Skip to main content

Vin­ter­vy över Stock­holm där Sveriges förs­ta mus­limer, anlän­da från dåvarande Sov­je­tu­nio­nen under sent 1940-tal, organ­is­er­ade sig i förenin­gen “Islam­för­sam­lin­gen i Sverige”.

Enbart 15 till 20 pro­cent av världens mus­limer är araber. Det finns fler mus­limer som är indi­er än araber och det finns fler mus­limer som är indoneser än indi­er. Anta­gan­det att islam enbart är en reli­gion för araber grun­dar sig troli­gen i det fak­tum att större delen av den förs­ta gen­er­a­tio­nens mus­limer var araber, att Kora­nen är på ara­biska och att pro­feten Muham­mad (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) var arab.
 

Med över 252 miljon­er invånare är Indone­sien världens fjärde folkrikaste land och har världens störs­ta mus­lim­s­ka befolkn­ing. På bilden en moské på Suma­tra. (Rid­ho Nur Iman­syah 2008)

His­to­rien vit­tnar dock om att pro­feten och hans föl­jes­la­gare ansträngde sig till det ytter­s­ta för att spri­da islams bud­skap till alla län­der och folk­slag. Redan från bör­jan av Muham­mads upp­drag kom hans föl­jes­la­gare från vitt skil­da bak­grun­der. Bland dem fanns:

  1. Bilal, den afrikanske slaven;
  2. Suhaib, den byzan­tiske romaren;
  3. Abdul­lah bin Salam, den jud­iske rab­bi­nen och
  4. Salman från Persien.

Vidare bör det klargöras att alla mus­limer inte är araber och att alla araber inte är mus­limer. En arab är anti­n­gen mus­lim, kris­ten, jude, ateist eller anhän­gare av någon annan reli­gion eller ide­olo­gi. Dessu­tom finns län­der som Iran och Turki­et om vil­ka mån­ga tycks tro att invå­nar­na är araber, vilket de inte är. Invå­nar­na talar där andra språk än ara­biska och delar inte sam­ma etniska arv.

Sankt Peters­burg-moskén, som öpp­nades 1913, var den störs­ta moskén i Europa utan­för Turki­et, dess minareter 49 meter höga och kupolen är 39 meter hög. Moskén lig­ger i cen­trala St Peters­burg. Det rym­mer upp till fem tusen tillbedjare.

Då reli­gio­nens san­ningar är evi­ga och oförän­derli­ga, och män­niskans broder­skap är värld­som­spän­nande, lär islam att Guds uppen­barelse till män­niskan alltid var­it kon­sis­tent, tydligt och uni­versellt. Islam är till för alla män­niskor oberoende av ras, nation­alitet och kul­turell samt lingvis­tisk bak­grund. En snabb blick mot den mus­lim­s­ka världen, från Nige­ria till Bosnien och från Malaysia till Afghanistan, är ett till­räck­ligt bevis för islams grän­söver­skri­dande dragn­ingskraft. Kora­nen säger tydligt:

Vi har sänt dig [Muham­mad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela män­sk­ligheten, som förkunnare av ett glatt bud­skap om hopp och som varnare, men de fles­ta män­niskor är omed­vet­na [om det­ta] [1]Kora­nen 34:28

Käl­lor:
al-Djumah Mag­a­zine. Dis­cov­er Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius.
Samuels­son, Jan (1999), Islam i Sverige — nutid och framtid. Stock­holm: Bok­för­laget Natur och Kultur.
Rid­ho Nur Iman­syah 2008: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjid_Agung.jpg

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 34:28