Ett uppslagsverk för dig som vill veta mer om islam i Sverige, idag och imorgon.

 
Bak­grund
Islam.se grun­dades den 17 maj 2003 i Lund av @BilalBorchali. Idag näs­tan 20 år senare är webb­plat­sen en av lan­dets mest välbesök­ta infor­ma­tion­skäl­lor om islam.

Syfte
Att spri­da fri, oberoende och akademisk fak­ta rörande islam.

Mål­grupp
Sko­la, uni­ver­sitetsväsendet samt alla och envar som vill lära sig mer om islam.

Oberoende
Webb­plat­sen är oberoende på så vis att den ej är knuten till en viss organ­i­sa­tion, ett poli­tiskt par­ti, ett land eller en ordern. Ekonomiska bidrag accepteras ej.

Värde­grund
Islams lära vilar på Kora­nen och pro­fetens seder (sun­nah) som är rättes­nöre­na för en troende mus­lim. Sun­nah består av ett stort antal utsagor från den förs­ta gen­er­a­tio­nens mus­limer om vad pro­feten Muhammed sade eller gjorde i vis­sa situationer.

Käll­ma­te­r­i­al
Mate­ri­alet som utgör den­na webb­plats härstam­mar ifrån för­fattare vars arbeten har akademisk sig­nifikans och vars värde­grund överensstäm­mer med den ovan näm­n­da. Tex­ter­na kan ha omar­be­tats något för att pas­sa in i webb­plat­sens helhet.

För­valt­ning
Webb­plat­sen för­val­tas av @BilalBorchali och @YunusAndréasson.