Skip to main content
En rel­e­vant frå­ga är hur män­niskor skall kun­na förvän­tas tro på en sann Gud då de har så oli­ka bak­grun­der och kom­mer från så oli­ka kul­tur­er. För att kun­na hål­las ans­vari­ga för att dyr­ka den ende sanne Guden måste kun­skap om Hon­om finnas att till­gå. Islam lär att män­niskan har igenkän­nan­det av Gud med­fött i själen som en del av hennes inner­s­ta natur.

 
I Kora­nens sjunde kapi­tel säger Gud:

Är Jag inte er Herre? [Då] svarar de: “Jo, vi vit­tnar [att Du är vår Herre]!” [1]Kora­nen 7:172

Här förk­larar Gud att när Han ska­pade Adam lät Han Adams efter­föl­jare avläg­ga ett löfte genom att säga: “Är Jag inte er Herre”, vilket de alla sva­rade till: ”Jo, vi vit­tnar [att Du är vår Herre]!” Gud förk­larar sedan var­för Han lät män­niskosläk­tet vit­tna om att Han är deras Ska­pare och den ende sanne guden värdig dyrkan. Han säger:

 [Det­ta sker] för att ni [män­niskor] inte på Upp­stån­delsens dag skall säga: ”Om det­ta var vi inte med­vet­na.” [2]Kora­nen 7:172

Domeda­gen kan vi därmed inte påstå att vi inte vis­ste att Gud var vår Gud och att ingen berät­tat för oss att vi enbart skulle dyrkat Hon­om. Gud förk­larar vidare:

 [Det var ock­så för att ni inte skulle säga:] ”Det var våra för­fäder som i for­na dagar tog sig för att sät­ta med­hjäl­pare vid Guds sida – och vi, deras sen­ti­da efterkom­mande, vill Du låta oss gå under på grund av de lögn­er som de dik­tade upp?” [3]Kora­nen 7:173

På det­ta sätt kom­mer var­je barn till världen med en naturlig tro på Gud och en dragn­ing mot att enbart tillbe Hon­om. Den­na med­föd­da tro och till­dragelse kallas på ara­biska för fitrah.

Pro­feten Muham­mad har berät­tat att Gud sagt: “Jag ska­pade Mina tjänare med den rät­ta reli­gio­nen, men djävu­lar fick de till att gå vilse.” Han har även sagt: “Var­je barn föds i ett naturligt till­stånd. Sedan gör föräl­drar­na det till en jude, kris­ten eller zoroas­tri­an.” Om ett barn läm­nades ensamt skulle det dyr­ka Gud på sitt eget sätt, men barn påverkas av deras omgivn­ing. Pre­cis som ett barn under­kas­tar sig de fysiska lagar som Gud har ålagt naturen, under­kas­tar sig dess själ naturligt det fak­tum att Gud är dess Herre och Ska­pare. Men om föräl­drar­na vill att bar­net skall föl­ja en annan väg är bar­net inte starkt nog för att mot­sät­ta sig dem. I ett sådant fall kom­mer den reli­gion som bar­net föl­jer vara den som det upp­fos­tras med. Gud håller dock inte bar­net ans­varigt innan en viss mogen­het och för­må­ga till egen förståelse uppnåtts.

Käl­lor:
Bilal Philips, The True Reli­gion of God. www.bilalphilips.com
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 7:172
2 Kora­nen 7:172
3 Kora­nen 7:173
Dr. Bilal Philips

Dr. Bilal Philips

Dr Bilal Philips är en jamaicansk kanadensisk författare och föreläsare som konverterade till islam i början av sjuttiotalet. Han har studerat vid universitet i Medina där han slutade med en kandidatexamen och därefter vid universitet i Riyadh där han avslutade med en masterexamen i islamisk teologi. Han har slutligen doktorerat vid University of Wales.