Skip to main content

Frå­ga: Får en mod­er behand­la ett av hennes barn eller barn­barn på ett bät­tre sätt än de andra även om de behand­lar henne själv likadant?

Svar: Föräldern måste behand­la dem lika utan att ge någon företräde i form av pen­gar eller gåvor. Anled­nin­gen till det­ta är ett utta­lande från pro­feten – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser: ”Fruk­ta Gud och var rättvis mot era barn.[1]al-Bukhārī 2587 och Mus­lim 1623 Han sade även till en man: ”Vill du att de alla skall vara dig lika plik­t­trogna, dela då likvärdigt mel­lan dem.

De sto­ra lärde har rek­om­mender­at att man är rättvis, att man häl­sar dem med leende på sam­ma sätt och att man rättvist föl­jer kom­menderin­gen i den tidi­gare pro­fet­tra­di­tio­nen. Ibland får fadern dock före­dra ett sjukt barn eller det yngs­ta om omständigheter­na man­ar på extra omtanke och kär­lek. Men den generel­la regeln kvarstår – att föräl­drar­na behand­lar bar­nen lika i alla frå­gor, speciellt om de är lika plik­t­trogna och lydiga.

Käl­la:
Muham­mad bin ‘Abdul-‘Aziz al-Mus­nad (1422), Fatāwa Islamiyah. Libanon: Mak­ta­ba Dār us-Salām. ISBN saknas

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 al-Bukhārī 2587 och Mus­lim 1623