Skip to main content

Det är oly­ck­ligt att islam idag är syn­onymt med ter­ror­ism ty långt ifrån att före­språ­ka ter­ror­ism är islam en frid­full reli­gion vars fun­da­ment lär mus­limer att upprät­thål­la fred och rättvisa världen över. Islam sank­tioner­ar inte ter­ror­ism så som begrep­pet idag förstås i form av fly­g­plan­skap­ningar, giss­lan­ta­gan­den, tortyr och dödande av oskyldiga i syfte att upp­nå poli­tiska eller religiösa mål. Det­ta är inte de sätt som islam lär mus­limer lösa prob­lem eller spri­da reli­gio­nen genom. Det skall läg­gas på min­net att alla reli­gion­er har anhän­gare som är vilseled­da och i rättvisans namn är det reli­gio­nens lära som skall stud­eras då den är mått­stock­en med vilken anhän­gar­nas han­dlin­gar döms som kor­rek­ta eller felaktiga.

Det är inte rätt att döma islam efter okun­ni­ga mus­limers hand­lande. Ej heller är det rätt att döma islam efter det för­fall­na och kor­rumper­ade till­stånd som genom­syrar den mus­lim­s­ka världen. Vad islam förkun­nar är en sak och vad mån­ga mus­limer nuför­tiden gör den raka mot­sat­sen. Det enda sätt som mus­limer kan göra islam rättvisa är genom att stud­era dess ädla läror som tydligt predikas genom Kora­nen och pro­fetens (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) föredöme.