Skip to main content

Det indone­siska köket speglar det sto­ra utbudet som ska­p­ats av de män­niskor som lever på de 6000 befolka­de öar som utgör den mod­er­na nation­al­stat­en Indone­sien. Det finns inte ett enda indone­siskt kök, utan snarare en mång­fald av region­ala kök som bil­das av lokala indone­siska kul­tur­er och utländ­s­ka influ­enser. Det indone­siska köket speglar lan­dets kom­plexa kul­turel­la his­to­ria. Mat­lagn­ing vari­er­ar kraftigt från region till region och kom­binerar mån­ga oli­ka influ­enser. Under hela lan­dets his­to­ria har Indone­sien var­it inblan­dat i han­del på grund av sitt läge och natur­resurs­er. Dessu­tom har Indone­siens inhem­s­ka mat­lagn­ing­stekniker och ingre­di­enser påverkats av Indi­en, Mel­lanöstern, Kina och slut­li­gen Europa. Span­s­ka och por­tugi­siska han­delsmän kom med nya influ­enser redan före den hol­länd­s­ka stat­en kom för att kolonis­era större delen av öriket. De indone­siska öar­na Moluck­er­na (Maluku) som är kän­da som “Spice Islands” bidrog ock­så till införan­det av inföd­da kry­d­dor, till exem­pel kry­ddne­j­li­ka och muskot, till indone­siska och inter­na­tionel­la rätter.