Skip to main content

Frå­ga: Ädle shaykh, mina barn lyder mig inte och de utför inte ens de min­s­ta plik­ter­na gen­te­mot mig eller deras mor. Det­ta trots att hon är gam­mal och har dålig syn. Vän­li­gen, klargör för dem och ge dem råd om deras föräl­drars rättigheter.

Svar: Barn måste lyda deras föräl­drar i vad som är gott, vara vän­li­ga och plik­t­trogna mot dem och und­vi­ka att inte lyda dem i vad som inte mot­säger sig den islamiska lagen. Gud den Allsmäk­tige säger:

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyr­ka någon annan än Hon­om. Och [Han har anbe­fallt er] att visa god­het mot [era] föräl­drar. [1]Kora­nen 17:23

Gud har anbe­fallt män­niskan [att visa] god­het mot sina föräl­drar; [hon bör tän­ka på att] mod­ern har burit sitt barn genom det ena svaghet­still­stån­det efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tac­ka Mig och dina föräl­drar [och minns att] Jag är målet för er färd! [2]Kora­nen 31:14

Någon frå­gade Pro­feten: ”Vilken är den mest ärbara han­dlin­gen?” Han sva­rade: ”Bön i tid.” ”Och sedan?” Pro­feten sva­rade: ”Plik­t­tro­gen­het mot föräl­drar­na.” ”Och sedan?” ”Att käm­pa för Guds sak.[3]al-Bukhārī 5970 och Mus­lim 85 Dess aut­en­ticitet finns det sam­stäm­mighet kring.

Guds sän­de­bud – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – sade likaså: ”Skall jag inte berät­ta för er om de värs­ta syn­der­na?” Hans föl­jes­la­gare sva­rade: ”Ja! Guds sän­de­bud.” Han sva­rade: ”Att sät­ta med­hjäl­pare vid Guds sida [och att vara] oly­dig mot föräl­drar­na.” Han lutade sig då men sat­te sig upp och sade: ”Och fal­skt tal, eller fal­skt vit­tnes­mål.[4]al-Bukhārī 5976 och Mus­lim 87

Det finns ett antal vers­er i Kora­nen och utta­lan­den från pro­feten – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – som näm­n­er vik­ten av att lyda föräldrarna.

Och må Gud vägle­da oss alla till sanningen.

Käl­lor:
Muham­mad bin ‘Abdul-‘Aziz al-Mus­nad (1422), Fatāwa Islamiyah. Libanon: Mak­ta­ba Dār us-Salām. ISBN sak­nas; Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 17:23
2 Kora­nen 31:14
3 al-Bukhārī 5970 och Mus­lim 85
4 al-Bukhārī 5976 och Mus­lim 87