Skip to main content

Änglar­na är skapelser från den värld som är dold för oss män­niskor. Dessa änglar dyrkar Allâh och äger inga gudom­li­ga egen­skaper i form av rubûhiyyah eller ulûhiyyah. Allâh har ska­p­at dem av ljus och gett dem en full­ständig under­kas­telse under Hans kom­mender­ing, och för­må­gan att utföra den.

Allâh säger:

Hon­om som allt och alla i him­lar­na och på jor­den till­hör! De som står nät Hon­om håller sig inte för goda att tjä­na Hon­om och de förtröt­tas inte. [1]Kora­nen 21:19–20

De är mån­ga till antalet, ingen kan räk­na dem utom Allâh. Det har bekräf­tats i en hadîth från Anas, i hans åter­berät­telse om al-Mi’râj [2]Pro­fetens färd till him­me­len, att pro­feten har sagt:

… Jag visades al-Baitil-Ma’mûr [3]Allâhs hus i den sjunde him­meln som står rakt ovan­för al-Bait al-Harâm [Allâhs hus i Mec­ka] Se as-Sil­salah as-Sahî­dah av Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, vol. 1, #236 Jag frå­gade Gabriel om det och han sa: “Det­ta är al-Bait al-Ma’mûr där 70 000 änglar ber var­je dag. När de ger sig av åter­vän­der de aldrig dit [men var­je dag kom­mer en ny grupp].” [4]Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, #429

Tron på änglar­na består av fyra kategorier

Att tro på deras existens.

Att tro på dem vars namn är kän­da för oss, som Gabriel, och att generellt sett tro på dem vars namn vi inte kän­ner till.

Att tro på vad vi kän­ner till om deras egen­skaper. Ett exem­pel är ängeln Gabriel som pro­feten såg i sin rätt form som han ska­p­ats i. Han hade då 600 vin­gar och täck­te hela horison­ten. [5]Sahîh al-Bukhârî vol 4, #455–457

Änglar­na kan genom Allâhs kom­mender­ing ta en män­niskas form. Det­ta inträf­fade Gabriel när Allâh sände hon­om till Maria och han visade sig som en man för henne. [Se Kora­nen 19:17] Han gjorde även det när han kom till pro­feten då han satt till­sam­mans med hans föl­jes­la­gare. Gabriel visade sig då i form av en välk­lädd man i extremt vita kläder och med ett extremt svart hår. Det syntes inga teck­en på hon­om som tydde på att han hade rest och ingen av föl­jes­la­gar­na kände igen hon­om. Han sat­te sig ned jämte pro­feten och vilade sina knän mot hans och plac­er­ade sina hand­fla­tor på hans lår. Han frå­gade sedan pro­feten om islâm, îmân och ihsân samt Tim­men och teck­nen inför den. Pro­feten besva­rade hans frå­gor varpå han gick. Pro­feten sa då: ”Det var Gabriel som kom för att lära er om er reli­gion.”

På ett lik­nande sätt visade sig änglar­na som Allâh sände till Abra­ham och Lot när de gestal­tade sig som människor.

Att tro på det vi kän­ner till om de han­dlin­gar de utför i enlighet med Allâhs – den Hög­stes – kom­mender­ing. Exem­pel på det­ta är deras tas­bîh och dyrkan av Allâh, dag som natt och utan att bli tröt­ta på det eller visa lathet.

Vis­sa änglar kan ha speciel­la uppgifter:

Gabriel: al-Âmîn (den betrodde) med Allâhs uppen­barelse. Allâh sän­der hon­om till pro­feter­na och sändebuden.

Mikael: Ans­varar för al-qatr, dvs. regn och växt­lighet. [6]Se al-Bidâyah wan-Nihâyah av Ibn Kathîr, vol. 1, s.50

Israfel: Ans­varar för att blåsa i Basunen under den dag då Tim­men inträder och skapelsen kom­mer att återup­pre­sas. [7]Se Fathul Bârî av Ibn Hajer al-‘Asqalânî, vol. 11, s. 368

Malakul Mawt [Död­sän­geln]: Betrodd med att föra ut själar­na vid död­sö­gon-blick­et. [Allâh säger: ”Säg: ‘Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall [en dag] sam­la in era själar och därefter förs ni åter till er Herre.’[8]Kora­nen 32:11

Änglar­na ans­vari­ga för skötet: När embry­ot har var­it fyra månad­er i mod­erns sköte sän­der Allâh en ängel till det och beor­drar ängeln att nedteck­na dess försör­jn­ing, livs­längd, han­dlin­gar och om det kom­mer att till­höra de oly­ck­li­ga eller de välsig­nade (i det Nästkommande).

Änglar­na utsed­da för att bevit­tna och nedteck­na vad Adams sön­er (män­niskosläk­tet) gör: En sit­ter på den högra axeln och den andra på den vän­stra på var­je per­son. [Allâh – den Upphöjde – säger: ”Och det finns de som vakar över er, ädla skri­vare, som [kän­ner er och] vet vad ni gör.[9]Kora­nen 82:10–12 och ”När de två [änglar­na som har till uppgift] att skri­va ned [hennes ord och hennes han­dlin­gar] skriv­er, sit­tande på höger och vän­ster sida, kom­mer inte ett ord över hennes läp­par utan att en över­vakare är hos henne, färdig [att skri­va].[10]Kora­nen 50:17–18

Änglar­na utsed­da för att förhöra den som avlid­it efter att han har begravts: Två änglar kom­mer och frå­gar hon­om om hans herre, reli­gion och pro­fet. [När den avlidne har begravts kom­mer två svar­tak­ti­ga änglar med blåa ögon. En kallas för Munkar och den andre för Nakîr. De kom­mer till hon­om och de frå­gar om Allâh, pro­feten och hans reli­gion. Det finns en hadîth åter­berät­tad av at-Tirmithî och ash-Shaykh al-Albânî har sagt att den är hasan. Se at-Tahâwiyyah, FN. #528, s. 399, as-Sahîhah, hadîth #1391 och at-Tabrîzî’ Mushkâ­tul Massâbîh, vol. 1, hadîth 130.

Tron på änglar­na med­för sto­ra förde­lar, bland dem är:

Med­veten­het om Allâhs storhet, kraft och auk­toritet. Utan tvekan är storheten i skapelsen av änglar­na på grund av Ska­parens storhet.

Att man tackar Allâh för Hans omtanke om Adams barn då Han utsett vis­sa av dessa änglar till att sky­d­da dem, nedteck­na deras han­dlin­gar och andra intressen.

Att man älskar änglar­na för vad de har utfört i dyrkan av Allâh.

Vis­sa av dem som har vikt av från den raka vägen förnekar att änglar­na har äkta for­mer. De säger att de rep­re­sen­ter­ar kraften i vad som kan vara gott i skapelsen. Den­na åsikt mot­säger sig Allâhs skrift, Hans sän­de­buds sun­nah och vad det råder kon­cen­sus kring bland mus­limer. Allâh säger:

Gud ske lov och pris, him­lar­nas och jor­dens Ska­pare, som sän­der änglar­na som Sina bud­bärare, försed­da med två eller tre eller fyra ving­par. [11]Kora­nen 35:1

Om du kunde se förnekar­na av san­nin­gen när änglar­na i död­sö­gonblick­et tar emot deras själar och slår dem i ansik­tet och i ryggen. [12]Kora­nen 8:50

Om du kunde se de orät­tfärdi­ga när de lig­ger för döden och änglar­na sträck­er ut hän­der­na [mot dem och ropar]: “Låt själen fara! I dag skall ni få lida ett förne­drande straff för de lögn­er ni yttrade om Gud och för att ni av hög­mod vägrade att lyssna till Hans bud­skap.” [13]Kora­nen 6:93

Och när skräck­en [efter upp­stån­delsen] har släppt sitt grepp om deras hjär­tan, skall de frå­ga [varan­dra]: “Vad sade er Herre till er?’ — och få svaret ‘San­nin­gen; Han är den Höge, den Väldige.” [14]Kora­nen 34:23

Allâh har även sagt om män­nisko­r­na i Paradiset:

Och änglar­na kom­mer emot dem från alla por­tar [och välkom­nar dem: “Fred! [Det­ta är lönen] för ert tålam­od och er uthål­lighet!” Vilken lyc­ka i dessa evi­ga boningar! [15]Kora­nen 13:23–24

Pro­feten har i en hadîth som rap­porter­ats av Abu Hurairah och som åter­giv­its i Sahîh al-Bukhârî sagt:

Om Allâh älskar en per­son säger Han till Gabriel: ‘Allâh älskar en viss per­son. O Gabriel! Äls­ka hon­om.’ Gabriel älskar då hon­om och förkun­nar för dem som finns i himlen: ‘Allâh älskar en viss per­son, där­för skall ni ock­så äls­ka hon­om.’ De som bor i himlen älskar hon­om då och därmed får han folkets [på jor­den] väl­be­hag.” [16]Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, hadîth #431

I sam­ma bok (Sahîh al-Bukhârî) säger profeten:

Under var­je fredag poster­ar sig änglar­na vid var­je port in i moskén och skriv­er ned män­nisko­r­nas namn, en efter en [enligt den tid då de anlän­der inför fredags­bö­nen], och när ima­men sät­ter sig på predik­stolen virar de ihop sina rullar och gör sig redo för att lyssna till dhikr [dvs. fredagspredikan].” [17]Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, hadîth #431

Den ovan näm­n­da tex­ten förk­larar tydligt att änglar­na är äkta skapelser och inte krafter, vilket de som avviker från den rät­ta vägen säger. Den generel­la kon­cen­sus som finns bland mus­limer är i enlighet med de ovan näm­n­da texterna.

Käl­la: al-Uthaimîn, Muham­mad bin Saleh, Shar’h usûl al-îmân www 16/10–2006: www

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 21:19–20
2 Pro­fetens färd till himmelen
3 Allâhs hus i den sjunde him­meln som står rakt ovan­för al-Bait al-Harâm [Allâhs hus i Mec­ka] Se as-Sil­salah as-Sahî­dah av Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, vol. 1, #236
4 Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, #429
5 Sahîh al-Bukhârî vol 4, #455–457
6 Se al-Bidâyah wan-Nihâyah av Ibn Kathîr, vol. 1, s.50
7 Se Fathul Bârî av Ibn Hajer al-‘Asqalânî, vol. 11, s. 368
8 Kora­nen 32:11
9 Kora­nen 82:10–12
10 Kora­nen 50:17–18
11 Kora­nen 35:1
12 Kora­nen 8:50
13 Kora­nen 6:93
14 Kora­nen 34:23
15 Kora­nen 13:23–24
16 Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, hadîth #431
17 Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, hadîth #431