Skip to main content

Frå­ga: Min mor­mor som var mig myck­et kär har avlid­it och jag kom­mer aldrig att glöm­ma henne. Vad måste jag nu göra för henne så att jag skall kun­na kän­na att jag gjort en liten del av vad jag är skyldig henne?

Svar: Du får be för henne (och du ber då Gud den Allsmäk­tige att Han för­låter henne), ge i väl­gören­het för hennes räkn­ing och vallfär­da samt gör ‘umrah [1]Övers. anm. Den lil­la vallfär­den. för henne. Alla det­ta kom­mer henne till nyt­ta. Må Gud belö­na och acceptera det­ta från dig. Det är hennes rätt att du gör vad hon instruer­at i tes­ta­mentet om hon har läm­nat ett islamiskt tes­ta­mente till dig. Du bör även hedra hennes vän­ner och stär­ka rela­tio­nen mel­lan dig och de som stod henne nära som dina mor­bröder och deras barn, exem­pelvis. Det­ta utifrån vad som har rap­porter­ats från pro­feten – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – när en man frå­gade hon­om: ”Finns det någon plikt mot mina föräl­drar att utföra efter att de har avlid­it?” Guds sän­de­bud – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – sade:

Ja, be för dem, be att Gud för­låter dem, utför deras sista instruk­tion­er, hedra deras vän­ner och håll goda rela­tion­er som enbart kom­mit genom dem. [2]Abu Dawūd 5142 och Ibn Majah 3664

Och må Gud vägle­da oss.

Käl­la:
Muham­mad bin ‘Abdul-‘Aziz al-Mus­nad (1422), Fatāwa Islamiyah. Libanon: Mak­ta­ba Dār us-Salām. ISBN saknas

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Övers. anm. Den lil­la vallfärden.
2 Abu Dawūd 5142 och Ibn Majah 3664