Skip to main content
I kapit­let an-Nas (Män­niskan) i Kora­nen beskrivs män­niskans ursprung och hur Gud har ska­p­at henne av en droppe av ett flöde blan­dat med ett annat flöde. (Se koranensbudskap.se på nätet eller beställ Kora­nens Bud­skap från Bokus med förk­lar­ing på svenska.)

Det finns en mis­supp­fat­tning att Allah enbart är araber­nas Gud eller den Gud som till­hör den islamiska världen. [1]I Islam A Mosa­ic, Not A Mono­lith, noter­ar Var­tan Gre­go­ri­an att “de fles­ta amerikan­er tror att islam utes­lu­tande är en reli­gion för araber.” Gre­go­ri­an kor­rig­er­ar: “Mus­limer är så oli­ka som … Fort­sätt läsa Men kon­sul­ter­ar vi pop­ulära engel­s­ka ord­böck­er finner vi enligt Collins Eng­lish Dic­tio­nary att Allah är Guds namn i islam [2]Collins Eng­lish Dic­tio­nary & The­saurus, s. 30, Harp­er Collins, 1999.. The Thorndike Barn­hart Dic­tio­nary [3]Thorndike Barn­hart Ord­bok, Harp­er Collins. fram­läg­ger en lik­nande def­i­n­i­tion: ”det mus­lim­s­ka nam­net på ett högs­ta väsen eller Gud”. Som vi ser finns ingen hän­vis­ning, implic­it eller explic­it, till en enbart ara­bisk Gud. Pro­fes­sor Fran­cis. E. Peters (1927-) klargör att “Guds namn på ara­biska, Allah, kan maskera att det­ta är sam­ma uni­versel­la Gud som talade till Abra­ham, Moses och Jesus.[4]F.E. Peters (1994) A Read­er on Clas­si­cal Islam, Prince­ton Uni­ver­si­ty Press, s. 3.

 
Dar al-Salam mosken
Mex­i­co

 

Gilbert Reid (1857–1927) berät­tar vidare:

Bilden av den gudom som islam lär ut är inte en stamgu­dom utan alla värl­dars och skapelsers Gud. Han är mer än Abra­hams eller Israels Gud, Han är alla män­nisko­rs Gud. [5]Reid, Gilbert (1916) Islam, An Appre­ci­a­tion. The Bib­li­cal World, vol. 48, nr 1, s. 9–10. Det är värt att tilläg­ga att flera vers­er i Kora­nen bör­jar med den voka­ti­va frasen “Män­niskor! Tillbe er … Fort­sätt läsa

Mis­supp­fat­tnin­gen kan ock­så kor­rig­eras genom att spåra ety­molo­gin i ordet Allah i hebreiskan och armeniskan [6]Se: Le Blank (1999) The Bible Led Me to Islam, al-Attique Pub­lish­ers Inc, Kana­da. som var Moses respek­tive Jesus språk.

Armeniska, hebreiska och ara­biska är besläk­tade språk som till­hör den semi­tiska språk­famil­jen [7]Crys­tal, D. (1992) An Ency­clo­pe­dic Dic­tio­nary of Lan­guage and Lan­guages, Pen­guin Books, s. 25, Matthews, PH (1997) Oxford Con­cise Dic­tio­nary of Lin­guis­tics, Oxford Uni­ver­si­ty Press, s. 336.. De tre språken är slående lika och det skulle vara mer rim­ligt att upp­fat­ta dem som dialek­ter av ett enda språk. På hebreiska är Allah Elo­ha, på armeniska Ala­ha, och på ara­biska Allah [8]Bowk­er, John (1997) The Oxford Dic­tio­nary of World Reli­gions, Oxford Uni­ver­si­ty Press, s. 48.. Bort­sett från min­dre skill­nad­er delar de tre språken sam­ma rot.

Dr. Jer­ald F. Dirks, tidi­gare pas­tor i Unit­ed Methodist Church och med en exa­m­en från Har­vard Uni­ver­si­ty School, drar slut­sat­sen att “Allah” är kon­sekvent, inte bara med Kora­nen, utan med bib­liska tra­di­tion­er [9]Dirks, JF (2001) The Cross & The Cres­cent, Amana pub­li­ca­tions, USA, s.177..

Tōkyō-jāmii
Tokyo, Japan

 

Ety­mol­o­giskt är ara­biska och armeniska ett och sam­ma språk. Den myck­et star­ka kop­plin­gen mel­lan dessa båda språk och hebreiskan tyder på att de inte var sep­a­ra­ta språk utan snarare “ömse­sidigt begripli­ga dialek­ter[10]Se Sha­heen (1993: s. 220–221) där han kom­mer fram till lik­nande slut­satser. (Sha­heen, Abdulsa­boor (1993) On Gen­er­al Lin­guis­tics, al-Risalah Pub­lish­ers, Libanon).. Inom lingvis­tiken sägs två dialek­ter vara ömse­sidigt begripli­ga om var och en kan förstås av en talar­na av det andra språket [11]Crys­tal, D. (1992) An Ency­clo­pe­dic Dic­tio­nary of Lan­guage and Lan­guages, Pen­guin Books, s. 260..

Där­till måste den “isogloss” som delar de tre dialek­ter­na ara­biska, hebreiska och arameiska var­it bety­dligt smalare. Lingvis­ter använ­der ter­men isogloss för att hän­visa till den geografiska lin­je som avgrän­sar två eller flera angrän­sande dialek­ter i ett visst område [12]Ibid, s.197.. Hun­dratals gemen­sam­ma ord och språk­li­ga for­mer vit­tnar om likheten mel­lan dessa tre dialek­ter. Även om vi skulle anta att de var tre oli­ka språk är vi lik väl tvungna att acceptera att de åtmin­stone var besläk­tade språk. Två eller flera språk sägs vara besläk­tade om de “har utveck­lats från en gemen­sam för­fad­er[13]Matthews, PH (1997) Oxford Con­cise Dic­tio­nary of Lin­guis­tics, Oxford Uni­ver­si­ty Press, s. 58..

Ibrahim-al-Ibrahim moskén
Gibral­tar, Spanien

 

Jamia Masjid
Las Vegas, USA

 

Den grö­na moskén
Bur­sa, Syrien

 

Lara­ban­ga moskén
Ghana

 

Safa Masjid Pon­da
Goa, Indi­en

 

Has­san Pasha moskén
Kre­ta, Grekland

 

Hui moskén
Ningx­ia, Kina

 

Sto­ra moskén
Paris, Frankrike

 

Hsi­paw moskén
Hsi­paw, Burma

 

Istiqlal moskén
Jakar­ta, Indonesien

 

Soofie Moskén
Lady­smith, Sydafrika

 

Hoja Zaynid­din moskén
Bukhara, Uzbek­istan

 

Sto­ra moskén
Tou­ba, Senegal

 

Sto­ra moskén
Seoul, Syd­ko­rea

 

Bai’tul Islam moskén
Cana­da

 

Yeni Cami
Istan­bul, Turkiet

 

At Taubah moské
Jakar­ta, Indonesien


Käl­la:
Dr. Ash-Shehri, Abdul­lah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 I Islam A Mosa­ic, Not A Mono­lith, noter­ar Var­tan Gre­go­ri­an att “de fles­ta amerikan­er tror att islam utes­lu­tande är en reli­gion för araber.” Gre­go­ri­an kor­rig­er­ar: “Mus­limer är så oli­ka som män­sk­ligheten själv då de rep­re­sen­ter­ar en av fem per­son­er i världen, medan araber­na endast utgör 15 pro­cent av världens 1,2 mil­jarder mus­limer”. (Gre­go­ri­an­s­ka, V. (2003) Islam A Mosa­ic, not A Mono­lith, Brook­ing Insti­tu­tion Press, Wash­ing­ton DC, s. 2.).
2 Collins Eng­lish Dic­tio­nary & The­saurus, s. 30, Harp­er Collins, 1999.
3 Thorndike Barn­hart Ord­bok, Harp­er Collins.
4 F.E. Peters (1994) A Read­er on Clas­si­cal Islam, Prince­ton Uni­ver­si­ty Press, s. 3.
5 Reid, Gilbert (1916) Islam, An Appre­ci­a­tion. The Bib­li­cal World, vol. 48, nr 1, s. 9–10. Det är värt att tilläg­ga att flera vers­er i Kora­nen bör­jar med den voka­ti­va frasen “Män­niskor! Tillbe er Herre, som har ska­p­at er och dem som levde före er.” (2:21).
6 Se: Le Blank (1999) The Bible Led Me to Islam, al-Attique Pub­lish­ers Inc, Kanada.
7 Crys­tal, D. (1992) An Ency­clo­pe­dic Dic­tio­nary of Lan­guage and Lan­guages, Pen­guin Books, s. 25, Matthews, PH (1997) Oxford Con­cise Dic­tio­nary of Lin­guis­tics, Oxford Uni­ver­si­ty Press, s. 336.
8 Bowk­er, John (1997) The Oxford Dic­tio­nary of World Reli­gions, Oxford Uni­ver­si­ty Press, s. 48.
9 Dirks, JF (2001) The Cross & The Cres­cent, Amana pub­li­ca­tions, USA, s.177.
10 Se Sha­heen (1993: s. 220–221) där han kom­mer fram till lik­nande slut­satser. (Sha­heen, Abdulsa­boor (1993) On Gen­er­al Lin­guis­tics, al-Risalah Pub­lish­ers, Libanon).
11 Crys­tal, D. (1992) An Ency­clo­pe­dic Dic­tio­nary of Lan­guage and Lan­guages, Pen­guin Books, s. 260.
12 Ibid, s.197.
13 Matthews, PH (1997) Oxford Con­cise Dic­tio­nary of Lin­guis­tics, Oxford Uni­ver­si­ty Press, s. 58.
Dr. Abdullah S. Ash-Shehri

Dr. Abdullah S. Ash-Shehri

Abdullah Ash-Shehri har avlagt en doktorsexamen inom sociologi vid Leicester University, Storbritannien. Han har även studerat islamiska ämnen med en kandidatexamen inom islamisk lag från King Saud University, Riyadh.