Skip to main content

Tanken om ett Högs­ta Väsen har emel­lanåt fått lida av vanställ­ningar när antropo­mor­fism [1]Antropo­mor­fism avs­er föreställ­nin­gen om Gud i män­sklig form eller män­skli­ga egen­skaper i varelser som inte är män­niskor. Ett bra exem­pel på det­ta är de grekiska gudar­na vid Olym­pus­ber­get. De … Fort­sätt läsa smugit sig in i reli­gion­er­nas urkun­der och trosläror. Det­ta har var­it ett fruk­tlöst försök till att för­män­skli­ga Gud i syfte att göra Hon­om mer till­gäng­lig och rel­e­vant. Ett förs­ta exem­pel är juden­domen, där Gud förvis­so fort­farande är en, men där sät­tet att se på Hon­om har förvrid­its. En nyck­elfak­tor till det­ta kan vara den sto­ra inverkan från den grekiska kul­turen (hel­lenis­er­ing) [2]Hel­lenis­er­ing är en term som används för att beskri­va en kul­turs förän­dring när något icke-grekiskt blir grekiskt. Alexan­der den stores (356–323 f.Kr.) erövringar led­de till en hel­lenis­er­ing … Fort­sätt läsa.

Flera vrång­bilder återfinns i den Förs­ta Mose­bo­ken (Gen­e­sis) [3]St. Augus­tine (354 – 430 e.Kr.) var en av de mest bety­dande per­son­er­na vid utveck­ling av kris­ten­domen i Väst. Han har sagt: ”Det går inte att bevara de förs­ta kapitlen i Gen­e­sis utan … Fort­sätt läsa:

ångrade Her­ren bit­tert att han hade gjort män­niskor på jor­den. [4]1 Mos 6:6

De hörde Her­ren Gud van­dra i trädgår­den i den svala kvällsvin­den. Då gömde sig man­nen och kvin­nan bland trä­den för Her­ren Gud. [5]1 Mos 3:8

Den sjunde dagen hade Gud full­bor­dat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. [6]1 Mos 2:2 [7]Att jäm­föra med Kora­nen: ”Förstår de inte att Gud, som har ska­p­at him­lar­na och jor­den utan att skapelsen av dem tröt­tade Hon­om, har makt att återup­pväc­ka de döda? Ja, Han har allt i Sin … Fort­sätt läsa

Ytterli­gare ett exem­pel är redogörelsen för hur Jakob brot­tas med Gud och på ett mirakulöst sätt lyckas över­man­na Gud [8]1 Mos 32 [9]En van­lig förk­lar­ing är att Gud i den­na his­to­ria inte är Gud utan en sorts ängel, möjli­gen Uriel eller Mikael. Det­ta mot­säger sig dock Jakobs vit­tnes­mål: ”Jag har sett Gud ansik­te mot … Fort­sätt läsa.

Käl­la:
Salafi Man­haj, The Straight Path. Salafi-Manhaj.com 2006

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Antropo­mor­fism avs­er föreställ­nin­gen om Gud i män­sklig form eller män­skli­ga egen­skaper i varelser som inte är män­niskor. Ett bra exem­pel på det­ta är de grekiska gudar­na vid Olym­pus­ber­get. De avbil­dades ofta i män­sklig form och uppvisade då både goda och min­dre goda män­skli­ga drag.
2 Hel­lenis­er­ing är en term som används för att beskri­va en kul­turs förän­dring när något icke-grekiskt blir grekiskt. Alexan­der den stores (356–323 f.Kr.) erövringar led­de till en hel­lenis­er­ing och kolonis­er­ing av större delar utav den då kän­da världen. De erövrande grek­er­na såg deras kul­tur som över­lägsen alla andra och där­för spred de med stor ener­gi deras tankeläror i kolonier­na. De främ­s­ta lärosäte­na var grekisko­ri­en­ter­ade och grekiska gym­na­si­um och teatrar upprät­tades i kolonierna.
Även om influx­et av grekiska seder påverkade israel­er­na i långsam­mare takt än i de övri­ga kolonier­na hade de likväl en stark kul­turell påverkan. Israel­er­na hel­lenis­er­ade deras namn, sätt att klä sig, världssyn och religiösa seder. Det Gam­la Tes­ta­mentet över­sattes till grekiska då mån­ga judar inte län­gre kunde tala deras lokala dialekt. Vid Jesu (över hon­om vare Guds frid) ankomst var hel­lenis­erin­gen fast förankrad i det israeliska samhället.
3 St. Augus­tine (354 – 430 e.Kr.) var en av de mest bety­dande per­son­er­na vid utveck­ling av kris­ten­domen i Väst. Han har sagt: ”Det går inte att bevara de förs­ta kapitlen i Gen­e­sis utan respek­tlöshet mot Gud och att till­skri­va Hon­om vad som är Hon­om ovärdigt.” (The Con­fes­sions of St. Augus­tine och City of God (New York: Dorset Books, 1961
4 1 Mos 6:6
5 1 Mos 3:8
6 1 Mos 2:2
7 Att jäm­föra med Kora­nen: ”Förstår de inte att Gud, som har ska­p­at him­lar­na och jor­den utan att skapelsen av dem tröt­tade Hon­om, har makt att återup­pväc­ka de döda? Ja, Han har allt i Sin makt!” (Kora­nen 46:33) ” Gud — det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vid­mak­thål­lare. Slum­mer över­raskar Hon­om inte och inte heller sömn.” (Kora­nen 2:255)
8 1 Mos 32
9 En van­lig förk­lar­ing är att Gud i den­na his­to­ria inte är Gud utan en sorts ängel, möjli­gen Uriel eller Mikael. Det­ta mot­säger sig dock Jakobs vit­tnes­mål: ”Jag har sett Gud ansik­te mot ansik­te och över­levt.” De krist­na har kom­mit till en kom­pro­miss i Matth­we Han­rys (1662–1714) beröm­da bibelkom­men­tar: ”Ängeln som brot­tades med Jakob’’, skrev han, ”var den andra per­so­n­en i den heli­ga treenigheten, som efter att ha brot­tats med Gud man­i­fester­ades i köt­tet och som i män­sko­hamn kallas för Immanuel.” Med andra ord var det Jesus som vred Jakobs höft ur led! Vad kom­mer näst?” (God, Andrew Waugh, s. 101)