Då reli­gio­nens san­ningar är evi­ga och oförän­derli­ga, och män­niskans broder­skap är värld­som­spän­nande, lär islam att Guds uppen­barelse till män­niskan alltid var­it kon­sis­tent, tydlig och uni­versell. Islam är till för alla män­niskor oberoende av ras, nation­alitet och kul­turell samt lingvis­tisk bak­grund. En snabb blick över islams his­to­ria och mot den mus­lim­s­ka världen, från Nige­ria till Bosnien och från Malaysia till Afghanistan, är ett till­räck­ligt bevis för islams grän­söver­skri­dande dragn­ingskraft. Kora­nen säger tydligt:

Vi har sänt dig [Muham­mad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela män­sk­ligheten, som förkunnare av ett glatt bud­skap om hopp och som varnare, men de fles­ta män­niskor är omed­vet­na [om detta].

Vidare bör det klargöras att alla mus­limer inte är araber och att alla araber inte är mus­limer. En arab är anti­n­gen mus­lim, kris­ten, jude, ateist eller anhän­gare av någon annan reli­gion eller ideologi.