Skip to main content

Det tra­di­tionel­la kaza­kiska köket består till stor del av fårkött och hästkött samt oli­ka mjölkpro­duk­ter. I hun­dratals år var kaza­k­er her­dar som val­lade får, bak­triska kamel­er och häs­tar. Dessa djur för­l­i­tade de sig på för trans­port, kläder och mat. Teknik för mat­lagn­ing och framträ­dande ingre­di­enser har starkt påverkats av lan­dets nomadiska livsstil. Exem­pelvis syf­tar de fles­ta mat­lagn­ing­stekniker till att kon­servera mat under lång tid. Det är van­ligt att man saltar och torkar kött så att det skall vara länge, och det finns en pref­er­ens för filmjölk, efter­som det är lättare att spara i en nomadisk livsstil. 

Kött i oli­ka for­mer har alltid var­it den primära ingre­di­ensen i det kazak­stan­s­ka köket och tra­di­tionell kaza­kisk mat­lagn­ing byg­ger på kokn­ing. Häst- och fårkött är de mest pop­ulära for­mer­na av kött och serveras oftast i sto­ra oklipp­ta bitar som har kokats. Kaza­k­er tog speciellt hand om de häs­tar som de avsåg att slak­ta genom att hål­la dem åtskil­da från andra djur och utfo­dra dem så myck­et att de ofta blev så feta att de hade svårt att röra sig.