Skip to main content
Gris, svin och tamsvin betrak­tas som en domes­ticer­ad art, Sus domes­ti­ca, eller en under­art, Sus scro­fa domes­ti­ca, av vildsvinet, Sus scro­fa. Hanen kallas galt, (tidi­gare ock­så far­galt och orne), honan kallas sug­ga eller so och en obetäckt sug­ga (som allt­så ännu inte fött) kallas gyl­ta. Gris var ursprung­li­gen nam­net på svinets ungar, och när en sug­ga föder kallas det att hon gris­ar. Grisen är ett av de äld­s­ta boskaps­d­juren som tros ha förekom­mit i Främ­re Ori­en­ten eller i Kina redan 5000 f.Kr. Dess anpass­nings­bara natur och allmän­na diet led­de till att den tidi­ga män­niskan tämjde den myck­et tidi­gare än mån­ga andra boskap. Grisen har främst använts som föda men dess hud har ock­så använts till sköl­dar och skor, dess ben till verk­tyg och vapen samt dess borst för borstar.
 

Islams religiösa förbud

Islam tar hän­syn till livets alla aspek­ter, fysiska lik­som spir­ituel­la. En mus­lim strä­var efter att beha­ga Gud genom att dyr­ka hon­om och lyda Hans lagar. En av dessa lagar är att inta äta griskött eller pro­duk­ter som innehåller griskött.

Till en bör­jan kan man undra vilken ska­da som kan kom­ma från fläskkött, en pro­dukt som äts i sto­ra delar av världen. Men om man stud­er­ar var­för mus­limer är för­b­jud­na att äta fläsk, blir det­ta en sekundär orsak.

Vad Han har för­b­ju­dit er är kött av självdö­da djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Gud. Men den som [av hunger] tvin­gas [att äta sådant] — inte den som av trots överträder [för­bu­den] eller som går län­gre [än hungern dri­ver hon­om] — begår ingen synd. Gud är ständigt för­lå­tande, barmhär­tig. [1]Kora­nen 2:173

Det är inte alltid vi till ful­lo kan förstå var­för Gud förord­nat vis­sa sak­er och för­b­ju­dit andra. Gäl­lande griskött finns inga särskil­da skäl för för­budet utom vad som kan läsas i Kora­nen 6:145 om att “svinkött — det är orent”. En mus­lim under­kas­tar sig Guds bud friv­il­ligt utan att behö­va kän­na till den bakom­lig­gande anled­nin­gen för den gudom­li­ga regeln. Dessu­tom har Gud uttryck­li­gen förk­larat att en troende skall lyssna till Guds ord och lyda dem:

Vi har hört [kallelsen] och vi lyder. [2]Kora­nen 24:51

Och när en frå­ga som rör en troende man eller kvin­na har avgjorts av Gud och Hans Sän­de­bud, har dessa inte rätt att själ­va döma i det som rör dem; den som sät­ter sig upp emot Gud och Hans Sän­de­bud begår ett uppen­bart svårt mis­stag. [3]Kora­nen 33:36

Den troende förstår att Gud är den Visas­te och mest Rättvise och där­för är Hans regler avsed­da att gyn­na oss i våra vardagli­ga liv. Ska­paren vet vad som är bäst för Hans skapelser. En mus­lim får inte äta fläsk under några omständigheter utom i fall av svår nöd­vändighet, till exem­pel om en män­niskas liv beror på det. I fall av svår nöd­vändighet kan för­bud upphävas.

Gud tillåter oss att nju­ta av allt det goda lagli­ga och för­b­jud­er oss att ta del av det som kan vara skadligt för oss. Föl­jak­tli­gen är mus­limer väl med­vet­na om faror­na med att äta vad som ej är tillåtet.

Äter en troende fläsk omed­vetet eller av mis­stag är det för­låtligt. Gud straf­far inte någon för brist på kun­skap och inte heller för oavsik­tli­ga mis­stag eller glöm­s­ka. Är man tvek­sam måste man ansträn­ga sig och frå­ga om ingre­di­enser eller be om mer infor­ma­tion. Numera är kun­skap om ingre­di­enser och tillverkn­ing­sprocess­er allmänt lättillgängliga.

Judendomens religiösa förbud

Grisens kött är ett av de mest kän­da exem­plen på mat som inte är kosher [4]Kosher bety­der tillåtet, god­känt och används i det­ta syfte om både mat och rit­uel­la objekt. Om ett rit­uellt föremål är kosher kan det brukas; om mat­en är kosher får den ätas av rät­trogna … Fort­sätt läsa. Det­ta för­bud är baser­at på den Tred­je Mose­bo­ken, kapi­tel 11 och den Femte Mose­bo­ken, kapi­tel 14.

Du skall inte äta något avskyvärt. Det­ta är de fyr­fo­tad­jur ni får äta: oxe, får och get, dovhjort, gasell och råd­jur, stenget, vil­doxe, antilop, vild­får och alla andra djur som har helt tvek­lu­vna klö­var och som idiss­lar — de djuren får ni äta. Men dessa får ni inte äta, fast de idiss­lar eller har tude­lade klö­var: kame­len, haren och klipp­grävlin­gen, ty de idiss­lar men har inga klö­var, de skall vara ore­na för er, samt svinet, ty det har vis­serli­gen helt klu­vna klö­var men idiss­lar inte, det skall vara orent för er. Av deras kött får ni inte äta, och deras döda krop­par får ni inte vidröra. [5]Femte Mose­bok 14:08

Som framgår av dessa bib­liska vers­er får judar inte äta några landl­e­vande djur som inte upp­fyller kraven för att köt­tet skall ans­es vara kosher:

  1. Djuret måste ha full­ständi­ga klövar
  2. Djuret måste idissla

Förbud i andra religioner

Sjundedagsad­ven­tis­ter, rasta­fari­er och medlem­mar av den etiopiska orto­doxa kyrkan äter inte fläskkött. Don­ald Alexan­der Macken­zie (1873–1936) [6]http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_pork_taboo har även menat att skot­tar, speciellt höglän­dare, inte åt fläsk då de menade att det var ett forn­ti­da tabu som kan ha härstam­mat från seder före romartiden.

Vetenskapliga argument

Vi har nu diskuter­at den huvud­sak­li­ga anled­nin­gen till att mus­limer likväl som judar inte äter griskött, och det är det religiösa. Som Ska­pare av män­sk­ligheten och allt som exis­ter­ar vet Gud vad som är bra för oss och Han har sänt vägled­ning så att vi kan fat­ta klo­ka beslut. Pre­cis som en dator inte funger­ar om den är felak­tigt pro­gram­mer­ad, skulle män­niskan inte fungera om hon inte får rätt näring. Islam är en allom­fat­tande reli­gion som erkän­ner sam­mankop­plin­gen av andlig, emo­tionell och fysisk häl­sa. Vad en per­son äter och drick­er har en direkt bety­delse för den allmän­na häl­san och välbefinnandet.

Virologer har länge var­it med­vet­na om att grisen utgör en ide­alisk gro­grund för influ­en­sa, så det är ingen över­raskn­ing att det senaste hotet, svin­in­flu­en­san, har sitt ursprung i grisen. Mikro­bi­olo­gen och experten inom och immunolo­gi, Dr. Gra­ham Burgess, säger [7]James Cook Uni­ver­si­ty, Queens­land Aus­tralien. http://www.abc.net.au/news/stories/2009/04/27/2554021.htm:

Virus som nor­malt skulle växa i kyck­ling kan poten­tiellt växa i gris och de som väx­er i män­niskor kom­mer eventuellt att växa i grisen. Så vi anser att grisen är en god värd för virus och att den kan spela en vik­tig roll vid tillkom­sten av nya virus.

Band­mask.

Cys­ticerkos
Grisen är känd för att hysa par­a­siter, bak­terier och virus. Ett exem­pel på det­ta är cys­ticerkos som är en infek­tion orsakad av griskött när band­masklarver­na tar sig in i krop­pen och lever som par­a­siter. När par­a­siter­na återfinns i hjär­nan kallas till­stån­det för neu­ro­cys­ticer­co­sis. Den­na band­mask återfinns över hela världen men är mest prob­lema­tiskt i fat­ti­ga län­der och utveck­lingslän­der där grisen får strö­va fritt och ofta äter män­nisko­rs avföring. Den­na infek­tion kan upp­stå även i mod­er­na indus­trilän­der. CDC (Cen­ters for Dis­ease Con­trol and Pre­ven­tion) rap­porter­ar dock att det är myck­et ovan­ligt i mus­lim­s­ka län­der där griskött är för­b­judet. [8]http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/cysticercosis/factsht_cysticercosis.htm

Trikin­er i griskött. Hoprul­lad Trichinel­la spiralis-larv.

Triki­nos
Sjuk­domen triki­nos får man genom att äta rått eller dåligt tilla­gat kött från djur som smit­tats med larv­er av en art av mask som kallas trikin­er. Infek­tio­nen förekom­mer oftast hos vis­sa vil­da köt­tä­tande djur men kan även förekom­ma hos tamsvin. CDC varnar för att om en män­niska äter kött som innehåller infek­ter­ade trichinel­la cys­tor, lös­er syran i magen den hår­da övertäck­nin­gen av cys­tan och frigör maskar. Maskar­na passer­ar in i tun­ntar­men och mog­nar efter en till två dagar. Efter parn­ing läg­ger hon­or­na ägg. Dessa ägg utveck­las till omogna maskar som fär­das genom artär­erna ut i muskler­na. I muskler­na rullar maskar­na ihop sig till små bol­lar, cys­tor. Den­na infek­tion upp­står när dessa inkap­slade maskar äts i form av kött. Antalet fall av triki­nos i världen har stadigt min­skat på grund av en med­veten­het om faror­na med att äta råa och dåligt tilla­gade fläskpro­duk­ter och efter för­bud mot utfo­dring av rått kött till svin. [9]http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/trichinosis/factsht_trichinosis.htm

Matvanor

Gris­ar är allätare, vilket innebär att de äter både väx­ter och djur. Gris­ar äter all sorts mat som döda insek­ter, maskar, bark, kadav­er, sopor och även andra svin. Grisen har myck­et få svet­tkört­lar och blir där­för inte helt av med dess gifter.

Levnadsvanor

Grisen lever ofta i små och stinkande utrym­men även på mod­er­na går­dar. Studi­er har visat att gris­ar ofta bär på antibi­otikare­sisten­ta stafy­lokock­bak­terier, bak­terier som nu går ut i våra livsmedel. Nya under­sökningar från USA pub­licer­ade i Sci­en­tif­ic Amer­i­can [10]http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=sick-farms-infected-food vis­ar att 49% av gris­ar­na och 45% av de som job­bar med gris­ar bär på dessa bak­terier. Det­ta led­er till att fler än 18.000 män­niskor dör i USA var­je år.

Käl­la:
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 2:173
2 Kora­nen 24:51
3 Kora­nen 33:36
4 Kosher bety­der tillåtet, god­känt och används i det­ta syfte om både mat och rit­uel­la objekt. Om ett rit­uellt föremål är kosher kan det brukas; om mat­en är kosher får den ätas av rät­trogna judar. ((http://sv.wikipedia.org/wiki/Kosher
5 Femte Mose­bok 14:08
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_pork_taboo
7 James Cook Uni­ver­si­ty, Queens­land Aus­tralien. http://www.abc.net.au/news/stories/2009/04/27/2554021.htm
8 http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/cysticercosis/factsht_cysticercosis.htm
9 http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/trichinosis/factsht_trichinosis.htm
10 http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=sick-farms-infected-food
Yunos Andréasson

Yunos Andréasson

Yunos Andreasson är en svensk konvertit till islam.