Skip to main content
Symbol i Islam

Nazarer är amulet­ter som sägs sky­d­da mot onda ögat vilket sak­nar grund i islam.

I islamisk lag finns ingen grund för att använ­da en mån­skära eller stjär­na som sym­bol i islam. Dessa sym­bol­er fanns inte under pro­fetens tid (frid och väl­signelser vare över hon­om), de fyra förs­ta kali­fat­en [1]Kali­fat (ara­biska: خلافة, khilā­fa) kallades de mus­lim­s­ka riken som styrdes av en kalif, det vill säga en ledare som gjorde anspråk på religiös såväl som poli­tisk över­höghet som … Fort­sätt läsa eller umayyad­dy­nas­tin [2]Umayyader­na (ara­biska: الأمويون, al-umawiyyūn, eller بنو أمية, banū umayya; turkiska: Emevi) var en ara­bisk klan av stam­men Qureish. Från den umayyadiska kla­nen utveck­lades efter … Fort­sätt läsa. Istäl­let togs de i bruk under senare tid, och his­torik­er är oense om när de antogs och om vil­ka som antog dem. Vis­sa anser att det var perser­na medan andra säger att det var grek­er­na, och att de på något sätt nådde mus­limer­na. [3]Se Al-Taraa­teeb al-Idariyah av al-Kit­tani, 1/320 Det sades att orsak­en till att mus­limer bör­jade använ­da mån­skäran var att när de erövrade vis­sa västlän­der bar kyrko­r­na där kors och mus­limer­na ersat­te dem med halvmå­nar varefter den­na prax­is spreds över den mus­lim­s­ka världen.

Sym­bol­er och fanor måste vara i enlighet med islams lära och om det ej finns belägg för att de är religiöst föreskriv­na är det bäst att inte använ­da dem.

Vad mus­limer däre­mot anser om månen och stjärnor­na är att de är en del av Guds skapelse, att de varken kan bringa medgång eller mot­gång och att de inte har infly­tande över skeen­den på jor­den. Gud har ska­p­at dem för att vara män­sk­ligheten till gagn och ett exem­pel på det­ta ges i en av Kora­nens verser:

De frå­gar dig om innebör­den av månens nytänd­ning. Säg: “Den vis­ar män­nisko­r­na tid­punk­ten då [vis­sa skyldigheter skall full­göras] och [tiden för] vallfär­den.” [4]Kora­nens bud­skap Kon 2:189

Koranex­egeten Ismail ibn Kathir (1301–1373) sade när han förk­la­rade frasen “Säg: ‘Den vis­ar män­nisko­r­na tid­punk­ten…’ “:

Utifrån dem (nymå­nar­na) vet män­niskor när lån skall åter­be­ta­las, hur lång vän­te­ti­den efter en skilsmäs­sa skall vara (’iddah) och tid­punk­ten för pil­grims­fär­den… Gud har ska­p­at dem som teck­en för att mark­era de tider då mus­limer bör­jar fas­ta och bry­ter fas­tan [i bör­jan och slutet av ramadan], för att beräk­na tiden efter skilsmäs­sa (‘iddah) och för att veta när lån skall åter­be­ta­las. [5]Tafsir Ibn Kathir

En annan kom­men­ta­tor av Kora­nen, Abu ‘Abdul­lah Al-Qur­tubi (1214–1273), sade i sin kom­men­tar till den­na vers:

Det­ta förk­larar vis­domen bakom månens fas­er, som har till syfte att miss­förstånd ej skall upp­stå rörande tider för oli­ka före­ha­van­den som eder, vallfär­den, vän­te­ti­den efter en skilsmäs­sa, fas­tans bör­jan, fas­tans slut, gra­viditetens längd, lån och andra frå­gor som rör män­niskan. Utöver den­na vers finns även andra med lik­nande innebörder:

“Vi har gjort nat­ten och dagen till två mäk­ti­ga teck­en. Vi har låtit nat­tens teck­en utplå­nas [i mörk­er] och gjort dagens teck­en till ett klart ljus, så att ni kan se och [bege er ut] och söka det som er Herre i Sin god­het [bevil­jar er] och för att ni skall veta årens antal och hur [tiden] beräk­nas. Allt har Vi fram­ställt med klarhet. [6]Kora­nens bud­skap Den nat­tli­ga resan 17:12

“Det är Han som ska­pade solen som ett blän­dande ljus och månen [som återg­er dess] sken, och som har fast­ställt dess fas­er, så att ni kan räk­na åren och mäta [tiden]. Gud har inte ska­p­at det­ta utan en plan och ett syfte. Han fram­ställer bud­skapen fast och klart för de insik­ts­ful­la.” [7]Kora­nens bud­skap Yonus 10:5

Att räk­na nymå­nar är lättare än att räk­na dagar. [8]Se Tafsir al-Qur­tubi

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kali­fat (ara­biska: خلافة, khilā­fa) kallades de mus­lim­s­ka riken som styrdes av en kalif, det vill säga en ledare som gjorde anspråk på religiös såväl som poli­tisk över­höghet som “ställföreträ­dare”, den titel Abu Bakr tog när han efterträdde Muhammed som mus­limer­nas ledare år 632.
2 Umayyader­na (ara­biska: الأمويون, al-umawiyyūn, eller بنو أمية, banū umayya; turkiska: Emevi) var en ara­bisk klan av stam­men Qureish. Från den umayyadiska kla­nen utveck­lades efter den fjärde kalifen Alis död den umayyadiska dynas­tin, som styrde det islamiska riket på 600–750-talen. Den umayyadiska dynas­tin gjorde sto­ra erövringar och var de förs­ta kalif­er­na som inte härstam­made direkt från pro­feten Muhammed.
3 Se Al-Taraa­teeb al-Idariyah av al-Kit­tani, 1/320
4 Kora­nens bud­skap Kon 2:189
5 Tafsir Ibn Kathir
6 Kora­nens bud­skap Den nat­tli­ga resan 17:12
7 Kora­nens bud­skap Yonus 10:5
8 Se Tafsir al-Qurtubi