Skip to main content
Profeten Muhammeds (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) lär oss att vår­da en god häl­sa och inse dess verk­li­ga värde som en av Guds otal­i­ga gåvor.
 

Och [minns att] er Herre tillkän­na­gav [för er]: ‘Om ni vis­ar tack­samhet skall Jag ge er en större [belön­ing], men om ni vis­ar otack­samhet skall Jag san­nerli­gen ge er ett strängt straff!’ [1]Kora­nen 14:7

Islams holis­tiska syn på livet i stort innebär att vi skall behand­la våra krop­par på ett respek­t­fullt sätt och nära dem inte bara med tro utan ock­så med nyt­tig mat. En stor del av att leva enligt Ska­parens instruk­tion­er är att ha en sund diet. Att väl­ja häl­sosam­ma livsmedel är avgörande för en god häl­sa. Gud säger i Koranen:

Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er. [2]Kora­nen 2:173

Män­niskor! Ät av det som jor­den ger och som är tillåtet och häl­sosamt. [3]Kora­nen 2:168

Honung benämns som en myck­et häl­sosam föda i Koranen.

Kora­nen innehåller mån­ga vers­er som råder till sun­da mat­vanor och relat­er­ar till sam­mankop­plin­gen mel­lan fysisk och andlig häl­sa. Upp­muntran till att enbart äta god och ren mat kom­bin­eras ofta med varningar om att kom­ma ihåg Gud och att und­vi­ka Djävulen. Häl­sosam mat till­fredsställer inte enbart hungern utan har ock­så en inverkan på hur väl vi kan prak­tis­era islam.

Män­niskor! Ät av det som jor­den ger och som är tillåtet och häl­sosamt, och följ inte i Djävu­lens spår; han är san­nerli­gen er svurne fiende. [4]Kora­nen 2:168

Om den övervä­gande delen av kosten består av skräp­mat eller annan onyt­tig mat är det lätt att ådra sig ohäl­sa till den grad att man inte klarar av sitt huvud­sak­li­ga syfte i livet som är att tjä­na Gud.

Och på sam­ma sätt om man enbart hänger sig åt and­lighet och inte har den fysiska häl­san i åtanke kan man även då få en så pass ned­satt fysik att man inte klarar av livets religiösa åtaganden.

Den vägled­ning som finns i Kora­nen och pro­fetens tra­di­tion­er råder till att upprät­thål­la en bal­ans mel­lan dessa två ytterligheter. En häl­sosam diet är en bal­anser­ad bland­ning av alla näringsäm­nen som Gud skänkt Hans skapelse. En vari­er­ad kost upp­fyller krop­pens behov av kol­hy­drater, min­eraler, vit­a­min­er, pro­tein­er, fet­ter och aminosy­ror. Flera vers­er i Kora­nen näm­n­er de födoäm­nen som Gud försett oss med för att nära och under­hål­la våra krop­par. Det är inte en full­ständigt uttöm­mande lista över den kost som vi behöver utan snarare en allmän upp­fat­tning om vilken typ av mat som krävs för att bibehål­la en frisk kropp och und­vi­ka sjukdom.

Och Han har ska­p­at boskapen vars [ull] ger er värme och som är er till annan nyt­ta och som ock­så tjä­nar er till föda. [5]Kora­nen 16:5

Och det är Han som låter havet tjä­na er, så att ni får äta färskt kött [som ni fån­gar] där och ur det kan häm­ta ting som ni pry­der er med. [6]Kora­nen 16:4

Det är Han som låter regn fal­la från skyn; av det­ta får ni [vat­ten att] dric­ka och [det ger liv] åt träd och buskar där ni släp­per ut era djur på bete. [7]Kora­nen 16:11

Och från boskapen kan ni häm­ta en [annan] lär­dom: i deras buk, mel­lan det som krop­pen stöter bort och blodet [som uppe­håller livet], låter Vi ren mjölk [alstras] för er, en väls­makande [dryck]. [8]Kora­nen 16:66

Och en saft av skif­tande färg sip­prar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nyt­ta] för män­nisko­r­na. I allt det­ta lig­ger helt visst ett bud­skap till män­niskor som tänker. [9]Kora­nen 16:69

Det är Han som har ska­p­at fruk­t­träd som stöder sig på gallerverk och andra som väx­er utan stöd, och dadel­pal­men och bröd­säd av oli­ka slag och olivträdet och granatäp­pel­trädet, [alla i grun­den] lika varan­dra och ändå oli­ka. Ät av deras fruk­ter när de har mog­nat och, när ni skör­dar, ge [den behö­vande] det som han har rätt till! Men slösa inte [med Guds gåvor] — Han är inte slösar­nas vän! [10]Kora­nen 6:141

…Ett teck­en [på Guds all­makt] har de fått i den döda jor­den, som Vi skänker nytt liv och där Vi låter bröd­säd växa, som tjä­nar dem till föda. [11]Kora­nen 36:33

Gud har ock­så gett oss en lista över för­b­ju­den föda som utöver dem allt­ing är tillåtet att äta:

För­b­judet att du (för mat) är: döda djur — nötkrea­tur, djur inte slak­tas, blod, kött av svin och kött av den som har slak­tas som ett offer för andra än Gud… [12]Kora­nen 5:03

…och berus­ningsmedel. [13]Kora­nen 5:91–92

Sam­tidigt som godis och skräp­mat inte är direkt för­b­jud­na måste de likväl intas sparsamt som en del av en bal­anser­ad kost avsed för att bibehål­la opti­mal häl­sa. Mån­ga kro­niska sjuk­do­mar kan idag härledas från ohäl­sosam­ma mat­vanor. Kran­skärlssjuk­dom, högt blodtryck, dia­betes, fet­ma och depres­sion är alla kop­plade till brist­fäl­lig kost. Pro­feten Muhammed lovor­dade måt­t­full­het för att bibehål­la god häl­sa och Kora­nen bet­onar behovet av att finna en bal­ans mel­lan dessa båda ytterligheter.

De verk­ligt troende behöver friska krop­par och sin­nen för att dyr­ka Gud på rätt sätt. För att hål­la sin­net sunt, hjär­tat rent och krop­pen frisk måste man läg­ga särskild vikt vid häl­san. Hjär­tat och sin­net får näring genom hågkom­sten av Gud, och dyrkan som utförts på ett föreskriv­et sätt, och krop­pen får näring genom den tillåt­na föda som Gud skänkt oss.

Att läg­ga vikt vid en häl­sosam diet är där­för en naturlig del av islams holis­tiska livssyn.

Käl­la:
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 14:7
2 Kora­nen 2:173
3 Kora­nen 2:168
4 Kora­nen 2:168
5 Kora­nen 16:5
6 Kora­nen 16:4
7 Kora­nen 16:11
8 Kora­nen 16:66
9 Kora­nen 16:69
10 Kora­nen 6:141
11 Kora­nen 36:33
12 Kora­nen 5:03
13 Kora­nen 5:91–92
Prof. Ibrahim Bijli Syed

Prof. Ibrahim Bijli Syed

Ibrahim Bijli Syed är en amerikansk radiolog och tidigare presidenten för Islamic Research Foundation International. Han föddes i Bellary, Karnataka. 1972 erhöll han en doktorsexamen inom radiologi från Johns Hopkins University. Han är den första indier någonsin med en doktorsexamen i nukleär medicin från Johns Hopkins University.