Skip to main content
Kaba (ara­biska: الكعبة al-Kaʿbah) är beläget mitt på går­den i den sto­ra moskén (Masjid-ul-Harām) i Mec­ka och den av islams sym­bol­er de fles­ta kän­ner till då den brukar visas under direk­t­sändin­gar från den årli­ga pil­grims­fär­den, hajj. I Kora­nen kan vi läsa:

Gud har låtit uppföra helge­domen Kaba som ett stöd för män­nisko­r­na [i full­göran­det av deras religiösa och värld­sli­ga plik­ter]; och [gett er] den hel­gade månaden och de bekransade offer­d­juren, [sym­bol­er som lär er] att Gud kän­ner allt det som him­lar­na rym­mer och det som jor­den bär och att Gud har kun­skap om allt. [1]Kora­nen 5:97

Så vad är kaba eller en “helig kub i mec­ka” som som­li­ga kallar den? Kaba är den heli­gaste av islams helge­do­mar och den rik­t­ning som mus­limer ber mot (qibla). Nam­net “kaba” kom­mer från dess form, kub är på ara­biska ka’b. Pro­feten Muhammed — må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om — sade att det­ta namn har använts på grund av att Gud sky­d­dat Kaba från att fal­la under tyran­ners kon­troll. [2]at-Tir­mid­hi

Kaba är tillverkad av gran­it som tas från bergen nära Mec­ka och är unge­fär tolv meter lång, tio meter bred och fem­ton meter hög (post­a­mentet inberäk­nat). Idag täcks Kaba av ett svart siden­tyg kallat kiswah som deko­r­erats med guld­broder­ad kalligrafi.

Via den nordös­tra sidan kan man kom­ma in i Kaba genom en dörr belä­gen dry­ga två meter ovan mark. Väl inne i Kaba utgörs gol­vet och delar av väg­gar­na av mar­mor. Koran­vers­er är inskrib­er­ade på tavlor infäll­da i mar­mor och den övre delen av den inre väggen är klädd med grön duk deko­r­erad med vers­er broder­ade i guld. Lam­por hänger ned från en tvär­balk och det finns ock­så ett litet bord för rökelse­brännare. Vak­t­mästare parfymer­ar mar­morn­bek­läd­naden med väld­of­tande olja, sam­ma olja som används för att smör­ja den svar­ta ste­nen utanför.

Utifrån pro­feten Muhammeds sed­vanor lär vi oss att hans fru ‘Ā’ishah frå­gade om väggen och dör­ren. Hon sade: “Jag frå­gade Guds sän­de­bud om muren och om den var en del av huset [Kaba].” Han sa: “Ja.” Jag frå­gade: “Var­för inför­li­vas den då inte i huset?” Han sa: “Ditt folks pen­gar tog slut.” Jag frå­gade: “Hur är det med dör­ren? Var­för är den så högt upp?” Han sa: “Ditt folk gjorde så för att kun­na släp­pa in vem de ville och hål­la ute vem de ville. Om det inte vore för att ditt folk fort­farande är nya [i Islam] och nära deras tid av okun­nighet, skulle jag inför­li­va väggen i huset sän­ka dör­ren till marknivå.[3]Sahih Mus­lim

Den svarta stenen i Kaba

Den svarta stenen vid Kaba, Mecka.

Den svar­ta ste­nen i Mecka.

Den svar­ta ste­nen (ara­biska: الحجر الأسود al-Hajar-ul-Aswad) finns inbäd­dad i det östra hör­net av Kaba, en och en halv meter ovan mark. Pro­feten Muhammed sade: “Den svar­ta ste­nen kom från Par­adis­et och var vitare än mjölk, men med Adams sön­ers syn­der blev den svart.[4]Ibid.

Islams lärde har haft oli­ka åsik­ter i frå­ga om vem som byg­gde Kaba. Vis­sa säger att Kaba byg­gdes av änglar­na. Andra säger att Adam byg­gde Kaba och att byg­gnaden därefter under mån­ga århun­draden för­föll men återupp­byg­gdes av pro­feten Abra­ham och hans son Ismael. Alla är dock överens om att Kaba anti­n­gen byg­gdes eller återupp­byg­gdes av pro­feten Abra­ham. I Kora­nen kan vi läsa:

Och när Abra­ham och Ismael lade grun­den till Helge­domen [bad de:] “Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt. [5]Kora­nen 2:127

Därefter har Kaba byg­gts om flera gånger. Av amalekiter­na [6]Amalekiter­na var ett forn­ti­da ara­biskt folk som höll till i Sinaiök­nen och sedan i trak­ter­na öster om Jor­dan., stam­men Jurham [7]En av Meckas stam­mar., Qusayy ibn Kilāb [8]Qusai ibn Kilab var en äldre släk­t­ing till Abdul-Mutal­lib. och stam­men Quraish [9]Den stam som pro­feten Muhammed till­hörde.. Kort före pro­feten Muhammeds tid återupp­byg­gdes Kaba med ste­nar, utan mur­bruk, och var inte myck­et högre än en manshöjd.

Folk hade stulit skat­ter från Kaba så Quraish beslöt att Kaba skulle byg­gas om och att ett tak skulle läg­gas. Var­je stam sam­lade byg­g­ma­te­r­i­al och arbe­tade koop­er­a­tivt tills det var dags att byta ut den svar­ta ste­nen. På grund av upp­dragets pres­tige­fyll­da natur utbröt en dispyt om vem som skulle byta ste­nen. Abu Umaiyah ibn al Mughi­rah som var en av stam­mens äld­ste sa: “Quraish! Kom överens om det som ni argu­menter­ar kring. Låt den förste man som van­drar in genom porten avgöra ären­det åt er”. Den förs­ta man­nen var Muhammed som då kallades al-Amīn (den pål­itlige). Han föres­log att de skulle bära den svar­ta ste­nen till dess plats i en kap­pa där var­je stam skulle få hål­la en kant för att äran skulle förde­las lika. Den svar­ta ste­nen nådde Kaba på det­ta sätt och Muhammed plac­er­ade sedan ste­nen på dess plats.

Slut­li­gen är det vik­tigt att påpe­ka att mus­limer varken dyrkar Kaba eller dess omgivning.

Käl­la:
Bjankuloski06en 2009: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kaaba-plan.svg
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius
Muir 1912: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_Stone_front_and_side.PNG

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:97
2 at-Tir­mid­hi
3 Sahih Mus­lim
4 Ibid.
5 Kora­nen 2:127
6 Amalekiter­na var ett forn­ti­da ara­biskt folk som höll till i Sinaiök­nen och sedan i trak­ter­na öster om Jordan.
7 En av Meckas stammar.
8 Qusai ibn Kilab var en äldre släk­t­ing till Abdul-Mutallib.
9 Den stam som pro­feten Muhammed tillhörde.
Aisha Stacey, B. Sc.

Aisha Stacey, B. Sc.

Aisha konverterade till islam 2002 och tillbringade de kommande fem åren i Doha, Qatar för att studera islam och arbeta vid Fanar Cultural Center. År 2006 återvände Aisha till universitetet för andra gången för att slutföra en kandidatexamen. Aisha har också varit redaktör för den australiska tidningen Crescent Times.