Skip to main content
Kategori

Okategoriserade

Okategoriserade

Existens

En mate­ri­al­ist kan inte förne­ka att män­niskan är skapt av en kom­po­nent som är fysisk och en som är imma­teriell: själen. En mate­ri­al­is­tisk lära kan...
Redaktion Islam.se
1 januari, 2012
Okategoriserade

Religionernas olika namn

Exem­pel på reli­gion­er som har nam­n­giv­its i efter­hand är kris­ten­domen som nam­n­gavs efter Jesus Kris­tus, bud­dhis­men som fått sitt namn efter Gau­ta­ma Bud­dha, kon­fu­cian­is­men efter...
Redaktion Islam.se
31 december, 2011
Okategoriserade

Antropomor­fism

Tanken om ett Högs­ta Väsen har emel­lanåt fått lida av vanställ­ningar när antropo­mor­fism Antropo­mor­fism avs­er föreställ­nin­gen om Gud i män­sklig form eller män­skli­ga egen­skaper i...
Redaktion Islam.se
31 december, 2011
Okategoriserade

Hinduismens gudar

Enligt hin­duis­men vis­ar sig Brah­mans attrib­ut som oli­ka gudar. Ska­pan­det blir en ska­pargud, Brahman. Bevaran­det blir en gud som bevarar, Vishnu. Förstörelsen blir en gud som...
Redaktion Islam.se
31 december, 2011
Okategoriserade

Karma

Män­niskan är till sin natur begrän­sad. Hon föds och hon dör. Det­ta är egen­skaper som inte kan till­skri­vas Gud då de skulle lik­stäl­la Hon­om med...
Redaktion Islam.se
31 december, 2011
Okategoriserade

Existensialism

Som­li­ga har menat att män­niskan har tillkom­mit av en slump utan en Ska­pare. Ledande exis­ten­tial­is­ter som Jean-Paul Sartre (1905–1980) och Albert Camus (1913–1960) lärde det...
Redaktion Islam.se
31 december, 2011
Okategoriserade

Kazakstans matkultur

Det tra­di­tionel­la kaza­kiska köket består till stor del av fårkött och hästkött samt oli­ka mjölkpro­duk­ter. I hun­dratals år var kaza­k­er her­dar som val­lade får, bak­triska...
Redaktion Islam.se
25 december, 2011
Okategoriserade

Guds profeter

ar-Rusul är plur­al för rasûl (sän­de­bud) som bety­der mur­sal, den som sänts iväg för att förkun­na något. Vad som avs­es (enligt den lagen­li­ga mening) är...
Redaktion Islam.se
12 maj, 2011