Skip to main content
De fles­ta upp­fat­tar Gud som ett evigt väsen utan bör­jan eller slut. Antar vi att Gud är för­mö­gen att åstad­kom­ma allt, och vi frå­gar oss om Gud kan dö, vad blir då svaret? Då döden är en del av “allt”, kan vi då säga att Gud kan dö? Tvek­löst kan vi inte det.

 
Här före­lig­ger ett prob­lem — allsmäk­tighetspara­dox­en — då Gud definier­ats som den Levande, utan slut, och döden innebär att nå ett slut. Föl­jak­tli­gen är frå­gan själv­mot­sä­gande. Att på sam­ma sätt frå­ga om Gud kan födas är ock­så orim­ligt, då Gud redan definier­ats som evig, utan bör­jan. En föd­sel med­för en bör­jan, att kom­ma till världen efter att ej existerat.

På sam­ma tema brukar ateis­ter frå­ga troende om “Gud kan ska­pa en sten så tung att Han inte kan lyf­ta den?” Svarar den troende jakande bety­der det att Gud kan ska­pa något större än Hon­om Själv. Svarar han nekande innebär det att Gud inte kan åstad­kom­ma allt.

Således exk­lud­eras alla absur­da frå­gor från ”allt” i frasen ”Gud har allt i Sin makt.[1]Kora­nen 2:20 Här kan inte sådant som mot­säger sig Guds gudom­li­ga attrib­ut inklud­eras; sådant som gör Hon­om till lägre än Gud likt glöm­s­ka, sömn och ånger. Vad ”allt” innefat­tar är enbart det som är i enlighet med att Han är Gud. Det­ta är innebör­den av ”Gud har allt i Sin makt.[2]Kora­nen 2:20. Det­ta kan inte förstås abso­lut utan måste preciseras.

Påståen­det att Gud bliv­it män­niska är ock­så en para­dox. Det är inte rim­ligt att Gud antar män­skli­ga for­mer då det bety­der att Ska­paren blir Hans skapelse. Blir Ska­paren Sin Egen skapelse skulle det bety­da att Ska­paren ska­pade Sig Själv, vilket är omöjligt. För att ha ska­p­ats skulle Han vid ett tillfälle behövt att inte ha exis­ter­at, så hur kan Han då ska­pa? Och om Han har ska­p­ats skulle det bety­da att Han har en bör­jan vilket mot­säger att Han är evig.

Per def­i­n­i­tion är en skapelse i behov av en Ska­pare. Det ska­pade behöver en ska­pare för att kom­ma till exis­tens. Gud kan då inte vara i behov av en ska­pare då Gud Själv är Skaparen.

Källor:
Dr. Bilal Philips, Did God Become Man? Uni­ver­si­ty of Wales
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 2:20
2 Kora­nen 2:20
Dr. Bilal Philips

Dr. Bilal Philips

Dr Bilal Philips är en jamaicansk kanadensisk författare och föreläsare som konverterade till islam i början av sjuttiotalet. Han har studerat vid universitet i Medina där han slutade med en kandidatexamen och därefter vid universitet i Riyadh där han avslutade med en masterexamen i islamisk teologi. Han har slutligen doktorerat vid University of Wales.