Du har till­stånd att:

Dela — kopiera, dis­tribuera och sän­da webb­plat­sen islam.se (nedan kallat ver­ket) genom val­fritt medium.

På föl­jande villkor:

  • Erkän­nande — Du måste ange käl­lan till verket.
  • Icke kom­mer­siell — Du får inte använ­da ver­ket för kom­mer­siel­la ändamål.
  • Inga bear­bet­ningar — Du får inte förän­dra, bear­be­ta eller byg­ga vidare på verket.

Notera — Vid all åter­an­vänd­ning och dis­tri­b­u­tion måste du informera om licensvil­lko­ren som gäller för ver­ket. Det bäs­ta sät­tet att göra det­ta är genom en länk till den­na webb­si­da: islam.se/om/rattigheter.