Skip to main content

Frå­ga: I en hadīth från pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – uppges det:

Ni kom­mer san­nerli­gen att se er Herre på Återup­p­stån­delsens Dag, pre­cis som ni ser månen en natt när den är full… ni kom­mer inte att ha några prob­lem att se det. [1]al-Bukhārī 554 och Mus­lim 183

Är det sant att Allāh kom­mer att ses på Återup­p­stån­delsens Dag? Är den ovan näm­n­da hadīth aut­en­tisk? Kom­mer alla att se Hon­om, eller endast de troende?

Några av dem som har åter­berät­tat ahādīth säger att Allāh den Härlige, den Upphöjde stiger ned under den tred­je delen av nat­ten till den lägs­ta him­meln. Är det­ta korrekt?

Svar: Den­na hadīth har bekräf­tats som aut­en­tisk och den är ett bevis för att de troende kom­mer att se deras Herre, om Han vill. De icke-troende kom­mer inte att få se Hon­om, vilket Han säger:

Nej! Den­na Dag kom­mer de förvis­so att se sig utestäng­da från Guds nåd. [2]Kora­nen 83:15

Flera ahādīth har åter­berät­tats som bekräf­tar att de troende kom­mer att se deras Herre i Par­adis­et. Dessu­tom bekräf­tar Kora­nen det när Allāh säger:

Den Dagen skall [någras] ansik­ten lysas upp av gläd­je – de får skå­da sin Herre – medan mör­ka skug­gor kom­mer att skym­ma [andras] ansik­ten – de grub­blar över det lidande som vän­tar dem. [3]Kora­nen 75:22–23

Och när Han säger:

[När de, vilande] på högsäten, betrak­tar [allt det som deras Herre har skänkt dem]. [4]Kora­nen 83:23

På vilket sätt de kom­mer att se Hon­om kän­ner vi inte till, även om det är sant, för vilo­plat­sen i det Nästkom­mande kan inte jäm­föras med livet i den­na världen och det okän­da kan heller inte jäm­föras med det som är känt. Det som är en skyldighet för oss är att tala om det som vi kän­ner till.

Aut­en­tiska ahadīth har rap­porter­ats om ned­sti­gan­det, som när pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – säger:

Vår Herre stiger ned till den lägs­ta him­meln och Han säger: ”Finns det någon som gör åkallan till mig så att Jag kan besvara denne. Finns det någon som sök­er för­lå­telse så att Jag kan för­lå­ta denne. Finns det någon som vän­der sig [till Mig] i ånger så att Jag kan vän­da mig till denne i för­lå­telse. [5]al-Bukhārī 1145, 6321, 7494 och Mus­lim 758

Det­ta ned­sti­gande hör dock till det som är dolt för män­niskor; vi accepter­ar det, men vi försök­er inte förk­lara hur det går till. Vi drar endast nyt­ta av frikostigheten under den sista delen av nat­ten och förtjän­sten i bönen, åkallan av Allāh och sökan­det av förlåtelse.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 al-Bukhārī 554 och Mus­lim 183
2 Kora­nen 83:15
3 Kora­nen 75:22–23
4 Kora­nen 83:23
5 al-Bukhārī 1145, 6321, 7494 och Mus­lim 758