Skip to main content

Diskuter­ar vi islam och kvin­nosyn samt kvin­nans roll inom islam måste vi först skil­ja mel­lan vad mus­limer gör och vad islam lär. Även om det i dag finns kul­tur­er i vil­ka det förekom­mer kvin­noförtryck ­åter­speglar det­ta endast lokala seder – inte islams egentli­ga kvin­nosyn. Islam förvän­tar sig att dess bekännare skall beja­ka kvin­nors rät­tig­he­ter, vär­na om deras sta­tus och på alla sätt motver­ka att de behand­las illa.

Män och kvin­nor har oli­ka ans­var men ock­så oli­ka rät­tig­he­ter; de sam­ar­be­tar och kom­plette­rar varan­dra. Även om kvin­nans för­plik­tel­ser i vis­sa avse­en­den kan skil­ja sig från man­nens, base­rat på män och kvin­nors olik­he­ter, är var­je indi­vid lika ansva­rig för sitt sär­skilda ansvars­om­råde. Att bortse från dessa skill­nad­er är inte real­is­tiskt men det finns ändå ingen anled­ning till att för­moda att islam har en ned­värderande kvinnosyn.

Islam stärk­te kvin­nans roll när hon inte län­gre sågs som ett lösöre att över­föra från far till make. De blev lika myck­et vär­da som män, med både rät­tigheter och skyldigheter att ta hän­syn till. Tyvärr fall­er mus­lim­s­ka kvin­nor ofta offer för kul­turel­la avvikelser och en för islam och Kora­nen främ­mande kvin­nosyn. Närhelst media avs­lö­jar his­to­ri­er om hed­er­smord, könsstymp­n­ing, tvångsäk­ten­skap, straff av våldtäk­t­sof­fer, kvin­nor bund­na till deras hem eller kvin­nor som nekas utbild­ning är det egentli­gen män och kvin­nor okun­ni­ga om islam och Kora­nens san­na kvin­nosyn som avslöjas.