Vad är cookies?
På islam.se används cook­ies. En cook­ie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller tex­tin­for­ma­tion. Cook­ies används för vis­sa funk­tion­er som för­bät­trar webb­si­dan för använ­daren eller ger oss sta­tis­tik om använ­dan­det av sajten. Sta­tis­tiken kan bara utläsas som siffror och kop­plas inte ihop med abon­ne­mang eller per­son. Vi sparar ingen per­son­lig infor­ma­tion via cook­ies, och infor­ma­tion om besökaren kan inte spåras av Islam.se via cook­ies. En Cook­ie kan inte star­ta program.

Oli­ka typer av cookies
Den­na webb­plats använ­der tre typer av cook­ies. Den förs­ta typen sparar en fil per­ma­nent på besökarens dator, och gör att sta­tis­tik om hur mån­ga som är inne på webb­si­dan sparas samt vil­ka web­bläsare de använ­der. Sta­tis­tiken kan bara utläsas som siffror och kop­plas inte ihop med abon­ne­mang eller motsvarande infor­ma­tion. Infor­ma­tio­nen används för utveck­ling av webb­si­dans prestanda.

Den andra typen av cook­ies kallas ses­sion­scook­ies. Under tiden besökaren är inne och sur­far på en webb­si­da, skickas den här typen av cook­ie mel­lan besökarens dator och servern för att kun­na kop­pla infor­ma­tion, som till exem­pel vil­ka förin­ställ­ningar besökaren har valt på webb­si­dan. Ses­sion­scook­ies lagras inte per­ma­nent på besökarens dator, utan försvin­ner när du stänger din webbläsare.

Den tred­je typen är en sta­tisk cook­ie som sätts för att vi skall veta hur mån­ga besökare webb­si­dor­na har.

Acceptera eller vägra cookies
Var­je besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cook­ies eller inte. De fles­ta web­bläsare tar emot cook­ies automa­tiskt, men det går att ändra inställ­ningar­na så att de inte accepter­ar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cook­ie-funk­tio­nen stängs av kom­mer dock inte webben och Islam.se mån­ga tjän­ster kun­na utnyt­t­jas till fullo.

Block­era alla cookies
De fles­ta web­bläsare ger dig möj­lighet att block­era alla cook­ies. Mer infor­ma­tion om hur du ändrar inställ­ningar­na avseende cook­ies i andra web­bläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.