Skip to main content
Människan föds under omständigheter som hon själv inte har valt; famil­jens reli­gion och den ide­olo­gi som samhäl­let byg­ger på ges båda till den nyföd­da vid ankom­sten till den­na värld. Vid tio års ålder har bar­net van­ligtvis influer­ats till att tro att den lära som samhäl­let byg­ger på är den rät­ta och att alla bör föl­ja den. Men under uppväxt­ti­den finns även de som kom­mer i kon­takt med andra läror, vilket kan få dem till att ifrå­gasät­ta rik­tigheten i deras egen tro. Den som sök­er efter san­nin­gen når ofta en punkt där han eller hon inser att var­je reli­gion, ide­olo­gi eller filosofi påstår sig inneha san­nin­gen. Alla upp­ma­nar de män­niskan till att göra gott – så vilken har då rätt? De kan inte alla ha rätt, då de alla påstår att de andra har fel. Hur ska då den som sök­er efter san­nin­gen kun­na finna den rät­ta vägen?

 
Gud har gett oss sinne och intellekt som gör det möjligt för oss att göra det­ta vik­ti­ga val. Där­för måste var och en under­sö­ka de bevis som pre­sen­teras och väl­ja det som känns bäst tills nya argu­ment läg­gs fram.

Likt andra reli­gion­er och filosofi­er påstår sig islam utgöra den enda san­na vägen till Gud. Utifrån den­na aspekt finns det ingen skill­nad gen­te­mot andra reli­gion­er. Den­na text har som mål att läg­ga fram ett antal bevis för giltigheten i det­ta påstående. Först måste det dock påpekas att det endast går att finna den san­na vägen genom att läg­ga känslor och för­do­mar åt sidan då dessa ofta gör oss blin­da inför verk­ligheten. Då – och endast då – kom­mer vi kun­na använ­da det intellekt som Gud har skänkt oss och med hjälp av det fat­ta ett rationellt och kor­rekt beslut.

Det finns flera argu­ment som kan läg­gas fram för att stöd­ja islams påstående om att vara Guds san­na reli­gion. De föl­jande är enbart tre av de mest uppenbara:

  1. Nam­nets gudom­li­ga ursprung och dess allom­fat­tande innebörd.
  2. De rät­tfram­ma läror­na mel­lan Gud, män­niskan och skapelsen.
  3. Det fak­tum att islam är, och alltid har var­it, nåbart för den som sök­er sanningen.

Dessa är de tre grun­der­na som ett logiskt och sunt begrun­dande kräver av en reli­gion för att den skall kun­na ans­es vara Guds sanna.

Käl­la:
Dr. Bilal Philips, The True Reli­gion of God. www.bilalphilips.com

Dr. Bilal Philips

Dr. Bilal Philips

Dr Bilal Philips är en jamaicansk kanadensisk författare och föreläsare som konverterade till islam i början av sjuttiotalet. Han har studerat vid universitet i Medina där han slutade med en kandidatexamen och därefter vid universitet i Riyadh där han avslutade med en masterexamen i islamisk teologi. Han har slutligen doktorerat vid University of Wales.