.se
26 april, 2001

Tvång skall inte förekom­ma i tros­frå­gor. Vad som är rätt hand­lande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda mak­ter­na och som tror på Gud, har san­nerli­gen vun­nit ett säk­ert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt. 

Kora­nen2:256