Skip to main content

Som­li­ga har menat att män­niskan har tillkom­mit av en slump utan en Ska­pare. Ledande exis­ten­tial­is­ter som Jean-Paul Sartre (1905–1980) och Albert Camus (1913–1960) lärde det absur­da och meningslösa i livet och var­je hand­lande, vilket är en åsikt som Nobel-prista­garen (1976) Jacques Mon­od ock­så har lagt fram:

Män­niskan vet i slutän­dan att hon är ensam i det­ta likgilti­ga och oändli­ga uni­ver­sum i vilket hon har upp­stått av en slump. Hon vet, likt en gup­py­fisk, att hon är en mar­gin­ell före­teelse i det uni­ver­sum som hon lever i. Ett uni­ver­sum dövt inför hennes musik och likgiltigt inför hennes förhopp­ningar, lidan­den och brott. [1]Win­ning the Mod­ern World for Islam, Abdessalam Yas­sine, s. 74, Iowa City, IA: Jus­tice and Spir­i­tu­al­i­ty Pub­lish­ing, Inc., 2000

Steven Wein­berg (1933), även han Nobel-prista­gare, har sagt:

Desto mer vi lär oss om uni­ver­sum, desto mer meningslöst och för­bryl­lande ter det sig för oss. [2]Yas­sine, s. 75.

Dessa tankegån­gar mot­säger sig defin­i­tivt islams syn på livets mening.

Hur har då den­na livsåskåd­ning påverkat människan?

Den franske för­fattaren Vic­tor Hugo (1802–1885) var uppen­barli­gen inte mus­lim, men man behöver inte vara mus­lim för att inse den mate­ri­al­is­tiska livssy­nens onda inverkan med vilken det inte finns något syfte, inget Nästkom­mande eller möte med Ska­paren. Hugo kunde därmed beskri­va resul­tatet av den­na mate­ri­al­is­tiska dok­trin när han skrev:

Män­niskans benä­gen­het att begrän­sa alla betrak­telser av det­ta liv är katas­tro­fal. Genom att över­ty­ga män­niskan om att det materiel­la liv som hon lever på den­na jord är den högs­ta for­men av exis­tens, och att det inte finns en fort­sät­tning efter döden, kom­mer prob­lem i det­ta liv att tor­na upp sig som än större, till ett än högre pris. Föl­jak­tli­gen blir tanken om ett liv efter det­ta en omöj­lighet; och smär­ta, en gudom­lig lag som led­er till per­fek­tion, vänds till en lag av fört­vivlan som led­er till Hel­vetet. Det­sam­ma gäller andra värld­sli­ga före­ha­van­den. Vad som gör bör­dan i det­ta liv lätt, och män­niskan stark, tol­er­ant, res­on­abel, tålmodig, modig men sam­tidigt mod­est och värdig fri­het är vad som alltid ser ut till att vara ett per­fekt, evigt liv vars ljus skim­rar genom det jordiska livets mörk­er… Var mans plikt är att vän­da ansik­tet mot himlen och själen mot det Nästkom­mande i vilket sann rättvisa grun­das och var­je män­niska döms efter dennes han­dlin­gar. [3]Tab­barah, s. 68.

Käl­lor:
Jamāl al-Din M. Zarabo­zo, What is Islam. www.islamhouse.com;

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Win­ning the Mod­ern World for Islam, Abdessalam Yas­sine, s. 74, Iowa City, IA: Jus­tice and Spir­i­tu­al­i­ty Pub­lish­ing, Inc., 2000
2 Yas­sine, s. 75.
3 Tab­barah, s. 68.