Skip to main content

Det går inte att vara mus­lim utan att tro på Jesusi Islam (över hon­om vara Guds frid). Vi mus­limer tror på Jesus och på alla Guds pro­feter, vilket är ett grundläg­gande trose­le­ment för islam. Således hyser vi stor akt­ning för Jesus (över hon­om vara Guds frid) och vän­tar på hans återkomst. Enligt Kora­nen kors­fästes han inte utan upprestes istäl­let till himlen. Vi anser att Jesus (över hon­om vare Guds frid) var en av Guds mest framträ­dande sän­de­bud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jesu mod­er, Maria, var en ärbar och ädel kvin­na och Kora­nen berät­tar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel:

Inför Gud är Jesus till sin natur att lik­na vid Adam. Han ska­pade hon­om av jord och sade till hon­om: “Var!” och han är. [1]Kora­nen 3:59

Mån­ga förvå­nas över att islam anser att Jesus, Marias son, är ett av Guds mest bety­dande sän­de­bud och att Jesus nämns i Kora­nen. Vi lärs dock att äls­ka Jesus (över hon­om vare Guds frid) och det går inte att vara mus­lim utan att tro på hans oskulds­föd­sel eller de mirakel som han utförde. Vi tror inte det­ta om hon­om då Bibeln säger det utan för att Kora­nen gör det. Vi poängter­ar dock att Jesu mirakel, och alla andra pro­feters, endast vara möjli­ga genom Guds till­stånd och vilja.

Islam avvis­ar att Jesus (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) är Guds son och bet­onar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast till­höra Skaparen.

Det skall klar­läg­gas att när vi kri­tis­er­ar vis­sa krist­na läror attack­er­ar vi inte Jesus Kris­tus (över hon­om vare Guds frid). Krist­na dok­triner som treenigheten och arvssyn­den kri­tis­eras enbart efter­som de inte kan till­skri­vas Jesus (över hon­om vare Guds frid). När vi stud­er­ar Bibeln hän­vis­ar vi inte till Guds ord utan till ned­skrifter som påstås vara Guds ord. Vi menar att den skrift som idag tit­uleras som Bibeln endast innehåller kvar­levor av Guds ursprung­li­ga bud­skap och att den genom att över­sät­tas i flera led för­van­skats av män­nisko­hand. Vi tror att det som Jesus lärde ut (över hon­om vare Guds frid) var det ursprung­li­ga Evan­geli­et, inte vad som har till­skriv­its lär­jun­gar­na, Paulus eller andra kyrkofäder som genom his­to­rien har influer­at kris­ten­domen. Islam försvarar i själ­va ver­ket Jesus (över hon­om vare Guds frid) genom att insis­tera på den rena monoteism som han predikade och följde.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 3:59