Skip to main content
Religion

Medfödd gudstro

Majoriteten av alla människor har alltid trott på Gud. Både forna civilisationer och vår tids naturfolk har byggt samhällen baserade på religion och tro. Förnekelse…
Dr. Bilal Philips
13 november, 2018
Religion

Vidskepelse

Den svarta katten är i många kulturer omgiven av vidskeplighet, exempelvis att den bringar tur eller otur. Man kan tro att muslimer hyser en naturlig…
Dr. Salman al-Oadah
13 november, 2011
Religion

Agnostiker

Agnosticism är av väsentlig betydelse i varje teologisk diskussion, eftersom agnosticism existerar parallellt med alla religioner snarare än att anta en separat eller motsatt teologisk…
Dr. Laurence B. Brown
14 november, 2011
Religion

Ateism

Ateister må hävda att de inte erkänner Guds existens, men vissa kristna och samtliga muslimer menar likväl att även den mest hårdnackade ateisten innerst tror…
Dr. Laurence B. Brown
14 november, 2011
Religion

Deism

Under början av det sjuttonde århundradet när avståndet mellan vetenskaplig och biblisk sanning växte sig allt större stod filosofer som Edward Herbert (1583-1648) och Voltaire…
Religion

Islam

Prof. William C. Chittick har sagt: Muslimers lärde har från början haft vetskap om att allting härstammar från den Ende och att allt kommer att…
Religion

Judendom

Trots förekomsten av hedniska spår är judendomen alltjämt sedd som en monoteistisk religion. Enligt det Gamla Testamentet kan ingen varelse eller skapelse upphöjas till Guds…
Religion

Kristendom

Prof. Douglas K. Blount skriver: Den doktrin som mer än någon annan skiljer kristendomen från andra teismer är läran om inkarnationen, enligt vilken Jesus Kristus…
Religion

Mys­ti­cism

Mysticism är ett uttryck av föreningen mellan människa och gud och att människans huvudsakliga mål i livet är att försöka nå denna förening. Den grekiske…
Dr. Bilal Philips
14 november, 2011
Religion

Shia

Något som kan te sig förbryllande idag är splittringen och konflikterna mellan sunni och shia när båda grupper påstår sig presentera sann islam. För att…
Religion

Sufism

Virvlande danser i form av en "fysisk meditation" är vanligt förekommande inom sufismen. Även om de bara utgör en liten minoritet återfinns sufier i många…
Religion

Universalitet

Då följderna av att följa fel religion är så allvarliga måste Guds sanna religion vara möjlig att anta på alla platser under alla tider. Med…
Dr. Bilal Philips
14 november, 2011