Skip to main content

Mus­lim blir du genom att förkun­na tros­bekän­nelsen (aš-šahā­dah):

Jag vit­tnar om att det inte finns någon gudom värdig att dyr­ka utom Gud och att Muham­mad är Guds sändebud.

Vilket på ara­biska blir:

ashadu an lā ilāha illa-llāh, wa ashadu anna muham­madan rasūlu-llāh.

Lyssna till tros­bekän­nelsen på arabiska.

Vill du kom­ma i kon­takt med någon som kan hjäl­pa dig att kon­vert­era till islam kan du göra det via vår kar­ta över Sveriges moskéer och böneplatser.