Skip to main content
Då följder­na av att föl­ja fel reli­gion är så all­varli­ga måste Guds san­na reli­gion vara möjlig att anta på alla platser under alla tider. Med andra ord: Guds san­na reli­gion kan inte begrän­sas till ett folk­slag, ett samhälle eller en tidspe­ri­od. Det skulle där­till inte vara logiskt om den­na reli­gion belades med vil­lkor som inte har något att göra med män­niskans rela­tion till Gud. I islams mest cen­trala lära (över­gi­van­det av den egna vil­jan inför Gud) återfinns roten till dess uni­ver­salitet. Närhelst män­niskan kom­mer till insikt om att Gud är en, åtskild från skapelsen och under­kas­tar sig Hon­om blir hon mus­lim kropp­sli­gen så väl som andligen.

 
Därmed kan vem som helst, när som helst bli en mus­lim som föl­jer Guds reli­gion, islam, genom att avvisa dyrkan av skapelsen och vän­da sig enkom till Skaparen.

Det bör dock påpekas att man hela tiden måste fort­sät­ta att väl­ja mel­lan rätt och fel för att verk­li­gen under­kas­ta sig Guds vil­ja. Gud har inte enbart begå­vat män­niskan med för­må­gan till att skil­ja rätt från fel, utan även för­må­gan till att kun­na väl­ja mel­lan dem. Dessa för­må­gor giv­na av Gud med­för ett vik­tigt ans­var: att män­niskan kan stäl­las till svars av Gud för de val hon gör. Det blir då naturligt att hon anstränger sig till sitt ytter­s­ta för att göra gott och und­vi­ka ont. I Kora­nen uttrycks det­ta på föl­jande vis:

De som tror [på den­na Skrift] och de som bekän­ner den jud­iska tron och de krist­na och sabier­na — ja, [alla] som tror på Gud och den Ytter­s­ta dagen och som lever ett rättskaf­fens liv — skall helt visst få sin ful­la lön av sin Herre och de skall inte kän­na fruk­tan och ingen sorg skall tyn­ga dem. [1]Kora­nen 2:62

Om män­niskan av någon anled­ning inte accepter­ar det slut­gilti­ga bud­skapet när det tydligt har förk­larats, då svä­var hon i stor fara. Den siste pro­feten har sagt:

Den kristne eller jude som hör talas om mig men som inte bekräf­tar tron på vad jag för med mig och som dör i det­ta till­stånd kom­mer att vara en av Hel­vetets invånare. [2]Sahīh Mus­lim, vol1, s. 91, 284

Käl­lor:
Bilal Philips, The True Reli­gion of God. www.bilalphilips.com
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 2:62
2 Sahīh Mus­lim, vol1, s. 91, 284
Dr. Bilal Philips

Dr. Bilal Philips

Dr Bilal Philips är en jamaicansk kanadensisk författare och föreläsare som konverterade till islam i början av sjuttiotalet. Han har studerat vid universitet i Medina där han slutade med en kandidatexamen och därefter vid universitet i Riyadh där han avslutade med en masterexamen i islamisk teologi. Han har slutligen doktorerat vid University of Wales.