Redak­tio­nen för den­na webb­plats har ej möj­lighet att svara på frå­gor eller med­ver­ka i offi­ciel­la sam­man­hang utan hän­vis­ar till de moskéer, böne­platser och islamiska föreningar som finns etabler­ade i det fles­ta sven­s­ka städer.