Skip to main content

Män­niskan är till sin natur begrän­sad. Hon föds och hon dör. Det­ta är egen­skaper som inte kan till­skri­vas Gud då de skulle lik­stäl­la Hon­om med Hans skapelse. Således har Gud inte bliv­it, och kom­mer aldrig, att bli män­niska. Sam­tidigt kan män­niskan heller aldrig bli Gud. Det ska­pade kan inte bli dess egen skapare.

En gång i tiden exis­ter­ade inte det ska­pade utan tillkom först genom den evige Ska­parens ska­pande. Det som inte finns kan inte få sig själv till att existera.

En lik­nande tanke är att män­niskans själ är gudom­lig, vilket är ett annat sätt för att påstå att män­niskan kan bli Gud. Det­ta är en lära som utgör grun­den för grekisk, kris­ten och mus­lim­sk mys­ti­cism, likväl hin­duisk teolo­gi, och ger alla män­niskor, och möjli­gen allt levande, gudomlighet.

Det bör­jar med att delar av Gud blev instäng­da av mate­ria en gång i uni­ver­sums his­to­ria och inhys­ta på den­na jord. Med andra ord blev det oändli­ga instängt i det ändliga.

Den­na lära till­skriv­er Gud ren ond­s­ka och till­intet­gör innebör­den av gott och ont. När män­niskan själv avs­er ont, och gör det med Guds tillå­telse, är en sådan han­dling ren ond­s­ka som förtjä­nar bestraffning.

Av den­na anled­ning har begrep­pet kar­ma tillkom­mit. Kar­ma bety­der att allt­ing får kon­sekvenser. Kar­ma förk­larar det lidande som inte kan förstås med att det är kon­sekvenser­na av han­dlin­gar i ett tidi­gare liv. Gud straf­far till sist allt ont som gjorts genom Hon­om Själv inuti människan.

Men om män­niskan har en vil­ja som är friständig från Gud, kan hon inte sam­tidigt vara Gud. Därmed blir var­je män­niska själv en gud.

Käl­la:
Dr. Bilal Philips, Did God Become Man? Uni­ver­si­ty of Wales