Skip to main content
I sina memo­ar­er näm­n­er den berömde satirik­ern Bernard Shaw (1856–1950) att han en dag passer­ade för­bi en siare som läste i hand­fla­tor. För ros skull bestämde han sig för att själv pro­va, så han sträck­te ut sin hand mot siaren. För­fattaren blev förvå­nad när siaren bör­jade berät­ta för hon­om om hans liv, då det mes­ta av vad han sade var sant.

 
Han blev fascin­er­ad av siarens kun­nande och bör­jade prak­tis­era sam­ma sak på hans vän­ner. När en av hans skep­tiska vän­ner utmanade hon­om, bad han hon­om räc­ka fram han­den. Man­nen gjorde så hån­fullt. Men det dröjde inte länge för­rän även skep­tik­ern förvå­nades då det mes­ta av vad Bernard Shaw berät­tade för hon­om om hans liv var korrekt.

En mobil stu­ga som Bernard Shaw skrev flera av hans verk i.

Han hade sagt till sin vän exakt vad han själv hade fått höra från siaren. Vilket gick att tilläm­pa på vän­nen lika myck­et som det gick att tilläm­pa på hon­om. Skälet till det­ta, som Bernard Shaw klokt påpekat, är att män­nisko­rs liv till 90 pro­cent är iden­tiska och att det endast är de sista 10 pro­cen­ten som skil­jer. Spå­man­nen var skick­lig på att kän­na till sak­er som näs­tan alla män­niskor har gemen­samt och kun­na tala om dem på ett sätt som gjorde att hans klien­ter kände att det som han sade var speciellt ämnat för dem.

Vad Bernard Shaw upp­täck­te om spåmän gäller det mes­ta av vad de säger, oavsett om de läs­er i hand­fla­tor eller i teblad.

Förut­sägelser om världen som är dold för oss män­niskor kom­mer i mån­ga oli­ka skep­nad­er, och en skep­nad är vad vi finner i kväll­s­pressens horoskop. Om du någon­sin haft tillfälle att läsa dem har du säk­ert sett att det som sägs är så allmänt att man kan ta tex­ten för ett stjärn­teck­net och plac­era den under ett annat utan att mär­ka någon skill­nad. Det­sam­ma gäller om du föl­jer dessa horoskop under en län­gre tid. Anled­nin­gen till det­ta är att meto­den här är sam­ma metod som Bernard Shaws hand­flateläsare använde.

Vi kan se ännu en sida av det­ta mång­facetter­ade mynt i de påståd­da uppen­barelser som sufishe­jk­er förmed­lar till deras anhän­gare om vad som inträf­fat i dåti­den och vad som kom­mer inträf­fa i framti­den. Pro­fes­sor al-‘Uqqâd skriv­er i sin biografi om en intres­sant hän­delse från hans skoltid om hans folk­skolelärare som trodde på sufishe­jk­er och som därav ock­så upp­muntrade elev­er­na till att föl­ja dem. She­jken besök­te klassen för att säga några ord till var­je elev i tur och ord­ning och när al-‘Uqqâds tur kom sade she­jken till hon­om: “Ansträng dig mer med engelskan.”

Al-‘Uqqâd skriv­er:

Jag var myck­et duk­tig på engel­s­ka, så det fanns ingen anled­ning för hon­om att ge mig ett sådant råd. Men han sade det­ta till mig för att om jag gjorde bra ifrån mig på mina engel­skaprov, skulle folk säga: “She­jken näm­nde det och du blev välsig­nad”, men om jag gjorde dåligt, skulle de säga: “She­jken var­nade dig och det­ta var uppen­barelse.” Så här långt kan män­niskor gå för att relat­era hän­delser till denne she­jks vaga utta­lan­den för att kun­na förk­lara dem som väl­signelser och uppenbarelser.

Det­ta mynt har ännu en sida som är myck­et i ropet dessa dagar och det är tolkn­ing av dröm­mar. Vis­sa män­niskor går in i den­na bran­sch då de ser att de kan få ut myck­et i form av beröm­melse och pen­gar utan att utföra ett rik­tigt jobb. De kan se att de inte behöver någon speciell kun­skap och att de inte behöver ansträn­ga sig speciellt myck­et för att utföra “under­söknin­gen”. Allt de behöver göra är att lyssna till män­nisko­rs dröm­mar och där­på kom­ma med vaga och allmän­na råd:

Du kom­mer att få prob­lem men de kom­mer att lösas.

Du har en skuld men till sist kom­mer du kun­na beta­la den.

Du kom­mer att utsät­tas för svårigheter men därefter kom­mer du finna lät­tnad.

Män­niskor läng­tar så efter en glimt av framti­den att de klam­rar sig fast vid utta­lan­den som dessa och relat­er­ar dem till hän­delser i deras liv. Det är lätt när utta­lan­de­na är så vaga och de åtmin­stone delvis kan relat­eras till vis­sa sit­u­a­tion­er. Efter­som män­niskan av natur vill veta vad framti­den bär i sitt sköte har hon lätt för att ta till sig utta­lan­den likt dessa utan att göra dju­pare undersökningar.

She­jk Muham­mad bin ‘Abd al-Wah­hâb säger i sin kom­men­tar av pro­fet­tra­di­tio­nen om en siare som berät­tar hun­dra lögn­er för var­je sanning:

Det innebär att män­niskor kom­mer att acceptera lög­nen genom att hål­la sig fast vi en san­ning och ignor­era hun­dra lögner.

Om vi skulle tilläm­pa den­na “yrkess­kick­lighet” om “en på hun­dra” på våra dröm­tolka­re idag, skulle vi finna att vis­sa av dem inte ens kan mäta sig med det. Men män­niskor är i deras godtro­gen­het vil­li­ga att hål­la fast vid ett rätt och glöm­ma resten.

Det är där­för de som säl­jer kun­skap om världen som är dold för oss män­niskor finner så mån­ga kun­der. Och det är anmärkn­ingsvärt att det­ta hantverk fro­das mer än någon­sin även i utveck­lade län­der där sto­ra tv-nätverk hyr siare för att läsa män­nisko­rs hand­fla­tor på mån­ga mils avstånd.

Vi måste dock näm­na att det är skill­nad mel­lan spåmän som kom­mer med vaga utta­lan­den i skep­nad av dröm­tyd­ning och legit­i­ma for­mer av drö­m­analys. I var­je dis­ci­plin finns det verk­li­ga yrkesmän likväl som det finns char­la­tan­er. Berät­ti­gade drö­m­an­a­lytik­er är män­niskor med integritet som talar med kun­skap utan att söka beröm­melse. Char­la­tan­er är de som ser dröm­tyd­ning som ett snabb­spår mot ära och beröm­melse. De behöver inte någon utbild­ning, exper­tis eller exa­m­ens­be­vis; och deras kun­der ber dem inte att bac­ka upp vad de säger med fakta.

Att utnyt­t­ja godtro­get folk genom att låt­sas kun­na tol­ka dröm­mar är likvärdigt med att utnyt­t­ja sju­ka män­niskor genom att påstå sig kun­na hela dem. Båda dessa metoder utförs ofta i reli­gio­nens namn och det är där­för vik­tigt att vi klargör san­ning från lögn i dessa frågor.

Och framgång är med Gud alena.

Käl­la:
Pro­fes­sor ‘Abd al-Wah­hâb al-Turayrî (2002), Sooth­say­ing & Sooth­say­ers. www.islamtoday.com
Paul Skin 2006: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shaw%27s_writing_hut.jpg

Prof. Abd al-Wahhab al-Turayri

Prof. Abd al-Wahhab al-Turayri

Abd al-Wahhab al-Turayri har undervisat som professor vid al-Imam University i Riyadh