Skip to main content

Frå­ga: Ärade shaykh, som­li­ga påstår att anled­nin­gen till mus­limers bakåt­strä­vande är att de håller fast vid reli­gio­nen. Argu­mentet som de läg­ger fram är att när Västvärlden över­gav och frigjorde sig från reli­gio­nen så nådde de sin nuvarande nivå av civil­i­sa­tion. De stöder ock­så det­ta missvisande argu­ment genom att visa på att det ofta reg­nar hos dem och jord­bruket som de har. Vilken är er åsikt?

Svar: Sådant kom­mer från någon vars tro är för­lorad eller svag, som är okun­nig inom his­to­ria och som inte vet något om orsak­er­na till var­för man får Allāhs hjälp.

När det mus­lim­s­ka sam­fun­det höll sig till reli­gio­nen under islams tidi­ga år hade det makt, styr­ka, kraft och kon­troll över allt. Vis­sa säger att den enda kun­skap som Väst har haft nyt­ta av är den som kom från mus­limer under islams tidi­ga peri­od. Men det mus­lim­s­ka sam­fun­det har bliv­it bakåtrik­tat i religiösa frå­gor och i ord och han­dling fört in sådant i Allāhs reli­gion som inte är en del av den. Det­ta har lett till en enorm under­utveck­ling. Vi vet med säk­er­het och vi ber Allāh den Allsmäk­tige bevit­tna att om vi hade åter­vänt till vad våra föregån­gare trodde på och prak­tis­er­ade, då hade vi haft makt, pres­tige och övertag över hela människosläktet.

Det­ta är anled­nin­gen till att när Abū Sufyan talade till Herkules [romar­nas konung], när Rom ansågs vara den mäk­ti­gaste natio­nen, om pro­fetens – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – tro och hand­lande, så sade Herkules: ”Om du talar san­ning kom­mer han att ta mak­ten över det som finns under min fot.” När Abū Sufyan och hans föl­jes­la­gare — må Allāh vara nöjd med dem ‑läm­nade Herk­lues sade han: ”Frå­gan om Ibn Abi Kab­shah [Allāhs sän­de­bud] har bliv­it myck­et vik­tig. Roms kung fruk­tar hon­om.[1]al-Bukhārī i kapit­let om skapelsen

I frå­ga om de fram­steg som har ägt rum i de icke-troende län­der­na i Väst, till exem­pel när det gäller tillverkningin­dus­trin, finner vi att vår reli­gion inte för­b­jud­er det. Men tyvärr har vi för­lorat båda delar: Vi har för­lorat vår reli­gion och vi har för­lorat den materiel­la världen. Men fak­tum är att den islamiska reli­gio­nen inte mot­säger sig dessa fram­steg. Allāh den Upphöjde säger:

Och vid­tag alla rust­ningar ni för­mår och håll strid­shäs­tar­na i bered­skap så att ni inja­gar skräck i Guds och era fien­der. [2]Kora­nen 8:60

Det är Han som har ska­p­at jor­den för att tjä­na er; fär­das då över dess vid­der och livnär er av det som Han skänker er för er försör­jn­ing och [tänk på att] ni skall återup­p­stå för att möta Hon­om. [3]Kora­nen 67:15

Det är Han som för er har ska­p­at allt vad jor­den här och som, vänd mot himlaval­vet, for­made det till sju him­lar. Han har kun­skap om allt. [4]Kora­nen 2:29

Det finns fler vers­er som tydligt säger att män­niskan får göra vin­ster och arbe­ta om det inte sker på bekost­nad av reli­gio­nen. Dessa län­der i vil­ka män­niskor inte tror var även från bör­jan icke-troende, för reli­gion­er­na som de följde var felak­ti­ga. Avvis­ar de reli­gio­nen är det ingen skill­nad mot om de föl­jer den. Allāh den Härlige, den Upphöjde säger:

Om någon vill anta en reli­gion som inte innebär under­kas­telse under Guds vil­ja kom­mer det­ta att vägras hon­om. [5]Kora­nen 3:85

Även om ”bokens folk” [judar­na och de krist­na] till en viss grad står över de andra icke-troende är de i det Nästkom­mande likvärdi­ga med andra som inte tror. Där­för lovade pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – att det inte finns någon jude eller kris­ten som hör hon­om och som sedan inte föl­jer bud­skapet han lade fram utan att denne är en av Eldens invånare. De är från bör­jan icke-troende, oberoende av om de föl­jer juden­domen, kris­ten­domen eller ingen reli­gion alls.

Reg­net och annat som de får är en prövn­ing från Allāh den Upphöjde då Han har gett dem bra sak­er i den­na värld. När ‘Umar bin al-Khat­tab såg märken som pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – fått från en mat­ta under hans sömn så grät han och sade: ”Allāhs sän­de­bud! Per­sien och Rom lever i prakt och du befinner dig i den­na sit­u­a­tion?” Pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – sade då: ”Umar! Dessa män­niskor får det som är bra när de lever i den­na värld. Är du inte glad över att de får livet i den­na värld och att vi får det Nästkom­mande?[6]al-Bukhārī 2428 och Mus­lim 1479

Dessu­tom drab­bas de av tor­ka, katas­tro­fer, jord­bävningar och förö­dande stor­mar. Det­ta är välkänt och det rap­porteras ständigt om det­ta i radio, tid­ningar och annan media. Den som har ställt den­na frå­ga är dock blind. Allāh har tag­it dennes syn och där­för vet denne inte vad som verk­li­gen pågår.

Mitt rått till hon­om är att åter­vän­da till Allāh den Allsmäk­tige i ånger över dessa idéer innan döden kom­mer och tar hon­om till­ba­ka till hans Herre. Han bör kän­na till att det varken finns någon makt, pres­tige eller seger för oss utom om vi åter­vän­der till islam på ett kor­rekt sätt som bekräf­tas genom ord och han­dling. Han bör kän­na till att vad de icke-troende föl­jer är fal­skt och att deras evi­ga boende kom­mer att vara i Elden. Allāh och Hans sän­de­bud har informer­at om det­ta. Leve­brödet som Allāh har välsig­nat dem med är endast en prövn­ing och när de dör kom­mer de att avskil­jas från dessa väl­signelser och gå till Hel­vete­selden. Här kom­mer deras nöd­ställd­het, smär­ta och sorg bli än värre. Det kom­mer från Allāhs den Allsmäk­tiges vis­dom att Han förs­er dessa män­niskor, för som jag sade är de inte säkra från de katas­tro­fer som drab­bar dem i form av jord­bävningar, tor­ka, stor­mar, översvämningar och liknande.

Jag ber Allāh, för den som den­na frå­ga kom ifrån, att Han vägled­er och ger hon­om framgång, att Han låter hon­om åter­vän­da till san­nin­gen och att Han får oss alla att förstå Hans religion.

Han är den Givmilde, den Vänlige.

För­fattare
Muham­mad bin Sal­ih al-‘Uthaymin

Käl­la
Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkan­ul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbta­ba Dar us-Salam. 282 s. ISBN 9960–892-66–2; Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 al-Bukhārī i kapit­let om skapelsen
2 Kora­nen 8:60
3 Kora­nen 67:15
4 Kora­nen 2:29
5 Kora­nen 3:85
6 al-Bukhārī 2428 och Mus­lim 1479