Skip to main content

Köttbullar och halalslaktKöt­tbullen intro­duc­er­ades i Sverige på 1700-talet, till­sam­mans med kaffe och kål­dol­mar, efter Karl XII:s återkomst från hans vis­telse i det osman­s­ka riket. Det är där­för högst troligt att de köt­tbullar den svenske konun­gen fat­tat tycke för gjorts av kött då halal­slakt använts. [1]http://sv.wikipedia.org/wiki/Köttbullar

Även om den islamiska lagen avseende halal­slakt är min­dre kom­plicer­ad än jud­isk kosher påb­juds likväl vis­sa regler. All lags­tift­ning som rör det­ta värld­sli­ga liv baseras på grun­den att maximera förde­lar och min­imera ska­da, och om en ska­da överväger förde­lar­na som kan vin­nas för­b­juds den i allmän­het. Gud säger:

De frå­gar dig om rus­dryck­er och spel om pen­gar. Säg: ‘Det lig­ger svår synd i bådadera men [ock­så] något som kan vara män­niskan till nyt­ta. Det onda de med­för är dock större än den nyt­ta de kan ge.’ [2]Kora­nen 2:219

Där­för finns vis­sa regler för hur djur kan­hanteras vid halal­slakt var­av de fles­ta av dessa regler har till syfte att lin­dra smär­tan som djuret utsätts för vid tid­punk­ten för slakt.

En av de främ­s­ta kri­terier­na för att köt­tet skall vara tillåtet att äta är att det har slak­tats enligt islamisk sed. Ett djur kan inte ätas om det har självdött, strypts, slag­its med­vet­slöst, fal­lit huvud­stu­pa, spet­sas av ett horn eller fällts av vil­da djur. För att köt­tet skall vara tillåtet att äta måste det slak­tats med ett snitt över halsen djupt nog att nå luft­stru­pen, mat­stru­pen och karoti­dartär­erna, utan att ryg­gmär­gen skärs av.

Halal­slakt är den mest humana meto­den för att und­vi­ka djur­plågeri. Det­ta är ock­så en av de metoder som god­känts av den amerikan­s­ka kon­gressen [3]1901 och 1902 (b), kapi­tel 48, rubrik 7:

Kon­gressen kon­stat­er­ar att använd­ning av humana metoder vid slakt av boskap hin­drar onödigt lidande, ger säkrare och bät­tre arbetsvil­lkor för anställ­da inom slak­tin­dus­trin, led­er till bät­tre pro­duk­ter och ekono­mi samt led­er till andra för­mån­er för pro­du­cen­ter, mel­lan­hän­der och kon­sumenter som tycks leda till ett välord­nat flöde av ani­maliepro­duk­ter inom mel­lanstatlig han­del och han­del utan­för lan­dets gränser. Det deklar­eras där­för att den poli­tik som följs i USA vid slakt av boskap och hanter­ing av djur endast skall utföras med humana metoder.

Ingen metod som används i sam­band med slakt skall ans­es överensstäm­ma med grun­der­na för rättsor­d­nin­gen i USA om den inte är human. Endera av föl­jande båda metoder för slakt och hanterin­gen däromkring ses härmed som human:

 1. När det gäller nötkrea­tur, kalvar, häs­tar, mulor, får, svin och andra djur så görs de oemot­tagli­ga för smär­ta genom ett slag eller skott eller ett elek­triskt eller kemiskt medel som är snabbt och effek­tivt före djuret fjät­tras, hissas, kas­tas eller snittas.
 2. Genom att slak­ta i enlighet med de rit­uel­la kraven för den jud­iska tron eller någon annan religiös tro som föreskriv­er en metod för slakt där djuret för­lorar med­ve­tandet genom ane­mi av hjär­nan som orsakas av sam­tidig och momen­tan avskärelse av hal­spul­sådern med ett vasst instru­ment. [4]http://assembler.law.cornell.edu/uscode/html/uscode07/usc_sec_07_00001901—-000-.html

Såsom kan ses ovan säk­er­ställer halal­slakt att djuret inte behöver lida i onö­dan samt att köt­tet är säk­ert att äta. Den snab­ba snit­tnin­gen av hal­så­drar­na stop­par flödet av blod till nerver­na i hjär­nan som regler­ar smär­ta och därmed lid­er inte djuret. De död­sryck­ningar som kan ses efter halal­slakt beror inte på smär­ta utan på sam­man­dragningar i muskler­na när de lid­er brist på blod. Dessa rörelser är ock­så vik­ti­ga för att tvin­ga ut den max­i­mala mäng­den blod från krop­pen vilket är av ytter­s­ta vikt för att rena köt­tet från åter­stående blod då det­ta blod funger­ar som ett medi­um för mikroor­gan­is­mer. Vik­tigt för den­na fak­tor är ock­så avskärelse av luft­stru­pen, mat­stru­pen och jugu­lar­ven­er­na till­sam­mans med hal­spul­sådern som orsakar ett snabbt blod­flöde ut ur sys­temet. Avskil­jan­det av ryg­gmär­gen kan emeller­tid leda till hjärt­stillestånd vilket innebär att blodet stag­ner­ar i blod­kärlen på grund av skadan på nerv­fi­br­er som led­er till hjärtat.

Känner djuret smärta vid halalslakt?

I stu­di­en Försök till att objek­ti­fiera smär­ta och med­ve­tande vid kon­ven­tionell (bult­pis­tolbedövn­ing) och rit­u­al­slakt (halal) av får och kalvar utförd av pro­fes­sor Wil­helm Schulze (1920–2002) och hans kol­le­ga dr. Haz­im vid vet­er­inärmed­i­cin­s­ka fakul­teten vid uni­ver­sitet i Han­nover, Tysk­land, imple­menter­ades flera elek­troder kirur­giskt vid oli­ka punk­ter i skallen. Efter ingrep­pet fick djuren åter­häm­ta sig under några veck­o­rs tid och några djur slak­tades enligt den islamiska meto­den som näm­nts tidi­gare genom skärn­ing av luft­stru­pen, mat­stru­pen och karoti­dartär­erna och andra djur bedö­vades före slakt. Under exper­i­mentet reg­istr­erade en elek­troence­falo­graf (EEG) och ett elek­trokar­dio­gram (EKG) hjär­nans och hjär­tats till­stånd för de djur som slak­tades och bedövades.

Föl­jande resul­tat registrerades:

 1. De tre förs­ta sekun­der från tiden för snit­tet (vid rit­uell slakt) som noter­ades på EEG visade inte någon förän­dring jäm­fört med före, vilket vis­ar att djuret inte kände någon smär­ta under eller omedel­bart efter snittet.
 2. Under de tre efter­föl­jande sekun­der­na nådde EEG ett till­stånd av djup sömn — med­vet­slöshet. Det­ta beror på den sto­ra mängd blod som rin­ner ur kroppen.
 3. Efter sex sekun­der visade EEG en noll­nivå vilket är det sam­ma som ingen smär­ta alls.
 4. När hjär­nak­tiviteten (EEG) sjönk till noll­nivå bul­tade hjär­tat och krop­pen skakade kraftigt (en reflex i ryg­gmär­gen) vilket dri­ver ut en max­i­mal mängd blod från krop­pen som i sin tur ger ett hygien­iskt kött.

(Engel­s­ka) I den­na video visas hur djuret ej behöver lida vid kor­rekt utförd halalslakt.

Moderna bedövningsmetoder

De som kri­tis­er­ar islamiska och jud­iska metoder för slakt menar att djuren måste bedö­vas före halal­slakt. Det­ta påstående grun­dar sig i att bedövn­ing gör djuret okänsligt för smär­ta även om en troli­gare anled­ning är att djuret blir lättare att hantera i indus­triel­la slakthus.

Vis­sa mod­er­na bedövn­ingsme­toder som kan näm­nas är:

Mekaniska metoder

Bult­pis­tol (CBP)
Den­na bedövn­ingsme­tod används i stor utsträck­n­ing för hus­d­jur och kanin­er. Tryck­luft dri­ver under spän­ning bul­ten genom djurets skalle. Den­na typ av bedövn­ing används allmänt för pro­duk­tions­d­jur. Den kallas för kap­tiv efter­som bul­ten skjuts ut ur cylin­dern men fort­farande är fas­tankrad vid pistolen.

Bedövn­ing genom hjärnskakning
Ett mekaniskt manövr­erat instru­ment slår mot hjär­nan. Används för nötkrea­tur, får, kalvar och kaniner.

Kulor
Används för djur som är svåra att hantera som vildsvin, bisonoxar, hjor­tar och häs­tar. Efter bedövnin­gen kan en stav föras in i kaviteten då en bult förstör den nedre delen av hjär­nan och den övre ryg­graden. När dessa metoder används orsakas med­vet­slöshet anti­n­gen av pen­e­trering av skallen som orsakar hjärn­skador eller genom ett hårt slag mot hjär­nan utan pen­e­tra­tion. Efter bedövn­ing av djuret sticks det och blodtillförseln till hjär­nan stryps. När djuret bedö­vats och stuck­its tap­pas det på blod och blöd­nin­gen blir då död­sor­sak­en. Hjär­tat skall slå så länge som möjligt för att störs­ta möjli­ga mängd blod skall rin­na ur köt­tet och blodå­dror­na. Det­ta höjer köt­tets kvalitet och den tid som det kan förvaras.

Elektrisk bedövning

Lokal bedövn­ing av huvudet
Nötkrea­tur, får, get­ter och strut­sar bedö­vas med den­na metod. Tekniken involver­ar applicer­ing av ett par elek­triska tänger mot vardera sida av djurets huvud. En elek­trisk ström passer­ar därefter genom hjär­nan vilket för­mod­li­gen led­er till tillfäl­lig medvetslöshet.

Hjärt­stillestånd
Används för nötkrea­tur, får, gris­ar, kanin­er och get­ter. En elek­trisk ström skickas genom huvudet och krop­pen vid sam­ma tid­punkt för att spän­na över hjär­nan och hjär­tat, genom huvudet först och sedan tvärs över bröstet eller genom huvudet och krop­pen vid sam­ma tidpunkt.

Vat­ten­bads­bedövn­ing
Det­ta är en van­lig metod för bedövn­ing av kyck­lin­gar, kalkon­er, gäss och ankor. När den­na metod används fjät­tras fåglar­na på ett rörligt trans­port­band som tar dem till det elek­triska vat­ten­badet. Fåglar­nas huvu­den sänks ned i vat­tnet och därigenom orsakas elek­triska stö­tar. Under senare år har den elek­triska styrkans ström höjts för att säk­er­stäl­la att fåglar­na dör genom hjärtstillestånd.

Känner djuret smärta vid halalslakt?

Studi­er har visat att bedövn­ing genom ovan uppräk­nade metoder­na utsät­ter djuret för onödig smär­ta. Beträf­fande bult­pis­tol (CBP) visade stu­di­en vid det tys­ka uni­ver­sitet föl­jande resultat:

 1. Djuren var med­vet­slösa strax efter bedövning.
 2. EEG visade svår smär­ta omedel­bart efter bedövningen.
 3. Hjär­tat hos de djur som bedö­vades med elek­triska stö­tar slu­tade att slå tidi­gare än de som slak­tades enligt den islamiska meto­den, vilket led­er till att mer blod stan­nar kvar i köt­tet. Det­ta är i sin tur ohy­gien­iskt för konsumenten.

Även om djuren bliv­it med­vet­slösa kände de svår smär­ta efter bedövnin­gen, vilket är en ovid­kom­mande fak­tor vid islamisk slakt.

Problem med bedövning

En av anled­ningar­na till att de fles­ta mod­er­na metoder för slakt inte upp­muntras i islam beror på smär­tan som djuret upplever. Även om det inte finns några särskil­da regler om bedövn­ing före slakt är det enligt flera studi­er bäst att avstå.

Islam upp­muntrar till att visa barmhär­tighet mot hela skapelsen och för­b­jud­er att djur vål­las onödig ska­da. Även under tiden för slakt sade pro­feten (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser): “När du slak­tar så slak­ta på bäs­ta sätt.” [5]Sahih Mus­lim Han befallde att kni­var skall sli­pas före slakt: “Slipa era kni­var så att du gör det enkelt för slak­t­d­juret.[6]Sahih Mus­lim Vad som kanske all­ra mest vis­ar på nåd och med­känsla för djur är att han sade att man aldrig bör sli­pa kni­var i djurets när­varo, och inte heller slak­ta ett djur i när­varon av ett annat: “Han befallde att vi sli­par våra kni­var och [slak­tar] utom syn­håll för andra djur.[7]Ahmad I en annan berät­telse: Pro­feten passer­ade för­bi en man som sli­pade sin kniv medan han plac­er­at sin fot vid sidan av ett fårs ansik­te (för att hål­la det mot marken) som såg upp mot hon­om. Pro­feten sade: “Kunde du inte ha gjort det­ta tidi­gare? Du önskar slak­ta det flera gånger.[8]al-Mund­hiri

För att vara effek­tiv måste CBP-bedövn­ing utföras av välut­bil­dad per­son­al och särskil­da ström­styrkor måste använ­das. Om så inte är fal­l­et, eller om pis­tolen inte plac­eras kor­rekt, kom­mer djuret att genom­l­i­da smär­tan av att ha skju­tits felak­tigt för att där­på smär­tas när det skjuts igen. Om djuret skulle slak­tas utan CBP hade det enbart upplevt min­i­mal eller ingen smär­ta. I en rap­port från 1996 utta­lade den veten­skapli­ga kom­mit­tén vid Europeiska kom­mis­sio­nen sig: “I fem till tio pro­cent av fall­en används bult­pis­tolen inte på rätt sätt.” Det­ta motsvarar 230 000 boskap enbart i Storbri­tan­nien, enligt organ­i­sa­tio­nen VIVA (Veg­e­tar­i­an Inter­na­tion­al Voice for Ani­mals). FAWC (Farm Ani­mal Wel­fare Asso­ci­a­tion) rap­porter­ade i frå­ga om slak­thus att det ofta under­sök­er huvud­stom­men där bul­ten pen­e­tr­erat. Enligt deras mening fanns det allt­för mån­ga fall där pen­e­tra­tio­nen inte skett vid eller nära den rek­om­mender­ade punk­ten samt ett stort antal dub­bla träf­far (dvs. det förs­ta skot­tet mis­sade sitt rät­ta mål).

Det­sam­ma kan sägas om elek­trisk huvudbedövn­ing. The Roy­al Soci­ety for the Pre­ven­tion of Cru­el­ty to Ani­mals (RSPCA) säger:

Det har framkom­mit allt starkare veten­skapli­ga belägg för att vis­sa djur som bedö­vas elek­triskt åter­får med­ve­tandet före de dör av blod­för­lust. Orsak­er­na till det­ta är anti­n­gen en allt­för låg ström som passer­ar genom djurets hjär­na under bedövnin­gen eller att djuret åter­får med­ve­tandet om tidsin­ter­vallen mel­lan bedövn­ing och stick­n­ing över­skrid­er en peri­od av 20 sekunder.

VIVA förk­larar att bedövnin­gen som orsakas genom den­na teknik varar mel­lan 20 till 40 sekun­der, medan inter­vallen mel­lan bedövn­ing och stick­n­ing är så hög som 70 sekun­der för får. Det­ta innebär att runt fem miljon­er får åter­får med­ve­tandet efter att ha bedö­vats elek­triskt innan de dör av blodförlust.

Forskn­ing vid Bris­tol Uni­ver­si­ty har ock­så visat att efter en elek­trisk bedövn­ing kanske får inte kän­ner smär­ta men likväl upplever peri­oder av full med­veten­het. Dessu­tom finns inga belägg för att för­lus­ten av med­ve­tandet är omedel­bar och som­li­ga, som neu­ro­fy­s­i­olog dr. Harold Hill­man, menar att bedövnin­gen är oer­hört smärt­sam, och påpekar att elstö­tar i vis­sa län­der används som tortyrred­skap. Djuren kan inte uttryc­ka den­na smär­ta genom gråt eller rörelser när en mas­siv elek­trisk ström för­la­mat dem.

Otill­räck­lig bedövn­ing förekom­mer ock­så vid vat­ten­bads­bedövn­ing, speciellt av ankor och gäss, efter­som de ofta höjer huvudet vid inträdet i vat­ten­badet och deras huvu­den sänks där­för inte helt ned i vat­tnet. Ett annat prob­lem med den­na metod är att även om syftet är att upp­nå hjärt­stillestånd bedö­vas mån­ga fåglar felak­tigt och åter­får med­ve­tandet före slakt, enligt RSPCA. Det­ta är ock­så fal­l­et vid stick­n­ing då djur kan åter­få med­ve­tandet före döden.

Vad som kan noteras är att även om dessa bedövn­ingsme­toder för­mod­li­gen är tänk­ta att min­s­ka smär­ta, är resul­tatet att djuret fak­tiskt genomgår mer smär­ta, både vid den ursprung­li­ga bedövnin­gen och vid slak­ten om bedövnin­gen utförs brist­fäl­ligt. Enligt islam är det inte tillåtet att orsa­ka djuren onödigt lidande.

Islams utlåtande om bedövning

Avlägsnan­det av blod
Det är tydligt att avlägsnan­det av den max­i­mala mäng­den blod före djurets död är avgörande för köt­tets ren­het. Vid de oli­ka metoder­na för bedövn­ing får djuren genomgå hjärt­stillestånd efter bedövn­ing, anti­n­gen oavsik­tligt, såsom elbedövn­ing mot huvudet, eller avsik­tligt, såsom elek­triska vat­ten­bad. I resul­tat­en av exper­i­mentet vid det tys­ka uni­ver­sitetet sågs att hjär­tan hos de djur som bedö­vas med bult­pis­tol (CBP) slu­tar slå tidi­gare jäm­fört med de djur som slak­tats enligt den islamiska meto­den. Det­ta led­er till att mer blod blir kvar i köt­tet. När blodet finns kvar i blodå­dror­na blir det en gro­grund för mikroorganismer.

Kon­t­a­miner­ing av köttet
Det visade sig i ett exper­i­ment som utfördes av Gre­go­ry och Whit­ting­ton 1992 och pub­licer­ades i Vet­eri­nary Sci­ence under titeln Inhala­tion of Water Dur­ing Elec­tri­cal Stun­ning in Chick­ens att kyck­lin­gar inan­das vat­ten under tiden för elchock. Ingen åtgärd mot det­ta finns för tillfäl­let. Det har ock­så noter­ats att fåglar kan uträt­ta sina behov sam­tidigt som de bedö­vas så levande fåglar kan andas vat­ten nedsmut­sat med avföring från andra fåglar, vilket gör köt­tet ohy­gien­iskt efter­som vät­sko­r­na kan läc­ka ut ur lun­gor­na och orsa­ka kontaminering.

Räd­sla för döden
Vid mån­ga av dessa tekniker för bedövn­ing dör djuret före det slak­tas, anti­n­gen oavsik­tligt, såsom vid CBP, eller avsik­tligt som vid gas­ning. Det­ta gör att köt­tet enligt islam inte är tillåtet att äta.

Profetens etiska instruktioner för halalslakt

Vår pro­fet Muhammed har instruer­at oss om den kor­rek­ta etiken inför slak­tandet av ett djur genom bland annat föl­jande pro­fet­tra­di­tion­er (ar. ahadîth).

Shad­dād bin Aws sade: Det finns två ting som jag kom­mer ihåg att Guds bud­bärare har sagt:

San­nerli­gen har Allah påb­ju­dit er god­het mot allt­ing; så när ni dödar, döda på ett gott sätt och då ni slak­tar, slak­ta på ett gott sätt. Så var och en bör sli­pa sin kniv och låta det slak­tade djuret dö med så lite plå­ga som möjligt. [9]Sahîh Mus­lim, nr 4810

Jābir bin Abdul­lāh berät­tade att pro­feten för­b­jöd dödande av djur efter att de bun­dits. [10]Sahīh Mus­lim, nr 4817

Pro­feten sade till en man som sli­pade sin kniv i djurets närvaro:

Skall du orsa­ka djurets död två gånger – en gång genom att sli­pa kniv­en i dess syn och en gång genom att skära dess hals? [11]Al-Furu Min-al-Kafi Lil-Kuli­ni; 6:230

Av utsagor som dessa (det finns mån­ga fler än de som åter­getts här) har de lärde inom reli­gio­nen förklarat:

Var­je omsorg skall tas för att slak­ta ett djur väl och inte orsa­ka det onödig plå­ga och tortyr. Vi har fått instruk­tion­er om det­ta [12]Imam an-Nawawî, Shahr Sahîh mus­lim, vol. II, s.152, cit Sahih Mus­lim, sid 1078:

 1. Att kniv­en skall sli­pas så att den skär halsen omedel­bart utan att orsa­ka stor smärta;
 2. Att kniv­en inte skall sli­pas så att djuren kan se det;
 3. Djuret skall slak­tas på en plats där det inte finns andra djur så att dessa inte skall se den plågsam­ma synen;
 4. Djuret skall inte bru­talt slä­pas till slak­t­plat­sen utan skall föras med lät­thet; och slutligen;
 5. Skall djuret släp­pas fritt efter att halsen sku­rits så att det fritt kan ska­ka sin kropp i blödningsprocessen.

Sa’īd bin Jubayr berät­tade att Ibn ’Umar råkade passera en grupp män som bun­dit en höna och sköt till måls på den. Då de såg Ibn ’Umar skingrades de från den, varpå Ibn ’Umar sade: ”Vem har gjort det­ta? San­nerli­gen har Guds sän­de­bud åkallat [Gud om] för­ban­nelse över den som gör det­ta![13]Sahîh Mus­lim, nr 4815

Över­sättaren till Sahīh Mus­lim har fogat föl­jande kom­men­tar till tra­di­tio­nen ovan:

Djuren är ett förtroende från Gud och ingen smär­ta skall där­för till­fo­gas dem för nöjes skull. Om det finns ett gen­uint behov av att slak­ta dem för att använ­da deras kött eller skinn skall de slak­tas på ett kor­rekt sätt så att de inte på något sätt tillåts dö en utdra­gen död. Det är höj­den av känslolöshet att bin­da en fågel eller ett djur och sedan öva prick­skytte på det. Islam man­ar oss till att kän­na i dju­pet av våra själar den smär­ta som till­fo­gas dem och således und­vi­ka alla de vanor och sporter som är en orsak till tortyr av dem då dessa vanor gör en känslolös och likgiltig inför levande varelsers smär­ta och bekym­mer. Att vara hård­hjär­tat, bru­tal och känslokall är bland de värs­ta kval­itéer­na hos en män­niska, enligt islam. [14]Abdul Hamîd Sid­diqi, Sahih Mus­lim, fot­not 2377, sid. 1079

Ögonvittnesskildring från Dabo kring halalslakt

Föl­jande ögonvit­tnesskildring kom­mer från indone­siska Dabo för att kun­na ge en annan mer aut­en­tisk bild av hur halal­slak­ten går till än den som väster­länd­sk media visar:

Hon anade inte att stun­den snart var inne. Inte heller var hon med­veten om att det hade gått två dagar sedan hon skiljdes från de övri­ga kor­na i flock­en. Det hon däre­mot var med­veten om var det goda gräs och det friska vat­ten hon fått under dessa två dagar. Hon hade dessu­tom badats tidi­gare på mor­gonen. Hon kände sig lugn och till freds.

Hon rea­ger­ade inte med annat än lugn och tryg­ghet när hennes ägare kom för att häm­ta henne. Han pratade lugnt med henne och strök med han­den över hennes hals.

De gick till en avlägsen gräs­plätt där någon hade grävt ett hål i marken, antagli­gen någon av de båda män­nen som redan var där och vän­tade på kon och hennes ägare. När de båda kom­mit fram till gräs­plät­ten fick den ene av de båda vän­tande män­nen med sin bestäm­da blick och fas­ta grepp om kon henne att läg­ga sig ner, lugnt och utan större mot­stånd. Hon la sig så att hennes hals låg över den gräv­da gropen. Medan de båda män­nen höll kon i ett fast grepp gick den tred­je man­nen upp bakom där han sat­te sig på huk, strök kon över pälsen och talade lugnt med henne. Han tog fram ett stort banan­blad som han höll över kons hals och i den andra han­den höll han en stor och myck­et vass kniv. Han läste Bis­mil­lâh och Allahu Akbar – I Guds namn, Gud är den störste — för att därefter med en snabb och väl­rik­tad rörelse snit­ta kon i halsen. Det gick så snabbt att kon inte hann rea­gera och än min­dre utstö­ta några ljud. Efter någon eller ett par sekun­der hade kon för­lorat med­ve­tandet. Efter det­ta tog man snarast bort det rep som sut­tit runt kons hals för att hon skulle få ett så värdigt och fint slut som möjligt. Allt­ing gick snabbt och ”snyg­gt” till. Blodet sam­lades upp i gropen i marken vilken snabbt övertäck­tes då allt var klart. Banan­bladet, som använts som ”stänksky­dd” pre­cis efter att snit­tet hade gjorts, begravdes även det i marken till­sam­mans med blodet.

Kon för­lorade snabbt med­ve­tandet och dog i prin­cip omedel­bart men likt alla slak­tade djur hade den död­sryck­ningar ytterli­gare ett tag efter det­ta. När dessa hade upphört, efter unge­fär fem sex minut­er, trans­porter­ades det bort för att styckas.

Först efter att spåren från den­na slakt röjts undan häm­tade man ytterli­gare en ko, som genomgått sam­ma pro­ce­dur, för att genom­föra ytterli­gare en slakt. För att inte i onö­dan oroa den­na ko nöjde man sig inte med att bara stä­da undan spåren från den tidi­gare slak­ten utan genom­förde dessu­tom själ­va slak­ten 45–50 meter län­gre bort.

Förbud mot halalslakt i Europa

För­bud mot halal­slakt infördes i Tysk­land 1933, en månad efter Hitler kom­mit till mak­ten, samt i Ungern och Ital­ien 1938. Ital­ien under Mus­soli­ni hade lags­tift­ning för att sky­d­da skäk­t­ning, men efter för­bun­det med Naz­i­tysk­land infördes rasla­gar som även innefat­tade ett skäk­t­nings­för­bud. En månad efter Hitlers inva­sion i Polen 1939 för­b­jöds skäk­t­ning helt, och straf­fet i lagen för skäk­t­ning var vis­telse i kon­cen­tra­tionsläger. [15]Berman, Munk The Right to Prac­tise She­hi­tah Frankrike och Ned­er­län­der­na följde efter under 1940 och för­bud infördes i alla Naziock­u­per­ade län­der men togs bort av de allier­ade när dessa områ­den befri­ades. [16]Stun­ning Bod­ies: Ani­mal Slaugh­ter, Judaism, and the Mean­ing of Human­i­ty in Impe­r­i­al Ger­many av Dorothee Brantz I Sverige har den­na slak­t­metod var­it för­b­ju­den sedan 1937.

Avslutning

Vad som näm­nts ovan om halal­slakt är bara ett axplock ur den islamiska etiken i djur­rätts­frå­gor. Det­ta är sak­er som du helt enkelt inte kan lära dig genom tv, utan bara genom att själv ta del av reli­gio­nens käl­lor och genom att sam­ta­la med religiösa mus­limer som tar sin reli­gion på all­var och som kan berät­ta om hur det verk­li­gen går till när halal­slakt utförs korrekt.

Det finns mus­limer som gör fel vid halal­slakt. De bilder du har sett ljuger tyvärr inte. Men, det är dessa män­niskor som skall klan­dras — inte reli­gio­nen vars läror de bry­ter mot.


Källa:
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Köttbullar
2 Kora­nen 2:219
3 1901 och 1902 (b), kapi­tel 48, rubrik 7
4 http://assembler.law.cornell.edu/uscode/html/uscode07/usc_sec_07_00001901—-000-.html
5 Sahih Mus­lim
6 Sahih Mus­lim
7 Ahmad
8 al-Mund­hiri
9 Sahîh Mus­lim, nr 4810
10 Sahīh Mus­lim, nr 4817
11 Al-Furu Min-al-Kafi Lil-Kuli­ni; 6:230
12 Imam an-Nawawî, Shahr Sahîh mus­lim, vol. II, s.152, cit Sahih Mus­lim, sid 1078
13 Sahîh Mus­lim, nr 4815
14 Abdul Hamîd Sid­diqi, Sahih Mus­lim, fot­not 2377, sid. 1079
15 Berman, Munk The Right to Prac­tise Shehitah
16 Stun­ning Bod­ies: Ani­mal Slaugh­ter, Judaism, and the Mean­ing of Human­i­ty in Impe­r­i­al Ger­many av Dorothee Brantz
Abd Al-Wahid Yahya

Abd Al-Wahid Yahya

Abd Al-Wahid Yahya har studerat islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.