Skip to main content
Något som kan te sig för­bryl­lande idag är split­trin­gen och kon­flik­ter­na mel­lan de som säger sig vara sun­ni mus­lim och shia mus­lim när båda grup­per påstår sig pre­sen­tera sann islam. För att förstå det­ta ämne till ful­lo måste man stud­era islams tidi­ga his­to­ria för att utrö­na under vil­ka omständigheter den­na split­tring upp­stod. Det­ta är dock en studie som kan vara över­mäk­tig för gemene man. Ett bät­tre sätt kan där­för vara att analy­sera vilken grup­ps påståen­den som överensstäm­mer med islams läror. En enkel jäm­förelse kan göras mel­lan shias och sun­nimus­limers tro och prax­is i förhål­lande till textuel­la bevis i Kora­nen och sun­nah — vilket är vad som kom­mer att göras i den­na text.

Utbredning

Den­na uppdel­ning kan upp­fat­tas som bety­dande men i själ­va ver­ket utgör shia enbart omkring 10% i förhål­lande till sun­nimus­limer, vilket motsvarar omkring 215 miljon­er shia i hela världen. [1]http://islamicweb.com/beliefs/cults/shia_population.htm Fastän shia är en minoritet i den mus­lim­s­ka världen, utgör de en majoritet av befolknin­gen i Iran, Azer­ba­jdz­jan, Bahrain och Irak [2]http://islamicweb.com/beliefs/cults/shia_population.htm. Shia finns även i Libanon (35%), Jemen (45%), Kuwait (35%), Turki­et (20–25%, huvud­sak­li­gen Ale­vi), Alban­ien (25%, huvud­sak­li­gen Bek­tashi), Pak­istan (20%) och Afghanistan (18%) [3]http://islamicweb.com/beliefs/cults/shia_population.htm.

Shia muslim — ordets ursprung

Ordet sun­ni kom­mer från ordet sun­nah som avs­er de läror och tra­di­tion­er som pro­feten Muhammed (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) predikade. Ordet shia bety­der grupp eller sekt. Gud säger i Kora­nen när Han till­ta­lar Hans profet:

Du har inte ans­var för dem som ger upphov till split­tring i sin reli­gion och bil­dar sek­ter. Ingen utom Gud skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad deras han­dlin­gar [var vär­da]. [4]Kora­nen 6:159

Även om de särskil­da sek­ter som kallas shia inte är vad som direkt avs­es i den­na vers inklud­eras de likväl i versens generel­la innebörd.

Stud­er­ar man his­to­rien ser man att ter­men shia först använ­des av mus­limer­na i en poli­tisk frå­ga i vilken de skilde sig åt 37 år efter pro­fetens död. Även om shia häv­dar att deras ursprung har sin grund i den­na hän­delse har den­na term först kom­mit att använ­das för att beteck­na den­na särskil­da sekt långt senare i his­to­rien. I båda fall­en står det klart att begrep­pet inte använ­des under pro­fetens tid och där­för kan vi säga att shia var en grupp som framträdde först efter pro­fetens bortgång.

Shias influenser

Shia muslim

Pīrūz Nahā­van­dis (Abu-Lu’lu’ah al-Nahawan­di) grav i Kashan, Iran.

Shia har genom his­to­rien i vida utsträck­n­ing influer­ats av andra trosläror. I bör­jan utgjorde de främst en poli­tisk falang som före­drog Ali, pro­fetens kusin, fram­för andra av pro­fetens föl­jes­la­gare. Därefter kom de till att bli en sekt som fram­förde idéer främ­mande för islam. Det­ta berodde på att deras ide­olo­gi huvud­sak­li­gen stöd­des av före­språkare i områ­den belägna långt ifrån det islamiska läran­dets cen­trum. De var nya mus­limer som hade kon­vert­er­at till islam enbart nominellt och som bodde i områ­den där en stor del av befolknin­gen vid­höll deras gam­la tro­sprinciper. Således utgjorde shia en bördig gro­grund för främ­mande idéer att fro­das i. Dessa ideér som de kom att käm­pa för att före­na med islams ursprung­li­ga läror har resul­ter­at i en sekt grun­dad i tro­sprinciper som här­rör från juden­domen, zoroas­tri­an­ism [5]Zoroas­trism eller par­sism är en av världens äld­s­ta mono­la­triska reli­gion­er. Zoroas­tris­mens grun­dare, Zarathus­tra, levde enligt den tra­di­tion de fles­ta zoroas­tri­er föl­jer 6000 f.Kr, men vis­sa … Fort­sätt läsa och islam. Det är där­för föga förvå­nande att en av de vik­ti­gaste helge­do­mar­na enligt shia är zoros­tri­a­nen Abu Lu’lu’ahs grav i staden Kashan i dagens Iran. Muham­mad Ali Mu’zi, en iran­sk shialärd bosatt i Frankrike, skriver:

De grundläg­gande fun­da­menten i den zoroas­triska reli­gio­nen har införsts i shi­is­men även i myck­et per­iferiel­la frå­gor… Och det­ta förhål­lande utgör broder­skapet mel­lan shia och den gam­la magiska tron. [6]Zoroas­tri­anisms roll under shias utveck­ling

Shias trosprinciper

Vi skall nu genom några exem­pel stud­era de shi­itiska tro­sprinciper­na genom vil­ka det blir tydligt hur shia avviker från den reli­gion som Muhammed predikade.

Islam består av ett antal trosar­tik­lar som måste bekräf­tas av den som till­skriv­er sig islam. Dessa artik­lar beskrivs i versen:

…Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Ytter­s­ta dagen och änglar­na och uppen­barelsen och pro­feter­na. [7]Kora­nen 2:177

Det­ta nämns ock­så i ett utta­lande från profeten:

[Islamisk] Tro är att du tror på Gud, änglar­na, skrifter­na, pro­feter­na, den ytter­s­ta dagen… [8]Sahih Mus­lim

Den­na kor­ta utläg­gn­ing kom­mer enbart beröra några av den­na tros oli­ka aspekter.

Tron på Gud

Under de förs­ta 13 åren av Muhammeds pro­fet­skap ställde han folks upp­fat­tningar om Gud till rät­ta genom att var­na dem för att tillbe andra än Gud likt änglar, pro­feter, hel­gon, mar­tyr­er, träd, ste­nar, stjärnor eller avgud­abilder. Han klargjorde att endast Gud är värdig män­niskans dyrkan. Gud säger i Kora­nen att tillbed­jan av andra vid sidan av Hon­om är en synd värd evig fördömelse i Helvetet:

Gud utestänger den från par­adis­et som sät­ter med­hjäl­pare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För [dessa] syn­dare finns ingen hjäl­pare. [9]Kora­nen 5:72

Det­ta är enligt islam en kom­pro­miss­lös tro och den grund utifrån vilken man blir mus­lim. Vi finner dock att shia tror på andra krafter vid sidan av Gud. De har gått till extremer i att upphö­ja hel­gon och mar­tyr­er såsom Ali, Hus­sein, Fatimah och shi­itiska imamer vil­ka de ber om hjälp under tider av nöd. De tror att de kan besvara bön­er samt med­la för dem inför Gud. Det­ta är enligt islam tydlig otro [10]Ett exem­pel på sådana orim­li­ga föreställ­ningar återfinns i föl­jande påståen­den från en shi­itisk imam: “När pro­feten Noa (fred vare med hon­om) var på väg att drunk­na i översvämningar … Fort­sätt läsa. Gud säger:

Vem är Den som bön­hör den betryck­te som ropar till Hon­om i nöd och befri­ar denne från det onda [som plå­gade hon­om], och vem är Den som har låtit er ta jor­den i besit­tning? Kan det finnas en gud vid sidan av Gud? [Åt det­ta] ägnar ni knap­past någon efter­tanke!. [11]Kora­nen 27:62

En annan vik­tig grund­sats som shia tydligt överträder är att Gud ensam styr över Uni­ver­sums skeen­den och att det är Han som ensam kan se in i den värld som är dold för män­niskan. Shia till­skriv­er även deras ledare dessa för­må­gor, kallade imamer, och plac­er­ar dem i en posi­tion högre än pro­feter­na och änglar­na. Gud säger:

Säg: “Ingen i him­lar­na eller på jor­den har kun­skap om det som är dolt för män­niskor — [ingen har den­na kun­skap] utom Gud.” Inte heller vet de när de skall uppväckas till nytt liv. [12]Kora­nen 27:65

Och bland Sina under vis­ar Han er blix­ten, som inger både fruk­tan och hopp, och Han låter regn fal­la från skyn och ger på så sätt nytt liv åt den jord som var­it död. I det­ta lig­ger helt visst bud­skap till män­niskor som använ­der sitt förstånd. [13]Kora­nen 30:24

Shia till­skriv­er mån­ga av dessa attrib­ut till deras imamer. Några av dem går till och med så långt att de påstår att det är imamer­na som får blix­ten att slå [14]Bihār al-Anwar, Al-Burhan, och andra..

I auk­tori­ta­ti­va shi­a­tex­ter uppges:

Imamer­na har kun­skap om allt som skett i det för­flut­na och allt som kom­mer ske i framti­den, och ingent­ing är dolt för dem. [15]al-Kulai­ni, al-Kāfi, s. 260

Imamer­na har kun­skap om alla uppen­ba­rade böck­er, oavsett vil­ka språk de uppen­barats på. [16]Ibid, s. 227

Imamer­na vet när de kom­mer att dö och de väl­jer själ­va när de vill dö. [17]Ibid, s. 258

Hela jor­den till­hör imamer­na. [18]Ibid, s. 407

Det finns flera andra aspek­ter av den shi­itiska tron som mot­sät­ter sig islam och som gör den som håller dessa tro­sprinciper till någon som inte kan räk­nas som mus­lim. Av den­na anled­ning anser mus­limer inte att shia rep­re­sen­ter­ar islam, utan menar istäl­let att de strid­er mot islams verk­li­ga kärnläror.

Trosbekännelsen

Den shi­itiska tron skil­jer sig från islam även i den förs­ta och vik­ti­gaste pelaren — tros­bekän­nelsen — som är vit­tnes­bör­den om att det inte finns någon gudom värdig att dyr­ka utom Gud och att Muhammed är Hans sän­de­bud. Den­na vit­tnes­börd är islams verk­li­ga fun­da­ment som reli­gio­nen byg­ger på. Så vik­tig är den att pro­feten bad hans far­bror som låg inför döden att säga:

O far­bror! Säg: ’lā ilāha illa-Allah’, en fras som jag kom­mer åberopa för din räkn­ing inför Gud. [19]Sahih al-Bukhāri

Hans far­bror yttrade dock inte dessa ord i räd­sla över vad hans folk skulle säga om han bytte reli­gion från den hed­niska reli­gion som hans för­fäder höll sig till. Han dog därefter och pro­feten informer­ades genom uppen­barelse om att hans plats var i Helvetet.

Poän­gen är att tros­bekän­nelsen och vad den innebär är så vik­tig att pro­feten visade att den utgör skil­jelin­jen mel­lan Par­adis och Hel­vete. Han sade:

Ingen säger ’La ilāha illa Allah’ och dör fast över­ty­gad om det utan att han kom­mer till Him­meln (Par­adis­et). [20]Sahih al-Bukhari

Således är den­na fras vad som gör en icke-mus­lim till troende muslim.

Shia har dock en annan tros­bekän­nelse i vilken ett tillägg om att Ali är pro­fetens efterträ­dare har gjorts. Bekän­nelsen lyder:

Det finns ingen gudom värdig att dyr­ka utom Gud och Muhammed är Hans sän­de­bud. Ali är Hans älskade och utvalde och pro­fetens efterträ­dare. [21]Abdul Kareem Mush­taq

Shia häv­dar även att Alis efter­föl­jare nämns i de skrifter som uppen­barats för de tidi­gare pro­feter­na [22]Al-Kulai­ni, Al-Kāfi, 1/437. De häv­dar att alla män­niskor kom­mer till­frå­gas om Ali på Domeda­gen och om någon tror annor­lun­da kom­mer de att räk­nas bland poly­teis­ter­na [23]“Den som väl­jer en annan imam än Ali och förse­nar hans kali­fat är en poly­teist.” (Al-Kafi fil-Usool, vol. 10 s. 55. Även om Ali var känd för att vara en av de mest from­ma av pro­fetens föl­jes­la­gare finns ingen åter­berät­telse i vilken pro­feten Muhammed näm­n­er Alis överta­gande av ledarskapet. Stud­er­ar vi tidi­ga shi­averk till­skriv­er de själ­va sin tro till Abdul­lah ibn Saba’ som kon­spir­erade mot kalifen Uth­man och även häv­dade att Ali var Gud själv. Det är således klart att dessa föreställ­ningar är påfund som pro­feten Muhammed aldrig predikade.

Tron på andra skrifter

Gud näm­n­er i Kora­nen att Han uppen­ba­rade skrifter­na för pro­feter­na vil­ka de under­visade ur för deras respek­tive folk. Några av pro­feter­na och skrifter­na nämns i Koranen:

Säg: ‘Vi tror på Gud och på det som har uppen­barats för oss och det som uppen­ba­rades för Abra­ham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkom­mande och det som uppen­ba­rades för Moses och Jesus och för [de andra] pro­feter­na av deras Herre; vi gör ingen åtskill­nad mel­lan dem. Och vi har under­ka­s­tat oss Hans vil­ja.’ [24]Kora­nen 2:136

Steg för steg uppen­barar Han för dig den­na Skrift och med den san­nin­gen och bekräf­telse av det som ännu består [av äldre tiders uppen­barelser]; det är Han som uppen­ba­rade Tora och Evan­geli­et. [25]Kora­nen 3:3

Det var pro­feter­na som fick ta emot uppen­barelser­na och då Muhammed var den siste pro­feten föl­jer inga skrifter efter Kora­nen. Shia anser dock att det finns en skrift som uppen­ba­rades efter Kora­nen, men före pro­fetens död, som de kallar Fati­mas skrift i vilken de häv­dar att de per­son­er som skulle vara deras imamer nam­nges [26]Al-Kulai­ni, Al-Kāfi, 1/527–8, med flera.

De hopdik­tade den­na skrift då de inte fann några vers­er i Kora­nen som kunde styr­ka deras åsik­ter. De har även gått än län­gre och häv­dat att Kora­nen inte har bevarats [27]Usul Kafi 1:228, att den är ofull­ständig och att den full­ständi­ga ver­sio­nen finns hos deras tolfte imam som har gömt sig i en grot­ta under de senaste 900 åren. De menar att när han ger sig till kän­na kom­mer han att visa upp den full­ständi­ga ver­sio­nen [28]Al-Anwar al-Nu’­ma­ni­ah, 2: 360–2. Det­ta står i direkt oppo­si­tion till islams läror som tydligt vis­ar att Gud bevarat Koranen.

Det är Vi som har uppen­barat den­na Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! [29]Kora­nen 15:9

Shia häv­dar att Kora­nen har ändrats efter­som det inte finns någon hän­vis­ning till deras tro­sprinciper i den. En av de förs­ta att uttryck­li­gen säga det­ta var Mirza Hus­sein Muham­mad Taqiy al-Noori al-Tabrasi (d. 1320 A.H.) i hans verk Den slut­gilti­ga domen om för­van­sknin­gen av Her­rar­nas Her­res Skrift [30]Faslul Khitab Fi Tahree­fi-Kitabi rabb al Arbāb.

Shia kom att gå till sådana extremer i deras tro att de försök­te föra in ett kapi­tel om Ali (må Gud vara nöjd med hon­om) i Kora­nen (Arvets kapi­tel) efter­som de inte kunde hit­ta några tydli­ga tex­ter som stödde deras sak.

Tron på profeterna

Som förk­larats tidi­gare lär islam att pro­feter­na har var­it de bäs­ta män­niskor som exis­ter­at särskilt utval­da av Gud för att predi­ka Hans bud­skap för män­sk­ligheten. Gud säger i Koranen:

Gud utser sän­de­bud bland änglar­na såväl som bland män­nisko­r­na och Han hör allt, ser allt. [31]Kora­nen 22:75

Om Vi sän­der ett sän­de­bud är det för att han med Guds hjälp skall göra sig åtly­dd. [32]Kora­nen 4:64

Shia häv­dar dock att deras imamer är bät­tre än pro­feter­na [33]Wasa’il As-Sheea och att vis­sa pro­feter beröms enbart på grund av deras kär­lek för imamer­na [34]Bihār al-Anwar (26:267.

Sammanfattning

Efter den­na utläg­gn­ing bör det stå klart att den shi­itiska tron sak­nar stöd i islams läror och att den snarare är ett gyt­ter av inför­da trosläror som utveck­lats med tiden och som alla kret­sar kring extrem­istiska åsik­ter om vem som skall leda den mus­lim­s­ka natio­nen. En reli­gion som predikar dyrkan av Gud och ett liv som levs enligt hur Guds pro­feter­na under­visade har för dem bliv­it ett liv som levs enbart för Alis skull och för att bekräf­ta hans och imamer­nas ledarskap. Uni­ver­sum ska­pades, sän­de­bu­den sän­des och skrifter­na uppen­ba­rades enbart för Alis och imamer­nas ledarskap [35]I’tiqādāt 106–7. En reli­gion som baseras på en påstådd kär­lek för pro­feten Muhammeds familj har i själ­va ver­ket lett dem till att mot­sä­ga kär­nan i bud­skapet som han framförde.

Käl­lor:
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 http://islamicweb.com/beliefs/cults/shia_population.htm
2 http://islamicweb.com/beliefs/cults/shia_population.htm
3 http://islamicweb.com/beliefs/cults/shia_population.htm
4 Kora­nen 6:159
5 Zoroas­trism eller par­sism är en av världens äld­s­ta mono­la­triska reli­gion­er. Zoroas­tris­mens grun­dare, Zarathus­tra, levde enligt den tra­di­tion de fles­ta zoroas­tri­er föl­jer 6000 f.Kr, men vis­sa menar att han levde före år 1800 f.Kr.[1] Zoroas­tris­men var den dominerande reli­gio­nen i Stor-Iran (den iran­s­ka världen) i över 2 000 år. Zoroas­tris­men påverkade juden­domen starkt efter det kul­tur­möte mel­lan judar och iranier som perser­nas erövring av Baby­lon 539–538 f. Kr. (där judar­nas elit­skikt levde i exil) resul­ter­ade i. En förän­drad juden­dom, påverkad av iranier­nas dual­is­tiska tänkande och exis­tensen av en djävuls­gestalt i krig med Gud om män­nisko­r­nas själar, påverkade i sin tur kris­ten­domen och islam, och även grekisk filosofi efter Alexan­der den stores erövringar av det sto­ra Iran­s­ka riket år 333 f.Kr. Käl­la: Wikipedia
6 Zoroas­tri­anisms roll under shias utveckling
7 Kora­nen 2:177
8 Sahih Mus­lim
9 Kora­nen 5:72
10 Ett exem­pel på sådana orim­li­ga föreställ­ningar återfinns i föl­jande påståen­den från en shi­itisk imam: “När pro­feten Noa (fred vare med hon­om) var på väg att drunk­na i översvämningar åkallade han Gud den Allsmäk­tige genom våra [imamer­nas] namn. Där­för kom Gud den Allsmäk­tige till hans und­sät­tning. När pro­feten Abra­ham (fred vare med hon­om) kas­tades i den brän­nande elden bad han till Gud genom våra namn och Gud den Allsmäk­tige beor­drade elden att sval­na och vara säk­er för hon­om [Abra­ham]. När pro­feten Moses (fred vare med hon­om) slog mot havet med sin stav i sökan­det efter en väg fram åkallade han Gud i våra namn och Gud lät havet tor­ka ut. När judar­na plan­er­ade att döda Jesus åkallade han Gud i våra namn och räd­dades från döden. Gud lät hon­om därefter återup­p­stå.” Käl­la: Wasa’il As-Sheea, 4/1143
11 Kora­nen 27:62
12 Kora­nen 27:65
13 Kora­nen 30:24
14 Bihār al-Anwar, Al-Burhan, och andra.
15 al-Kulai­ni, al-Kāfi, s. 260
16 Ibid, s. 227
17 Ibid, s. 258
18 Ibid, s. 407
19 Sahih al-Bukhāri
20 Sahih al-Bukhari
21 Abdul Kareem Mushtaq
22 Al-Kulai­ni, Al-Kāfi, 1/437
23 “Den som väl­jer en annan imam än Ali och förse­nar hans kali­fat är en poly­teist.” (Al-Kafi fil-Usool, vol. 10 s. 55
24 Kora­nen 2:136
25 Kora­nen 3:3
26 Al-Kulai­ni, Al-Kāfi, 1/527–8, med flera
27 Usul Kafi 1:228
28 Al-Anwar al-Nu’­ma­ni­ah, 2: 360–2
29 Kora­nen 15:9
30 Faslul Khitab Fi Tahree­fi-Kitabi rabb al Arbāb
31 Kora­nen 22:75
32 Kora­nen 4:64
33 Wasa’il As-Sheea
34 Bihār al-Anwar (26:267
35 I’tiqādāt 106–7