Skip to main content

Mån­ga tror att vi till­ber en annan Gud än krist­na och judar, vilket kan bero på att vi ofta benäm­n­er Gud som Allah. Det­ta är dock inte kor­rekt då Allah helt enkelt är det ara­biska ordet för den Ende Guden, som ska­p­at män­niskan och det­ta uni­ver­sum. Låt det stå utom allt tviv­el att vi ber till sam­ma Gud som Noak, Abra­ham, Moses, David och Jesus (må Guds frid vara över dem alla).

Vad som dock är sant är att judar, krist­na och mus­limer har oli­ka upp­fat­tningar om Gud den Allsmäk­tige. Mus­limer ställer sig till­sam­mans med judar emot tanken om treenigheten och Gud som män­niska. För som vi har sagt tidi­gare, det finns bara en sann Gud. Juden­dom, kris­ten­dom och islam menar sig alla vara abra­hami­tiska och monoteis­tiska reli­gion­er. Islam lär dock att andra reli­gion­er, på ett eller annat sätt, har förvrängt den rena tron på en allsmäk­tig Gud genom att ha utsatt Hans san­na läror för män­sklig påverkan.

Islam kallar män­niskan till att åter­vän­da till den Ende Sanne Guden och enbart tillbe och lyda Hon­om. Islam lär att män­niskan skall när­ma sig Gud utan några mel­lan­hän­der. Det­ta för att den All­ve­tande Guden är i full­ständig kon­troll över allt som exis­ter­ar och för att Han kan skän­ka Sin nåd och barmhär­tighet till vem Han vill. Av den­na anled­ning behövs inga med­lare mel­lan Ska­paren och skapelsen.

Ser vi till det ara­biska språket använ­der alla reli­gion­er ordet Allah för Gud. I en ara­bisk över­sät­tning av Bibeln finner vi ”Allah” där vi i en sven­sk motsvarighet hade fun­nit ”Gud”. Föl­jak­tli­gen är Allah inte bara den Gud som mus­limer dyrkar utan ock­så den Gud som dyrkas inom alla monoteis­tiska religioner.

Tanken att Allah skil­jer sig från Gud är inte logisk då man på sam­ma sätt skulle kun­na säga att frans­män dyrkar en annan Gud för att de använ­der ordet Dieu, att span­jor­er dyrkar en annan Gud för att de använ­der ordet Dios eller att judar dyrkar en annan Gud för att de använ­der order Yahweh.

Kora­nen uppen­ba­rades på ara­biska och föl­jak­tli­gen använ­der vi ordet Allah för Gud även när vi talar andra språk. En mer exakt över­sät­tning till sven­s­ka är ”den ende Guden” eller ”den ende sanne Guden”.

Vad islam främst läg­ger vikt vid är att stäl­la till rät­ta män­niskans syn på Gud. Vad vi i slutän­dan kom­mer att hål­las ans­vari­ga för är inte om vi före­drog ordet Allah eller Gud, utan hur vi trodde på Hon­om. Den san­na tron på Gud kan vi endast lära oss genom Hans uppen­barelse. Den sista uppen­barelsen som Gud, eller Allah har sänt, är Koranen.

Käl­lor:
al-Jumah, Dis­cov­er Islam. www.islamhouse.com.