Skip to main content

Den Ytter­s­ta dagen är Återup­p­stån­delsens dag då män­nisko­r­na kom­mer att återup­pre­sas får att få ta emot belöningar och räken­skap. Den har fått det­ta namn då det inte kom­mer någon dag efter den. Under den­na dag kom­mer Par­adis­ets folk att inta sina boningar och Hel­vetets folk inta sina.

Tron på den Ytter­s­ta dagen består av tre delar

Tron på återup­p­stån­delsen innebär att man tror att de döda åter får liv under den dagen då det kom­mer att blåsas i den andra basunen och att män­niskosläk­tet kom­mer att stå inför deras Herre. De kom­mer att stå bar­fo­ta, full­ständigt nakna och utan att vara omskur­na. Allâh säger:

Lik­som Vi grep Oss an med den förs­ta skapelsen skall Vi förnya den – för det­ta löfte bor­gar Vi och Vi har makt att göra det! [1]Kora­nen 21:104

Återup­p­stån­delsen (al-Ba’th) är något som Kora­nen, sun­nahn och kon­cen­sus bland mus­limer bekräf­tar. Allâh säger:

En gång måste ni dö, och därefter skall ni väckas till nytt liv på Upp­stån­delsens dag. [2]Kora­nen 23:15–16

Pro­feten har sagt: ”Män­niskor kom­mer att sam­las på Återup­p­stån­delsens dag bar­fo­ta, nakna och icke-omskur­na.[3]Sahîh Mus­lim, vol. 4, hadîth 6844

Mus­limer är helt eni­ga om att bekräf­ta Återup­p­stån­delsens dag och det är vad vis­dom nöd­vändig­gör. Allah upprät­tar åt Sin skapelse en plats för åter­vän­dande (ma’âd) i syfte att belö­na dem för den skyldighet Han belagt dem med genom Sitt sän­de­buds ord. Allâh säger:

Trodde ni att Vi ska­pade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras till­ba­ka till Oss. [4]Kora­nen 23:115

Till pro­feten Muham­mad har Han sagt:

Han som har uppen­barat den­na Koran för dig och gjort dess klara och tydli­ga föreskrifter till bin­dande regler [för ditt liv] skall helt visst låta dig nå ditt slut­gilti­ga mål. [5]Kora­nen 28:85

Tron på belöningar och räken­skap. Tjänaren kom­mer att bli ställd till svars och belö­nad för dennes han­dlin­gar. Det­ta bevisas genom Kora­nen, sun­nahn och kon­cen­sus bland mus­limer. Allâh säger:

Det är till Oss de skall åter­vän­da, och därefter tillkom­mer det Oss att stäl­la dem till svars. [6]Kora­nen 88:25–26

Han säger även:

Den som [på Räken­skapens dag] för med sig en god han­dling skall belö­nas tio­falt, men den som för med sig en dålig han­dling skall bara straf­fas med vad som motsvarar den­na han­dling och ingen orätt skall till­fo­gas dem. [7]Kora­nen 6:160

På Upp­stån­delsens dag skall Vi stäl­la fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den min­s­ta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senap­sko­rn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkn­ing på allt. [8]Kora­nen 21:47

Ibn ‘Umar har rap­porter­at att pro­feten har sagt:

Allâh kom­mer att föra en troende nära Hon­om och sky­d­da hon­om med kanafahu [Allâhs skärm] och frå­ga hon­om: ‘Begick du dessa syn­der?’ Han kom­mer att säga: ‘Ja, min Herre.’ Allâh kom­mer att fort­sät­ta att frå­ga till han erkän­ner alla hans syn­der och tro att han är för­lorad. Allâh kom­mer då att säga: ’Jag dol­da dina syn­der i den­na värld och för­låter dig för dem idag’, och då kom­mer han att få boken med hans goda han­dlin­gar. De icke troen­des och hyck­lar­nas syn­der kom­mer att visas offentligt: ‘Vem är mer orät­tfärdig än den som sät­ter ihop lögn­er om Gud? [Dessa män­niskor] skall [på den Ytter­s­ta dagen] föras fram inför sin Herre och vit­tne­na skall förk­lara: ‘Dessa var det som sat­te ihop lögn­er om sin Herre.’ [9]Kora­nen 11:18

Det har aut­en­tiskt rap­porter­ats från pro­feten att han berät­tat om Herren:

Allâh har beor­drat [de utsed­da änglar­na över er] att de goda och de dåli­ga han­dlin­gar­na skall nedteck­nas och Han har sedan visat [sät­tet för] hur [de skall nedteck­nas]. Om någon avs­er att göra en god han­dling och sedan inte utför den, då kom­mer Allâh att nedteck­na en hel god han­dling för hon­om och om han avs­er att göra en bra han­dling och han verk­li­gen utför den, då kom­mer Allâh att nedteck­na en belön­ing likvärdig med tio till sjuhun­dra gånger eller myck­et mer. Och om någon avs­er att begå en dålig han­dling och inte begår den, då kom­mer Allâh att skri­va ned en hel god han­dling hos Hon­om och om han avs­er att begå den [den dåli­ga han­dlin­gen] och verk­li­gen begår den, då kom­mer Allâh att nedteck­na en dålig han­dling för hon­om. [10]Sahîh al-Bukhârî, vol. 8, hadîth 498

Mus­limer är eni­ga om att bekräf­ta räken­skap och belön­ing och det­ta är vad vis­dom gör till ett måste. Allâh har gett oss skrifter­na, sänt bud­bärar­na och gjort det nöd­vändigt för skapelsen att acceptera bud­skapet de fått och att agera i enlighet med skyldigheter­na däri. Han har gjort det tillåtet att stri­da mot dem som mot­säger sig det och deras avkom­ma, kvin­nor och egen­do­mar är tillåt­na. Hade det inte fun­nits någon räken­skap och belön­ing hade det­ta var­it utan mening. Allâh, den Allvise, står långt över sådana imper­fek­tion­er. Han har pekat på den­na bekräf­telse (om räken­skap och belön­ing) när Han sagt:

Vi skall förvis­so förhöra mot­ta­gar­na av Vårt bud­skap, och Vi skall förhöra bud­bärar­na; och Vi skall med [full­ständig] kun­skap under­rät­ta dem om [allt]; ingent­ing har gått Oss för­bi. [11]Kora­nen 7:6–7

Käl­la: al-Uthaimîn, Muham­mad bin Saleh, Shar’h usûl al-îmân www 16/10–2006: www

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 21:104
2 Kora­nen 23:15–16
3 Sahîh Mus­lim, vol. 4, hadîth 6844
4 Kora­nen 23:115
5 Kora­nen 28:85
6 Kora­nen 88:25–26
7 Kora­nen 6:160
8 Kora­nen 21:47
9 Kora­nen 11:18
10 Sahîh al-Bukhârî, vol. 8, hadîth 498
11 Kora­nen 7:6–7