Skip to main content
Det är sor­g­ligt att tanken om samex­is­tens står så långt bort från den verk­lighet delar av den mus­lim­s­ka världen lever i. Vi behöver inte ens gå så långt att vi diskuter­ar samex­is­tens [och att vara tol­er­ant] mel­lan mus­limer och män­niskor av annan tro – det räck­er om vi ser till vis­sa mus­lim­s­ka grup­per som inte ens vill samex­is­tera med andra mus­limer som kan tänkas föl­ja en annan rättsko­la, till­höra en annan grupp eller kom­ma från ett visst land… eller som i vis­sa fall till­hör en annan ara­bisk stam. Dessa split­tringar som ibland till och med utmyn­nar i våld får oss att undra vad som har fört oss bort från varan­dra på det­ta sätt.

 
Allt för mån­ga ser samex­is­tens enbart som en strate­gi att ta till vid tider av svaghet, vilket inte är sant, för vad vi tvär­tom ser om vi stud­er­ar den­na värld är att samex­is­tens blom­strar och sät­ter dess dju­paste röt­ter när det finns styr­ka. De samhällen som har makt att före­språ­ka samex­is­tens och fred är sam­tidigt de samhällen som har makt att ans­tif­ta och framgångsrikt föra krig. I mot­sats till det­ta är de som är sva­ga varken för­mögna att kri­ga eller ska­pa fred. Det är under tider av svaghet och insta­bilitet som vi finner den ädla tanken om samex­is­tens som mest hotad.

Det vis­ar på styr­ka om ett samhälle kan rym­ma till­räck­ligt med plats för oli­ka åsik­ter, utan att någon grup­ps särin­tressen led­er till osäm­ja eller uppror.

Styr­ka är inte enbart att kun­na påtvin­ga en viss åsikt genom våld. Pro­feten Muham­mad (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) har sagt:

Den starke är inte den som kan brot­ta ned någon till marken, den starke är den som kan behärs­ka sin ils­ka när han är arg. [1]Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Mus­lim

När ‘Umar bin al-Kat­tāb tågade in i Jerusalem för att ta emot nyck­lar­na till staden bjöds han in till kyrkan för att be, men han avböjde. Han ville inte göra det även om han hade en mak­t­fylld posi­tion och därav kunde göra vad han själv beha­gade. Han sade nej, även om han inte hade något emot att be i kyrkan. Han sade, och visade därigenom stor fram­förhåll­ning och känslighet:

Jag är rädd för att om jag ber i [kyrkan] kom­mer framti­da mus­limer vil­ja be på sam­ma plats och ska­pa oan­gelä­gen­heter för kyrkans församling.

‘Umar bad istäl­let utan­för kyrkan och lovade de krist­na deras liv och trygghet.

Rickard Lejon­hjär­ta dödade en gång 2700 mus­lim­s­ka krigs­fån­gar och hängde deras krop­par runt staden Akko. Härigenom bröt han det avtal han slu­tit med mus­limer­na. Men när Salah ad-Din (Sal­adin) åter­tog Jerusalem garan­ter­ade han allas liv, judars som krist­nas, även om han kun­nat utkrä­va häm­nd. Istäl­let slöt han med Richard för­draget vid Ram­la den 2:e sep­tem­ber 1192 genom vilket staden skulle för­bli mus­lim­sk men öppen för krist­na pil­grimer. Det­ta är ett utav den medelti­da his­to­riens främ­s­ta exem­pel på samexistens.

Den mus­lim­s­ka his­to­rien som är fylld med tider av makt och seger är sam­tidigt ett tes­ta­mente om samex­is­tens i prak­tiken. Det är en his­to­ria fylld av fred, avtal och överen­skom­melser med andra. Gud säger:

Troende! Full­gör [era för­p­lik­telser enligt] de avtal som ni har ingått! [2]Kora­nen sūrah al-Mā’idah: 1

Rör inte den fader­lös­es egen­dom — annat än för att förö­ka den — innan han nått myn­dig ålder. Och håll vad ni lovar; ni kom­mer att stäl­las till svars för [era] löften. [3]Kora­nen sūrah al-Isrā’: 34

Pro­feten har sagt:

Den som dödar någon som har ett avtal, den mör­daren kom­mer inte att kän­na doften av Par­adis­et, även om dess doft kan kän­nas från sträck­an efter en fyr­tio års resa.

Pro­feten såg en begravn­ing­spro­ces­sion passera för­bi och reste sig då upp. När det sades till hon­om att det var en judes begravn­ing sva­rade han: ”Var han inte en män­niskosjäl?[4]Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Mus­lim

Ibn Taymiyyah (1263–1328) uttryck­te sig på föl­jande sätt inför Cyper­ns konung:

Jag har fått kännedom om cypri­oter­nas konungs hän­given­het, hans nåd, kär­lek till kun­skap och vil­ja att lära. Jag har sett hur Sheikh Abū al-‘Abbās al-Maqdisī har visat kun­gen tack­samhet för hans välvil­ja, vän­lighet, gäst­fri­het, samt tack­samhet mot präster­na och deras gelikar.

Vi är ett folk som älskar god­het mot alla och det är vårt hopp att Gud kom­mer ge er allt det goda i den­na och nästkom­mande värld.

Ibn Taymiyyah bad hon­om inte enbart om att få de mus­lim­s­ka krigs­fån­gar­na fris­läpp­ta utan även de tatariska, jud­iska och kristna:

Vi önskar att de som är hos er som är judar och krist­na och som står under vårt laga besky­dd fris­läpps. Vi kom­mer inte överge någon fånge som är vår med­bor­gare, oberoende av om denne är mus­lim eller ej. Och vet sam­tidigt att alla krigs­fån­gar vi har som är krist­na kän­ner till vår god­het och nåd mot dem, som det sista sän­de­budet påb­ju­dit oss.

Led­samt nog finns dem som förkrossats med en känsla av ned­er­lag och som i tal om samex­is­tens inte ser annat än ett rät­tfärdi­gande för deras ned­er­lag. Andra ser i samex­is­tens en ide­al­is­tisk föreställ­ning som inte tar sig prak­tiska uttryck. Ett sant upp­skat­tande av samex­is­tens kan få ett slut på den­na förvirring.

Framgångsrik samex­is­tens är beroende av rationel­la röster vil­li­ga att engagera sig i fruk­t­bärande dia­log genom vilken de önskade resul­tat­en med lät­thet kan upp­nås. I mot­sats till det­ta går det inte samex­is­tera när irra­tionel­la och oför­nufti­ga röster tar över. Det­ta kom­mer från män­niskor som inte bryr sig om något annat än att se om deras egna intressen. Sådana män­niskor litar helt till en mak­t­diskurs och till tvång i deras förståelse av den­na värld och sätt att fat­ta beslut. De ser en kon­flikt som en nyck­el till att hantera andra genom. De kan inte se sak­er och ting som till fördel för våra uni­versel­la värderingar, gemen­sam­ma behov och intressen som alla män­niskor delar.

Krigshet­sare tänker aldrig utom i en krigskon­text och deras resone­mang kom­mer ound­vikli­gen till en bedrö­vande slutsats.

Syftet med reli­gion är – i mot­sats till vad mån­ga tycks tro – inte att ska­pa kon­flik­ter män­niskor emel­lan, utan att ge en moralisk stomme och en har­monisk ord­ning för inter­ak­tion varigenom ett framgångsrikt samar­bete i utveck­lan­det av våra liv på den­na jord säkras.

Gud säger om mänskligheten:

Och till [stam­men] Thamud [sän­des] deras broder Sal­ih. Han sade: ‘Dyr­ka Gud, mitt folk! Ni har ingen gud utom Hon­om. Han ska­pade er av jord och Han lärde er att bru­ka den och där fick ni byg­ga och bo. Be Hon­om om för­lå­telse för era syn­der och vänd ånger­ful­la åter till Hon­om. Min Herre är nära och hör [män­niskans] bön.’ [5]Kora­nen sūrah Hūd: 61

När Gud ska­pade Adam (frid över hon­om) ska­pade Han hon­om för att bebo den­na jord, utfors­ka den och bru­ka den. Änglar­na invände först mot skapelsen av människan:

Och se, din Herre sade till änglar­na: ‘Jag skall till­sät­ta en ställföreträ­dare på jor­den.’ [Änglar­na] sade: ‘Skall Du till­sät­ta någon som stör ord­nin­gen där och sprid­er sede­fördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och pris­ar Ditt heli­ga namn?’ [Gud] sva­rade: ‘Jag vet vad ni inte vet.’ [6]Kora­nen sūrah al-Baqarah: 30

Änglar­na vis­ste myck­et väl att Gud avskyr att ord­nin­gen störs och att blod spills. San­nerli­gen var det inte så att Gud ska­pade män­niskan och gav skrifter­na till oss för att vi skulle stri­da mot varandra.

Den plikt som mus­limer har i att spri­da islams bud­skap kräver att män­nisko­rs hjär­tan vinns. De måste få verk­lig kun­skap om islam. Mus­limer måste vara tålmodi­ga och besvara skym­fer med god­het, vilket Gud vid ett fler­tal tillfällen kom­mender­at oss till i Koranen:

Den goda han­dlin­gen och den dåli­ga han­dlin­gen kan inte stäl­las sida vid sida. Jaga bort [den dåli­ga han­dlin­gen] med en bät­tre — den som var din fiende kan bli din nära vän! [7]Kora­nen sūrah Fussi­lat: 34

På det­ta sätt över­vann pro­feten Muham­mad hans fien­ders hjär­tan när han besva­rade deras dåli­ga sätt med vän­lighet tills deras hjär­tan mjuk­nade och de blev mot­tagli­ga för sanningen.

Med vän­ligt bemö­tande, omtanke och vän­skap – på det­ta sätt kan män­niskor slu­ta att hata varan­dra och istäl­let kom­ma när­mare. Gud säger:

Men ingen annan än den som bär [oför­rät­ter] med tålam­od finner [styr­ka] att hand­la så; bara den lyck­li­gast lot­tade finner [sådan styr­ka]. [8]Kora­nen sūrah Fussi­lat: 35

Samex­is­tens räd­dar män­nisko­liv och öpp­nar dör­rar för dia­log. I den­na atmos­fär kan islams bud­skap fro­das och pre­sen­tera sig med det för­nuft och den logik som Kora­nen bär på.

Käl­lor:
Shaykh Salman al-Oad­ah (2006), Coex­is­tence is Strength. www.islamtoday.com
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Mus­lim
2 Kora­nen sūrah al-Mā’idah: 1
3 Kora­nen sūrah al-Isrā’: 34
4 Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Mus­lim
5 Kora­nen sūrah Hūd: 61
6 Kora­nen sūrah al-Baqarah: 30
7 Kora­nen sūrah Fussi­lat: 34
8 Kora­nen sūrah Fussi­lat: 35
Dr. Salman al-Oadah

Dr. Salman al-Oadah

Al-Oadah har studerat för islamiskt lärde som Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz, Muhammad ibn al Uthaymeen, Abdullah Abdal Rahman Jibreen och Saleh Al-Bleahy. I Burayda studerade han arabisk grammatik, hanbali rättspraxis och hadith. Han har avlagt en doktorsexamen i islamisk rättsvetenskap vid Imam Muhammad bin Sa'ud University.