Skip to main content

Adel Ryyan läs­er kapit­let an-Nas (Män­niskan) ur Kora­nen. (Se koranensbudskap.se på nätet eller beställ Kora­nens Bud­skap från Bokus med förk­lar­ing på svenska.)

Intres­sant gäl­lande män­niskan är hennes för­må­ga att kun­na iak­t­ta sina egna erfaren­heter och använ­da ret­ro­spek­ti­va upplevelser för att for­ma sitt inre. På så vis råder det inga tviv­el om att vi har en oöverträf­fad för­må­ga jäm­fört med andra levande arter. Men likväl är det så att även om män­niskan når de högs­ta nivåer­na av rike­dom, häl­sa och vis­dom är hon ändå inte garan­ter­ad ett abso­lut oberoende. Vi vet alla att rike­dom försvin­ner med tiden, att vi inte blir yngre med åren och att våra intellekt till sist kan erodera i senilitet. Det­ta bör räc­ka för att bekräf­ta vår inneboende svaghet. Vi måste för­lo­ra något för att vin­na något annat. [1]En insik­ts­full filosofisk reflek­tion över den sva­ga och ändli­ga karak­tär som den män­skli­ga naturen är beskaf­fad med för­fat­tade Naj­mud­din Attufi, en islamiskt skriftlärd under 1400-talet, när … Fort­sätt läsa En annan dödlig begrän­sning är vår sub­jek­tivitet och obe­fo­gade stol­thet som ideli­gen upprät­thålls inte enbart genom vår strä­van efter det all­ra nöd­vändi­gaste utan ock­så efter onödig lyx och sekundära behov.

Vår resa mot san­nin­gen kräver att vi kan sti­ga ur vår sub­jek­tivism och se sak­er och ting ur ett vidare perspektiv.

Stan­na först på avstånd, ta en titt på sko­gen och gå sedan in i den för att utfors­ka. När vi väl bör­jat söka efter en mening med livet när­mar vi oss — vare sig vi vill det eller ej — en annan värld som kallas “reli­gion”. I det­ta vägskäl har sann reli­gion — och då endast sann reli­gion — poten­tial att befria män­niskan från en oly­cks­bå­dande framtid. Men det finns först ett prob­lem som måste lösas: om reli­gio­nen förvrängts och om veten­skapen inte kan undgå empiriska fel och män­skli­ga tillko­r­takom­man­den, hur kan vi då finna sanningen?

Livets alla vägar

Vägen som led­er mot den vita drot­tnin­gens slott i Alice i underlandet.

Före vi sök­er san­nin­gen måste vi veta var vi skall söka efter då livets vägar är mån­ga. Var och en kan leda till en viss san­ning, medan andra kanske led­er en oändlig sträc­ka framåt eller upphör vid ran­den av en djup mörk dal som kallas ingen­stans. När Alice mötte Cheshire Cat i Alice i Under­lan­det, den beröm­da sagan skriv­en av Lewis Car­roll, frå­gade hon: “Skulle du kun­na berät­ta vilken väg jag bör ta?”, “Det beror på vart du vill kom­ma?” sva­rade kat­ten, “Jag bryr mig inte speciellt myck­et…” sva­rade Alice, “Då spelar det ingen roll vilken väg du går”, sade kat­ten. Den­na berät­telse vis­ar hur vik­tigt det är att ha en rik­t­ning i livet och att det­ta till stor del beror på om vi som män­niskor är indi­vidu­ellt och kollek­tivt med­vet­na om våra omedel­bara behov och långsik­ti­ga val. Som dik­ten lyder:

Och även om du fär­das mån­ga vägar;
finns det bara en väg, och det är den du väljer.

För att en san­ning skall vara ulti­mat måste den vara allmänt till­gäng­lig och inte på något sätt eso­terisk. Så om vi med san­ning avs­er den grundläg­gande nivå av verk­ligheten som alla män­niskor behöver måste den vara enkel, uppen­bar och förn­im­bar. Alla reli­gion­er kan ha ett visst mått av san­ning och det är san­ningssökarens uppgift, som det alltid var­it, att finna ett sätt att leva som före­nar dessa ele­ment i en sam­man­hän­gande hel­het. Bara något av den­na mag­ni­tud kan loc­ka miljon­tals män­nisko­rs hjär­tan från oli­ka samhäll­sklass­er och etniciteter. Endast en reli­gion av sådan attrak­tion­skraft kan bli den snab­baste växande reli­gio­nen i världen. Efter det­ta mått finns det bara en reli­gion som utmärk­er sig: islam [2]I sin bäst­säl­jare, The Clash of Civ­i­liza­tions, upp­skat­tar pro­fes­sor Samuel Hunt­ing­ton att fram till år 2025 kom­mer islam att “stå för cir­ka 30 pro­cent av världens befolkn­ing.” Han kon­stat­er­ar … Fort­sätt läsa.

Islams spridning i västvärlden

Mexikan­s­ka moské vis­ar hur islam spritts från öst till väst.

Islams inträde på den glob­ala are­nan har väckt frå­gan om mar­gin­alis­erin­gen av reli­gion i Väst[3]Ormerod, Neil (2007) In Defense of Nat­ur­al The­ol­o­gy: Bring­ing God into the Pub­lic Realm, Irish The­o­log­i­cal Quar­ter­ly; 72; 227., skriv­er Neil Ormerod, pro­fes­sor i teolo­gi och forskn­ingsledare vid insti­tutet för teolo­gi, filosofi, och religiös utbild­ning vid Aus­tralian Catholic Uni­ver­si­ty. Vad är det då som har gjort att så mån­ga har antag­it islam efter den 11:e sep­tem­ber? [4]Vis­sa ana­lytik­er menar att “kam­p­en mot ter­ror­ism” har med­fört att antalet kon­ver­titer har ökat (The New York Times, 19 juli, 2004). Vad är det med islam som motiver­ar så mån­ga att “anslu­ta sig till en gemen­skap som är så olik det väster­länd­s­ka samhälle de till­hör?[5]Lang, Jef­fery (1997) Even Angles Ask, s. 137. Vad vi nu bevit­tnar har en his­torisk grund för redan år 1938 förut­spådde George Bernard Shaw att “om någon reli­gion kan styra över Eng­land, ja hela Europa, inom de när­maste hun­dra åren, kan det vara islam.[6]The Gen­uine Islam, V.1, 1936. Shaw var en världs­berömd irländ­sk kri­tik­er och dra­matik­er, född 1856 och död 1950. Fem decen­nier senare bekräf­tade William Mont­gomery (1859–1921) [7]Islam and Chris­tian­i­ty Today, Lon­don, 1983, s. 11., den välkände his­torik­ern inom ara­bisk och islamisk his­to­ria, Shaws fram­syn­thet och förut­såg vidare att “islam är en stark utmanare till att kun­na bistå med ett ramverk för framti­dens reli­gion.[8]Det­ta står i stark kon­trast till Samuel M. Zwe­mer påstående från 1916 att “islam är en döende reli­gion” och att “redan från bör­jan hade den dödens bak­terier” och att “varken Kora­nen eller … Fort­sätt läsa

Mer än religion

Man måste från bör­jan ha i åtanke att islam inte är en reli­gion i tra­di­tionell bemärkelse. Ordet “reli­gion” är enligt väster­länd­sk och öster­länd­sk tra­di­tion inte till­räck­ligt för att definiera den full­ständi­ga innebör­den av islam. Ordet är inte bara otill­räck­ligt utan det reduc­er­ar dessu­tom islam till en nivå som en van­lig mus­lim inte skulle kän­na igen. Att tala om islam är att tala om ett full­ständigt sätt att leva; ett omfat­tande andligt, moraliskt, rationellt, socialt, etiskt, rättsligt, rättsveten­skapligt, ekonomiskt och poli­tiskt regelverk. Islam är inte en per­son­lig frå­ga, en isol­er­ad enhet eller ett bagage heli­ga rit­er och rit­ualer. Det är en uni­versell lag som syf­tar till att till­fredsstäl­la oli­ka män­skli­ga behov både på en fysisk och själ­slig nivå.

Käl­lor:
Dr. Ash-Shehri, Abdul­lah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 En insik­ts­full filosofisk reflek­tion över den sva­ga och ändli­ga karak­tär som den män­skli­ga naturen är beskaf­fad med för­fat­tade Naj­mud­din Attufi, en islamiskt skriftlärd under 1400-talet, när han skrev: “En varelse som män­niskan ska­par inte sina egna han­dlin­gar eller någon annans, där­för att det är väl känt att full­ständig kun­skap om något är en nöd­vändig följd av att ha ska­p­at den. Om män­niskan verk­li­gen hade ska­p­at sina egna han­dlin­gar skulle hon, till exem­pel, ha känt till alla detal­jer om dem i form av kvan­titet, kvalitet och syfte. Men den­na koralens håller inte då vi tydligt kan se att män­niskor talar ove­tandes om antalet bok­stäver och ord samt struk­turel­la och seman­tiska egen­skaper, och hon kan gå ove­tandes om antalet steg och exakt var hon kom­mer att slu­ta gå.” (Attufi, Naj­mud­din (2002) Al-Isharaat Al-Ilahiyyah, vol. 3, s. 360).
2 I sin bäst­säl­jare, The Clash of Civ­i­liza­tions, upp­skat­tar pro­fes­sor Samuel Hunt­ing­ton att fram till år 2025 kom­mer islam att “stå för cir­ka 30 pro­cent av världens befolkn­ing.” Han kon­stat­er­ar ock­så att “ande­len mus­limer i världen kom­mer att fort­sät­ta öka drama­tiskt” (Hunt­ing­ton, S. (2003) The Clash of Civ­i­liza­tions, New York, s. 65–66). Nicholas D. Kristof skriv­er i The New York Times: “Islam verkar i pro­cent vara den snab­bast växande sto­ra reli­gio­nen i världen idag” (okto­ber 15, 2006). The Tele­graph rap­porter­ar att “den snab­bast växande reli­gion är islam” (Decem­ber 25, 2005). The Times säger även: “Mus­limer är den snab­bast växande grup­pen av Europas befolkn­ing.” (18 okto­ber, 2003).
3 Ormerod, Neil (2007) In Defense of Nat­ur­al The­ol­o­gy: Bring­ing God into the Pub­lic Realm, Irish The­o­log­i­cal Quar­ter­ly; 72; 227.
4 Vis­sa ana­lytik­er menar att “kam­p­en mot ter­ror­ism” har med­fört att antalet kon­ver­titer har ökat (The New York Times, 19 juli, 2004).
5 Lang, Jef­fery (1997) Even Angles Ask, s. 137.
6 The Gen­uine Islam, V.1, 1936. Shaw var en världs­berömd irländ­sk kri­tik­er och dra­matik­er, född 1856 och död 1950.
7 Islam and Chris­tian­i­ty Today, Lon­don, 1983, s. 11.
8 Det­ta står i stark kon­trast till Samuel M. Zwe­mer påstående från 1916 att “islam är en döende reli­gion” och att “redan från bör­jan hade den dödens bak­terier” och att “varken Kora­nen eller dess pro­fet besit­ter kar­rak­tärs­drag för att kun­na bli bestående”. (Samuel M. Zwe­mer (1916) The Dis­in­te­gra­tion of Islam, New York, s. 7).
Dr. Abdullah S. Ash-Shehri

Dr. Abdullah S. Ash-Shehri

Abdullah Ash-Shehri har avlagt en doktorsexamen inom sociologi vid Leicester University, Storbritannien. Han har även studerat islamiska ämnen med en kandidatexamen inom islamisk lag från King Saud University, Riyadh.