Islams hel­hets­syn kring häl­sa och god diet innebär att vi skall behand­la våra krop­par på ett respekt­fullt sätt och nära dem inte bara med tro utan ock­så med häl­sosam föda. En stor del av att leva enligt Ska­pa­rens instruk­tio­ner är att ha en sund diet bestående av häl­so­samma livsmedel.

Om den över­vä­gande delen av kosten består av onyt­tig mat är det lätt att bli fysiskt svag till den grad att man inte kla­rar av sitt huvud­sak­liga syfte i livet som är att tjä­na Gud. Och på sam­ma sätt om man enbart hänger sig åt and­lig­het och inte har den fysiska häl­san i åtanke kan man ock­så då få en så pass ned­satt fysik att man inte kla­rar av livets åtaganden.

Den väg­led­ning som finns i Kora­nen och pro­fe­tens (över hon­om vare Guds frid och väl­sig­nel­ser) tra­di­tio­ner råder män­ni­skan att upp­rätt­hålla en bal­ans mel­lan dessa båda ytterligheter.