Skip to main content

Den­na genomgång inleds med en teo­retisk del som följs av ett prak­tiskt exem­pel över hur bönen utförs.

När du sett den­na film vet du:

  •  vil­ka bönens pelare är,
  •  vad som gör bönen ogiltig
  •  hur man ber i praktiken.

Käl­la: Arkān ul-Islām, Shaykh al-Jibrīn.