Skip to main content

Exem­pel på reli­gion­er som har nam­n­giv­its i efter­hand är kris­ten­domen som nam­n­gavs efter Jesus Kris­tus, bud­dhis­men som fått sitt namn efter Gau­ta­ma Bud­dha, kon­fu­cian­is­men efter Kon­fu­cius, marx­is­men efter Karl Marx, juden­domen efter stam­men Juda och hin­duis­men efter Hin­dus. Islam är den reli­gion som gavs till den förs­ta män­niskan – pro­feten Adam – och det är den reli­gion som har giv­its till alla pro­feter som Gud har sänt till män­niskan. I den sista uppen­barelsen – som på ara­biska kallas för Kora­nen – säger Gud följande:

Den­na dag har Jag full­bor­dat det religiösa regelver­ket för er och sänkt er Min väl­signelse i ful­laste mått. Jag har beslu­tat att under­kas­telse under Guds vil­ja skall vara er reli­gion. [1]Kora­nen 5:3

Om någon ville anta en reli­gion som inte innebär under­kas­telse under Guds vil­ja kom­mer det­ta att vägras hon­om, och i näs­ta liv skall han stå bland för­lorar­na. [2]Kora­nen 3:85

Därmed påstår sig inte islam vara en ny reli­gion som pro­feten Muham­mad tog till Ara­bi­en under det sjätte århun­dradet, utan istäl­let är den Guds san­na reli­gion i dess slut­gilti­ga form så som den ursprung­li­gen uppen­ba­rades för Adam och de pro­feter som följde honom.

Här kan vi kort kom­mentera två andra reli­gion­er som båda anser sig utgöra den san­na vägen. Ingen­stans i Bibeln finner du att Gud uppen­barar för pro­feten Moses folk att deras reli­gion kallas för juden­domen, eller för de som föl­jer Kris­tus att deras reli­gion kallas för kris­ten­domen. Med andra ord har nam­nen “juden­dom” och “kris­ten­dom” inga gudom­li­ga ursprung eller god­kän­nande. Det var inte för­rän långt efter Jesu tid som nam­net “kris­ten­dom” gavs till hans religion.

Enligt islam är Jesus en pro­fet sänd från Gud. Pre­cis som pro­feter­na före hon­om kallade han till under­kas­telse inför Guds vil­ja (vilket även islam gör). I det Nya Tes­ta­mentet berät­tas det till exem­pel att Jesus lärde lär­jun­gar att be enligt följande:

Fad­er vår som är i himlen, hel­gat vare ditt namn… Ske din vil­ja på jor­den så som i himlen. [3]Lukas 11:2 & Mat­teus 6:9–10

Det­ta under­strök Jesus i ett antal utta­lan­den som har nedteck­nats i det Nya Tes­ta­mentet. Han har dessu­tom sagt att endast de som under­kas­tar sig kom­mer att trä­da in i Paradiset.

Jesus bet­on­ade ock­så att han själv under­kas­tade sig Guds vil­ja:

Ingen av de som kallar mig ”herre” kom­mer att trä­da in i him­mel­riket, utan endast de som gör min him­melske faders vil­ja. [4]Mat­teus 7:21

Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag föl­jer inte min egen vil­ja utan hans vil­ja som har sänt mig. [5]Johannes 5:30

Det finns flera tex­ter i det Nya Tes­ta­mentet som vis­ar att Jesus gjorde det klart för lär­jun­gar­na att han inte var den sanne Guden. När han talade om den sista Tim­men sade han:

Dagen och tim­men kän­ner ingen inte ens änglar­na i himlen, inte sonen, ingen utom fadern. [6]Markus 13:32

Likt de andra pro­feter­na lärde Jesus ut vad islam lär – under­kas­telse inför Guds vilja.

Käl­la:
Bilal Philips, The True Reli­gion of God. www.bilalphilips.com

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:3
2 Kora­nen 3:85
3 Lukas 11:2 & Mat­teus 6:9–10
4 Mat­teus 7:21
5 Johannes 5:30
6 Markus 13:32