Skip to main content

Kutub (Skrifter) är plur­al för kitab (bok, eller skrift) som bety­der mak­tûb (skriv­et). Den rättsli­ga innebörd som avs­es i den­na text är: De böck­er som Allâh har sänt ned till Hans sän­de­bud som en nåd och vägled­ning för män­niskosläk­tet som de kan använ­da för att upp­nå lyc­ka i det­ta liv och i det Nästkommande.

Tron på skrifter­na innefat­tar fyra delar:

  1. Tron på att skrifter­na verk­li­gen sänts ned av Allâh.
  2. Tron på skrifter­na vars namn vi kän­ner till, var och en i enlighet med dess namn, som al-Qur’ân som sänts ned till Muham­mad, at-Tarât som uppen­barats för Mose, Injîl som fördes ned till Jesus och as-Zabûr som gavs till David. De böck­er vars namn vi inte kän­ner till tror vi på i överlag.
  3. Att vit­tna om deras aut­en­tiska infor­ma­tion, som de nyheter som förmed­las i Kora­nen eller i de gam­la skrifter­na så länge som de inte har bliv­it ändrade eller förvanskade.
  4. Att agera utefter Kora­nens oab­roger­ade föreskrifter och att acceptera samt under­kas­ta sig dem oberoende av om vi inser vis­domen bakom dem eller inte. Den ädla Kora­nen abroger­ar alla de äldre skrifter­na. Allâh säger: “Vi har uppen­barat Kora­nen för dig med san­nin­gen, som bekräf­tar det som består av [äldre tiders] uppen­ba­rade Skrifter.” [1]Kora­nen 5:48

Kora­nen är således en domare över alla de äldre skrifter­na och därmed är det för­b­judet att agera efter någon föreskrift i dem, utom utefter vad Kora­nen bekräftar.

Tron på al-kutub för med sig sto­ra fördelar:

  1. Erkän­nan­det av Allâhs omtanke över Hans skapelse då Han sänt en skrift till var­je nation för att vägle­da genom den.
  2. Att se Allâhs vis­dom i Hans uppen­ba­rade Lag — shar’a varigenom Han för var­je nation föreskriv­et lagar som pas­sar dess omständighet. Allâh säger: “För var och en av er har Vi fast­ställt en lag och en lev­nad­sregel.[2]Kora­nen 5:48
  3. Att kän­na tack­samhet över Allâhs väl­gärn­ing i att sän­da ned Hans skrifter med uppenbarelser.

Käl­la: al-Uthaimîn, Muham­mad bin Saleh, Shar’h usûl al-îmân www 16/10–2006: www

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:48
2 Kora­nen 5:48