Skip to main content
För fjor­ton­hun­dra år sedan gav islam mus­lim­s­ka kvin­nor rät­tigheter som i Europa under den tiden var­it en omöj­lighet — vilket för­fattare och forskare påpekat åtskil­li­ga gånger under de senaste årtion­de­na. Kvin­nors rät­tigheter, skyldigheter och val har avhand­lats i böck­er, artik­lar, essäer och före­drag men led­samt nog vill män­niskor ogär­na låta sig över­ty­gas om att islam inte förtryck­er mus­lim­s­ka kvinnor.

 
Oavsett vad mus­lim­s­ka kvin­nor gör eller säger för att över­ty­ga världen om mot­sat­sen har ord som slö­ja, burqa, polyg­a­mi och sharia inte gjort något annat än att över­ty­ga om att islam är en förtryckande reli­gion. Även välut­bil­dade och väl­tal­i­ga kvin­nor som bär slö­ja kan göra lite för att skingra myter­na. Kvin­nor som däre­mot vis­ar deras krop­par och når framgång i den­na värld hyl­las. Men om en kvin­na bär slö­ja, täck­er håret eller sät­ter sin reli­gion fram­för värld­sli­ga sysslor ses hon som förtryckt.

Det mest uppen­bara teck­net för en mus­lim­sk kvin­nas tro är slö­jan, sam­tidigt som det ock­så är det plagg som led­er folk till att tro att hon är förtryckt. Även om de islamiskt lärde är eni­ga om att slö­ja och mod­est kläd­sel är en skyldighet, är valet mel­lan att täc­ka eller inte täc­ka sig ett friv­il­ligt val för majoriteten av mus­lim­s­ka kvin­nor världen över. Kvin­nor som väl­jer att bära slö­ja ser det som en rät­tighet, inte en bör­da; och mån­ga beskriv­er slö­jan som en befrielse ifrån kravet att upp­fyl­la ore­al­is­tiska stereo­typer dik­ter­ade av media.

Vad säger mus­lim­s­ka kvin­nor då om sig själ­va på tal om förtryck? År 2005 visade Gallup-under­söknin­gen [1]Gallup Orga­ni­za­tion, Prince­ton, USA. Vad kvin­nor vill ha: Att lyssna till de mus­lim­s­ka kvin­nor­nas röster att en majoritet av de till­frå­gade, i företrädel­se­vis mus­lim­s­ka län­der, främst för­bit­trades över:

  1. bris­ten på enighet mel­lan mus­lim­s­ka länder,
  2. våld­sex­trem­ism och
  3. poli­tisk samt ekonomisk korruption.

Slö­jan, eller andra plagg som täck­er ansik­tet och krop­pen och som ofta beskrivs som verk­tyg för förtryck, näm­n­des inte. Rap­porten drog slutsatsen:

… de fles­ta kvin­nor i den mus­lim­s­ka världen är väl med­vet­na om att de har sam­ma möj­ligheter och förtjä­nar sam­ma grundläg­gande rät­tigheter som män. Majoriteten av kvin­nor­na i de under­sök­ta åtta län­der­na säger att de tror att kvin­nan kan göra egna val, arbe­ta med jobb som hon är kval­i­fi­cer­ad för och tjän­st­göra på högs­ta nivå.

Islam stärk­te kvin­nans ställ­ning när hon inte län­gre sågs som ett lösöre att över­föra från far till make. De blev lika myck­et vär­da som män, med både rät­tigheter och skyldigheter att ta hän­syn till. Tyvärr fall­er mus­lim­s­ka kvin­nor ofta offer för kul­turel­la avvikelser som inte hör hem­ma i islam. Närhelst media avs­lö­jar his­to­ri­er om hed­er­smord, könsstymp­n­ing, tvångsäk­ten­skap, straff av våldtäk­t­sof­fer, kvin­nor bund­na till deras hem eller kvin­nor som nekas utbild­ning är det egentli­gen män och kvin­nor som är okun­ni­ga om kvin­nans ställ­ning i islam som avslöjas.

Troende! Det är inte tillåtet för er att ärva [andras] hus­trur mot deras vil­ja; och ni får inte utsät­ta [era hus­trur] för hård behan­dling för att [för­må dem att begära skilsmäs­sa och på så sätt kun­na] åter­ta något av vad ni har gett dem, såvi­da de inte bevis­li­gen har gjort sig skyldiga till grovt oanständi­ga han­dlin­gar. Och lev med era hus­trur i vän­skap och sam­förstånd; om ni fat­tar motvil­ja mot dem är det möjligt att ni vän­der er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en käl­la] till rik väl­signelse [för er]. [2]Kora­nen 4:19

Islam kräver att kvin­nor ska behand­las med respekt, hed­er och rättvisa. Islam fördömer förtryck av alla slag. I islam är kvin­nor, lik­som män, beor­drade att tro på Gud och att dyr­ka Hon­om. Kvin­nor är likvärdi­ga män i form av belön­ing i Näs­ta Liv.

Men den som gör gott och har tron — man eller kvin­na — skall sti­ga in i par­adis­et och de skall inte lida ens så myck­en orätt som [kunde fyl­la] skåran i en dadelkär­na. [3]Kora­nen 4:124

Enligt islam har kvin­nan rätt att äga egen­dom och då styra över sina till­gån­gar för att exem­pelvis idka han­del och ge till väl­gören­het. Ingen kan nyt­t­ja kvin­nas egen­dom utan hennes med­gi­vande. Islam gav kvin­nan en formell arvs­rätt. Kvin­nan har rätt till utbild­ning då tilläg­nande av kun­skap är en skyldighet för alla mus­limer, män som kvinnor.

Mus­lim­s­ka kvin­nor har rätt att acceptera eller avvisa frierier, och gif­ta kvin­nor är helt fria från skyldigheten att försör­ja famil­jen. Gif­ta kvin­nor som arbe­tar har möj­lighet att bidra för att täc­ka hushål­lets utgifter om de så finner lämpligt. Kvin­nor har ock­så rätt att söka skilsmäs­sa vid nödvändighet.

Pro­feten Muhammed, må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om, har sagt: “En tidi­gare gift kvin­na bör inte gif­tas bort, utom efter att hon till­frå­gats, och en oskuld bör inte gif­tas bort utan hennes till­stånd.” Folket frå­gade: “O Guds sän­de­bud! Hur kan vi veta om hon tillåter?” Han sade: “Hennes tyst­nad [vis­ar hennes tillå­telse].[4]Sahih al-Bukhari

En kvin­na gavs av hennes far i äkten­skap efter att hon var­it gift och hon ogillade äkten­skapet. Hon gick då till Guds sän­de­bud som förk­la­rade äkten­skapet ogiltigt. [5]Ibid.

Islam förk­larar att kvin­nor förtjä­nar respekt och att de inte skall behö­va lida av förtryck. Kvin­nor har rätt till ett anständigt liv, utan att behö­va möta aggres­sion eller dålig behan­dling av något slag. De har rätt att leva ett njut­nings­fullt liv inom islams gränser. Ingen har rätt att ned­värdera en kvin­na då islams san­na läror förk­lara att hennes posi­tion skall upphöjas.

Tyvärr är det dock sant att vis­sa mus­lim­s­ka kvin­nor förtrycks, på sam­ma sätt som det finns kvin­nor som behand­las illa av män till­hörande andra religiösa över­tygelser och etniciteter. Det är ock­så möjligt att säga att vis­sa regeringar förtryck­er kvin­nor eller att mus­lim­s­ka män i vis­sa län­der tyck­er att det är accept­abelt att mis­shand­la kvin­nor, men det är inte rätt att säga att islam förtryck­er kvin­nan för om kvin­nor fick de rät­tigheter Gud giv­it dem skulle det förtryck vi idag ser snabbt fal­la i glömska.

Pro­feten Muhammed har sagt:

Blott en ädel man behand­lar kvin­nor på ett hed­er­samt sätt. Och ingen annan än en sim­pel [man] behand­lar kvin­nor skam­ligt. [6]at-Tir­mid­hi

Käl­lor:
Aisha Stacey, Does Islam Oppress Women? www.islamreligion.com. 2010
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Gallup Orga­ni­za­tion, Prince­ton, USA.
2 Kora­nen 4:19
3 Kora­nen 4:124
4 Sahih al-Bukhari
5 Ibid.
6 at-Tir­mid­hi
Aisha Stacey, B. Sc.

Aisha Stacey, B. Sc.

Aisha konverterade till islam 2002 och tillbringade de kommande fem åren i Doha, Qatar för att studera islam och arbeta vid Fanar Cultural Center. År 2006 återvände Aisha till universitetet för andra gången för att slutföra en kandidatexamen. Aisha har också varit redaktör för den australiska tidningen Crescent Times.