Skip to main content
I stort sett upp­fat­tas Gud i den filosofiska diskursen som att inte ta någon notis om vardagli­ga hän­delser; Han ska­pade världen men dömer inte Hans skapelser vid tidens ände [1]Arm­strong, Karen (1999) A His­to­ry of God, Vin­tage, s. 204.. Det står från bör­jan klart att filosofer­nas Gud inte är den Gud som uppen­barelser­na i Toran, Evan­geli­et och Kora­nen beskriver.

 
För filosofer är Gud en oper­son­lig, form­lös, intet­sä­gande och abstrakt enhet. Vis­sa filosofer har gått så långt att de sagt att “Gud till sist är helt okänd.[2]Kauf­man, Gor­don (2001) On Think­ing of God as a Serendip­i­tous Cre­ativ­i­ty. Jour­nal of Amer­i­can Acad­e­my of Reli­gion, juni, Vol. 69, No 2, s. 413. Genom att mys­ti­fiera Gud och döl­ja bety­delsen av Hans attrib­ut trodde filosofer­na att mån­ga tvis­ter skulle lösas men tvär­tom har deras ansträngningar enbart lett till än mer problem.

Värdet av filosofi som ett verk­tyg för att förstå verk­ligheten har ifrå­gasatts i den sociala såväl som den naturveten­skapli­ga sfären. Bertrand Rus­sell (1872–1970), som trots att han var en försvarare av filosofi, ansåg att metafysik, en vik­tig gren inom filosofin, inte har någon “form av rela­tion till en värld av upplevelser… en tom abstrak­tion, från vilken inte en enda giltig slut­sats kan dras i den värld vi upplever.[3]Rus­sell, Bertrand (2004) Why Am I Not a Chris­t­ian? And oth­er Essays on Reli­gion and Relat­ed Sub­jects. Rout­ledge Clas­sics, s. 52. I frå­ga om Guds attrib­ut är filosofi inte annat än rena giss­ningar eller i bäs­ta fall intellek­tuell tortyr. Enligt Kora­nen är det­ta ett område där giss­ningar är meningslösa:

De fles­ta av dem lyssnar bara till anta­gan­den; men anta­gan­den kan aldrig bli en ersät­tning för san­nin­gen. Gud har full kännedom om vad de gör. [4]Kora­nen 10:36

Som pro­fes­sor Dewey (1858–1952) uttryck­er sig är filosofi “en dis­ci­plin vars gränser inte tydligt kan mark­eras[5]James, W. (1911) Some Prob­lems of Phi­los­o­phy, Long­mans, s. 6..

Vis­sa ateis­tiska filosofer har likväl utveck­lat egna kon­cept rörande Gud. I sin pro­voka­ti­va Beyond the Hoax berät­tar matem­atik­ern och fysik­ern prof. Alan Sokal (1955-) om hur den mod­er­na veten­skapli­ga världs­bilden inte bara lett till ett förnekande av Gud utan ock­så till en pan-spir­i­tu­al­ism som skingrar Gud över­allt [6]Sokal, Alan (2008) Beyond the Hoax: Sci­ence, Phi­los­o­phy, and Cul­ture, Oxford Uni­ver­si­ty Press, s. 347.. Det kan här vara på sin plats att näm­na att ett av de all­varli­gaste fel vi kan begå är att basera vår upp­fat­tning om Gud på våra fel­bara och förän­derli­ga tolkningar av veten­skap. Genom att göra så upphör Gud att vara en oberoende och unik verk­lighet. Istäl­let blir Han en social kon­struk­tion, en kul­turell enhet som genom his­to­rien utveck­las i män­niskans med­ve­tande. Kort sagt blir Han enbart ett fik­tivt objekt som män­niskor finner tröst hos.

Käl­lor:
Dr. Ash-Shehri, Abdul­lah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Arm­strong, Karen (1999) A His­to­ry of God, Vin­tage, s. 204.
2 Kauf­man, Gor­don (2001) On Think­ing of God as a Serendip­i­tous Cre­ativ­i­ty. Jour­nal of Amer­i­can Acad­e­my of Reli­gion, juni, Vol. 69, No 2, s. 413.
3 Rus­sell, Bertrand (2004) Why Am I Not a Chris­t­ian? And oth­er Essays on Reli­gion and Relat­ed Sub­jects. Rout­ledge Clas­sics, s. 52.
4 Kora­nen 10:36
5 James, W. (1911) Some Prob­lems of Phi­los­o­phy, Long­mans, s. 6.
6 Sokal, Alan (2008) Beyond the Hoax: Sci­ence, Phi­los­o­phy, and Cul­ture, Oxford Uni­ver­si­ty Press, s. 347.
Dr. Abdullah S. Ash-Shehri

Dr. Abdullah S. Ash-Shehri

Abdullah Ash-Shehri har avlagt en doktorsexamen inom sociologi vid Leicester University, Storbritannien. Han har även studerat islamiska ämnen med en kandidatexamen inom islamisk lag från King Saud University, Riyadh.