I Medina finns den näst efter Kaba i Mekka viktigaste helgedomen i den islamiska världen Masjid al-Nabawi, Profetens moské, som innehåller Muhammeds, hans dotter Fatimas och de två första kaliferna Abu Bakrs och Umar ibn al-Khattabs gravar.

Prof. Michael H. Hart (1932-) har sagt:

Mitt val att utse Muhammad som världens mest inflytelserike person kanske förvånar vissa läsare och ifrågasätts av andra, men han är den ende man i historien som varit framgångsrik både på ett religiöst och sekulärt plan.1

För muslimer står Muhammeds (över honom var Guds frid och välsignelser) profetskap bortom allt tvivel. De tror fullt och fast att han är Guds budbärare och att Guds tidigare uppenbarelser kulminerar och fulländas genom honom, och därmed utgör det sista och universella budskapet till mänskligheten2.

Kapitlet Muhammad i Koranen. Se Koranens Budskap för tolkning till svenska. (Mishari Rashid, 2007)

Muhammed i litteraturen

Trots den rika litteraturen om profeten Muhammeds liv, vittnar verkligheten trots det om att Muhammed förmodligen är historiens mest missförstådda person. Missförstånden är ibland så långtgående att man kan undra om de är en följd av ren okunnighet, oinskränkt fiendskap eller en blandning av båda. Vi delar denna slutsats med William Montgomery (1909-2006) som skrev:

Att anta att Muhammed var en bedragare leder till fler problem än det löser. Dessutom är ingen av historiens stora personligheter så föga uppskattad i västerlandet som Muhammed.3

För att ge läsaren en vidare antydan citeras G.W. Davis vars tankar om Muhammeds profetskap var typiska för många västerländska forskare under 1800- och 1900-talet. Efter en kort – och uppenbarligen ofullständig – studie av profetens liv och uppdrag skyndar sig Davis till att leverera ett perfekt exempel på historisk desinformation:

Muhammeds dåliga nerver, som visade sig i form av sjukdomar och dyspepsi, ledde till att han hallucinerade, vilket blev mer påtagligt under fastedagar och under ensamhet då han blickade ut i natten. Han ägnade sig också åt kontemplation som gav upphov till visioner i vilka han hörde röster och såg andar, och eftersom han verkligen trodde på vad han såg i dessa syner är detta ett klart fall av religiös sinnessjukdom. Trots alla tvivel var han alltid övertygad om att han var Guds profet.4

Hade detta var sanningen om profeten Muhammed hade hans budskap hyst alla möjliga former av fel och nonsens. För vad annat kan man förvänta sig av en hallucinerande, sjuk och dyspeptisk man? Som prof. Jamal Badawi uttrycker det:

Det är inte rimligt att Boken (islams heliga Skrift, Koranen) som medförde långtgående andlig, moralisk, social, ekonomisk och politisk revolution och förändrade historiens gång var en produkt av krampaktiga epileptiska anfall! Det är inte heller rimligt att påstå att denna Bok var en produkt av en enkel ökenbo som varken kunde läsa eller skriva.5

Citatet från G.W. Davis kan jämföras med George Bernard Shaws (1856-1950) beundran av profeten:

Jag har studerat honom – denne underbare man som enligt mig är långt ifrån en antikrist6. Han måste kallas för människosläktets frälsare. Jag tror att om en man som honom skulle styra den moderna världen med diktatur, då skulle han lyckas lösa dess problem på ett sätt som skulle ge den välbehövlig fred och lycka. Jag har profeterat om Muhammeds religion, att den skall accepteras i framtidens Europa som den ses accepteras i dagens Europa.7

Eller jämför med Lamartines (1790-1869) ofta citerade lovtal:

De mest beryktade har bara satt vapen, lagar och imperier i rörelse. Vad de grundat, när det grundat något, var enbart något materiellt som ofta sönderföll framför deras ögon. Denne (Muhammed) berörde inte bara arméer, lagar, imperier, folk, dynastier och miljontals människor över en tredjedel av den bebodda världen utan han berörde också idéer, övertygelser och människors inre. Han grundade utifrån en skrift, där varje bokstav blivit till lag, en andlig nation som omfattar människor av alla språk och raser, och gjorde ett outplånligt avtryck i den muslimska världen, för hatet mot falska gudar och passionen för Gud allena… Filosof, orator, apostel, lagstiftare, krigare, erövrare av idéer, upprättare av en rationell dogm för en kult utan avbilder, grundare av tjugo jordiska imperier och ett andligt imperium – detta är Muhammed. Av alla de skalor med vilka man mäter mänsklig storhet kan man fråga vem som varit större?8

Födsel och egenskaper

Profeten Mohammeds moské i Medina.

Profeten Muhammed föddes i Mecka, runt år 570, i stammen Quraish. Hans härstamning kan spåras tillbaka till profeten Abraham, som muslimer kallar profeternas fader. I Rūdhatul Muhibbīn sprider ibn al Qayim (1292–1350) ljus över Guds budbärares karaktär som den beskrivits av hans närmsta följeslagare:

Han var oskyldigt ljus och hade ett brett ansikte. Hans uppträdande var gott. Han hade svarta attraktiva ögon, fint välvda av sträckta ögonbryn. Hans hår var glänsande, svart och lätt lockigt. Hans röst var högst imponerande. Hans huvud var stort och välformat med en slank hals. Hans uttryck var fundersamt och begrundande, lugna och sublima… hans följeslagare omgav ständigt honom. Närhelst han sade något lyssnade de närvarande med fördjupad uppmärksamhet och när han kommenderade tävlade de med varandra i genomförandet av det. Han var befälhavare och kommendant. Hans ord präglades av sanning och uppriktighet, fria från osanning och lögn9.

Muhammed var både Guds budbärare och en vanlig människa som åt, drack, skrattade, grät, vandrade på stadens gator och hjälpte till i hemmet med det vardagliga hushållsarbetet.

Karen Armstrong (1944-) berättar:

Vi har aldrig läst att Jesus skrattade men vi ser ofta att Muhammed log och retades med de människor som var honom närmst. Vi ser att han lekte med barnen, att han hade problem med hans fruar, att han grät när en vän gick bort och att han höll upp sin nyfödde son som vilken bedårande fader som helst.10

Uppenbarelsen

Vid fyrtio års ålder fick profeten Muhammed ta emot uppenbarelsen från Gud. Budskapet i Koranen bekräftade den monoteistiska läran och fastställde grunden för ett universellt och heltäckande system, islam. Gilbert Reid, som insåg Muhammeds stora reformation, bekräftar:

Islam kan uppskattas av kristna eftersom det var en stor religiös reformation11. Vad Sakyamuni gjorde för brahmanismen gjorde Muhammed både för judendomen och kristendomen… De sanningar som Gud tillkännagett genom alla tider hade gått förlorade i människans egna fåfänga föreställningar. Det enda hoppet var en återvändo till de fundamentala tidsöverskridande lärorna, att det bara finns en Gud… Muhammeds reformation innebar en återgång till det första och andra budet som profeterna Moses och Jesus själva undervisat.12

Muhammed i Bibeln

Bibeln antas innehålla profetior som förutser ankomsten av profeten Muhammed. Det mest påfallande exemplet återfinns i Femte Moseboken 18:18 där Gud talar till Moses:

En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom. Och om någon icke lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, så skall jag själv utkräva det av honom.13

I detta bibelstycke finns en hänvisning till israeliternas bröder som i sin tur är en referens till deras ismaelitiska kusiner. Profeten Muhammed är en ättling till Abrahams son Ismael vilket är nödvändigt att förstå för att inse vem denne framtida profet som återges i Femte Mosebok ovan är. Passagen talar om en likhet mellan Moses och den förväntade profeten, som – vilket vi kommer se – visar sig vara Muhammed. I tabellen nedan sammanfattas de egenskaper som profeterna Moses och Muhammed delade:

 1. Gemensamt mellan Moses och Muhammed, men inte med Jesus, var att båda föddes på naturligt sätt
 2. Till skillnad från Jesus sändes de båda med en heltäckande lag
 3. Till skillnad från Jesus gifte de båda sig och fick barn
 4. De hade en stav
 5. Till skillnad från Jesus var båda herdar
 6. De var fysiskt starka och välbyggda
 7. De var föräldralösa
 8. De mötte liknande svårigheter med deras respektive folk
 9. De dog en normal död
 10. De förföljdes och var tvungna att migrera (Jesus migrerade aldrig)
 11. Till skillnad från Jesus accepterades de som profeter och statsmän

Utdraget ”en profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder” handlar om en profet som aldrig skall döma eller agera på egen hand. Koranen (53:3-4) talar också om Muhammed som Guds trogna språkrör.

Muhammed i hinduiska texter

Mohammed skrivit med arabiska bokstäver.

Profeten Muhammeds ankomst och förkunnande av islam var inte bara en uppfyllelse av Bibelns profetia utan också en bekräftelse av hinduiska texter som förutsäger en slutlig avatar, dvs. frälsare och hjälte, som kommer förgöra det onda och återställa godhet i världen. Trots det faktum att hinduiska skrifter genomgått många förändringar under århundradena och trots att många hinduiska personligheter, som Atal Bihari Bajipay (1924-)14, inte var övertygade om att hinduismen är en religion menar likväl flera hinduiska lärde att det finns en slående likhet mellan de hinduiska redogörelserna om en slutlig avatar och profeten Muhammed15. En profetia finns i Bhavishya Puran, Prati sarg Parv III: 3, tre, Mantra 5, där vi läser:

Malechha16, en andlig lärare som kommer tillsammans med hans följeslagare. Hans namn kommer vara Mahamad…

Vidare i Sama Veda II: 6, Mantra 8:

Ahmad (ett annat namn för Muhammed) tog emot en religiös lag (sharia) från sin Herre. Denna lag är full av visdom. Jag får ljus från honom precis som från solen.17

Ett möte med bysantinske kejsaren

En dokumenterad återgivelse som styrker Muhammeds profetskap har rapporterats av imam Bukhāri (810-870) i hans verk Sahih al-Bukhāri. Denna redogörelse är den bysantinske kejsaren Herakles svar till den arabiske köpmannen Abu Sufyān (560-652) (som ännu inte antagit islam) som Herakles kallat till sig för att få svar på några frågor om profeten Muhammed. När Herakles ställt samtliga frågor kommenterade han Abu Sufyans svar. Abu Sufyan som själv bevittnade denna händelse hos Herakles berättar:

Herakles bad översättaren att framföra följande till mig: Jag frågade dig om hans familj och ditt svar var att han tillhörde en mycket ädel familj. Faktum är att alla profeter har tillhört ädla familjer från deras respektive folk. Jag frågade dig om någon annan av er påstått något sådant, och svaret var nekande. Om svaret varit jakande, hade jag trott att denne man följer en föregångares väg. Därpå frågade jag dig om några av hans förfäder var kungar. Ditt svar var nekande och hade det varit jakande, hade jag trott att denne man hade velat återta förfädernas rike. Jag frågade vidare om han någonsin hade anklagats för att ljuga innan han sa vad han sa, och ditt svar var nekande. Så jag undrade hur en person som inte talar osanning om andra någonsin kan ljuga om Gud. Därefter frågade jag dig om de rika eller de fattiga följer honom. Du svarade att det var de fattiga som följer honom. Och i själva verket har alla profeter följts av denna grupp människor. Sedan frågade jag dig om hans anhängare blev fler eller färre. Du svarade att de ökade, och i själva verket är detta vägen för sann tro, tills den är fulländad i alla avseenden. Jag frågade dig vidare om någon efter att ha antagit hans religion blivit missnöjd och lämnat den. Ditt svar var nekande, och i själva verket är detta (tecknet för) sann tro när dess fröjd når hjärtats djup. Jag frågade dig om han någonsin hade förrått. Du svarade nekande och så är det med profeterna, de sviker aldrig. Sedan frågade jag dig vad han beordrar er att göra. Du svarade att han beordrar er att dyrka enbart Gud och inte sätta någon vid Hans sida och att han förbjuder er att dyrka avgudar och beordrar er att be, tala sanning och vara kyska. Om det du sagt är sant, kommer han mycket snart inta denna plats under mina fötter och jag kände (genom skrifterna) till att han skulle komma men jag visste inte att han skulle komma från er. Och om jag kunde komma till honom skulle jag ge mig av för att möta honom och om jag var med honom skulle jag tvätta hans fötter.18

Muhammeds uttalanden

För att motivera sin ställning som icke troende säger Sam Harris (1967-):

Skulle Jesus säga saker som: ‘Vatikanbiblioteket har exakt 37 226 böcker’, och det visade sig vara rätt, skulle vi åtminstone känna att vi närmar oss någon som har något att säga om hur världen fungerar.19

Boken Sahīh al-Bukhāri innehåller en stor mängd autentiska uttalanden från profeten Mohammed.

Låt oss lämna det viktorianska biblioteket för att istället pröva Harris äkthet. Hur skulle Harris reagera om han fått veta att profeten Muhammed haft många saker att säga om hur världen ser ut? Universums utveckling från en singularitet (Koranen: 21:30), Universums expansion (Koranen: 51:47), lagen om ”vägledning” (Koranen: 51:47) – ett nyckelord i många av Darwins skrifter20, det grundläggande begreppet om zouj dvs. paritet som en funktion av materia och liv (Koranen: 36:36 och 51:49), bergs isostatiskt utjämnande funktion som stabiliserar jordens yta (Koranen: 78:6-7 och 16:15), den detaljerade beskrivningen av mikroskopiska men viktiga skeden i embryots utveckling, hur vatten med olika egenskaper separeras (Koranen: 55:19-20; 25:53), den viktiga förmedlande funktion yakhdūr (på arabiska: ”grönt ämne”, nyligen känt som klorofyll) produktion av frukter och frön genom fotosyntes (Koranen: 6:99)21, precisionen i Muhammeds profetia om att de barfota beduinerna av Arabien en gång kommer tävla i att uppföra höga byggnader22 (Riyadh och Dubai, ett perfekt mikrokosmos!), eller hans andra profetia om att marknader kommer närma sig varandra23 (överväg globaliseringen och uttrycket ”världen har blivit en liten by”), förutom många andra tecken som visar på äktheten i Koranen och profetens ord.

Är Harris ödmjuk nog att stå fast vid sitt eget kriterium?

Enligt Koranen är Muhammed den siste profeten och hans budskap förseglar tidigare profeters budskap:

Troende! Muhammed är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.24

Idag, när fjorton århundraden passerat, fortsätter Muhammeds läror att sprida sig och ratificera det universella axiom att sanningen och bara sanningen kommer leva för evigt.

Ber muslimer till Muhammed?

Muslimer ber inte till eller dyrkar Muhammad. Vi tror dock att han var det sista sändebudet som Gud sände och på samma sätt som de andra profeterna var mänskliga var också han det. Det finns emellertid de som tror att muslimer dyrkar Muhammad och detta är en anledning till att vi felaktigt har kallats för ”muhammedaner”.

På samma sätt som Jesus aldrig påstod sig vara gudomlig gjorde heller inte Muhammed det. Han kallade folket till att tillbe Gud den Allsmäktige och han framhävde ofta att han bara var en vanlig människa. För att han inte skulle ses som gudomlig hänvisade han alltid till sig själv som ”Guds tjänare och sändebud.” Han sade:

Upphöj mig inte [överdrivet] som de kristna [överdrivet] upphöjde Marias son, Jesus. Jag är Guds tjänare och sändebud.25

Muhammad utvaldes till att vara Guds sista sändebud och till att förmedla Guds budskap till mänskligheten; både muntligen och genom praktisk tillämpning. Muslimer älskar och respekterar honom på grund av hans oklanderliga och rättskaffens karaktär och för att han förmedlade sanningen från Gud – islams rena monoteism, tron på att Gud är En.

Vi strävar efter att följa Hans exempel men vi ber inte till inte honom. Islam lär att vi skall respektera alla Guds profeter och sändebud men att respektera och älska dem är inte detsamma som att dyrka dem. Vi vet att det bara är Gud – Universums Skapare – som kan hjälpa oss.

Dyrkan av Muhammed – eller någon annan människa – tillsammans med eller istället för Gud är en oförlåtlig synd. Även om personen som gör detta påstår sig vara muslim ogiltiggör detta dennes islam.

Trosbekännelsen gör det tydligt att en muslim enbart får lita till Gud.

En enkel livsstil

Följande citat gällande Muhammeds enkla sätt att leva är hämtade ur imam Ahmad bin Hanbals (780-855) Kitāb az-Zuhd,

’Alāmah sade: Jag frågade ’Ā’isha hur Guds sändebuds bön var. Hon svarade, ”Vem av er skulle klara av det som Guds sändebud klarade av? Hans handlingar var utan uppehåll.”26

’Ā’isha sade: ”Guds sändebud köpte mat på krita av en jude och han lämnade en sköld i pant.”27

Abi ’Abdullāh al-Djadaliy berättade, ”Jag sade till ’Ā’isha: ’Hur var profetens karaktär när han var med sin familj?’ Hon svarade: ’Han hade den bästa karaktären av alla människor! Han handlade inte skamlöst, han var inte högljudd på marknaden och gav inte igen med ont utan förlät och bad själv om ursäkt.’”28

Hishām bin ’Urwat berättade att en man frågade ’Ā’isha, ”Vad gjorde Guds sändebud i sitt hem?” Hon svarade, ”Han lappade kläder och lagade skor.”29

al-Aswad sade: ”Jag sade till ’Ā’isha, ’Vad gjorde Guds sändebud när han kom hem?’ Hon svarade, ’Han var till sin familjs tjänst och när det blev tid för att be gick han ut och bad.”30

Masrūq berättade att ’Ā’isha sade, ”Guds sändebud lämnade inte en dinar eller dirham, kamelsto eller kamel och han lämnade inget testamente efter sig.”3132

Ibn ’Abbās sade, ”När Guds sändebud dog lämnade han varken dinar eller dirham, ingen tjänare eller tjänarinna utan det han lämnade efter sig var en sköld som pantsatts för 30 sa’33 hos en judisk [köpman].34

Djābir bin ’Abdullāh sade, ”När Guds sändebud ombads om något svarade han aldrig nej.”35

Anas berättade att Guds sändebud en dag sade, ”Jag svär vid Den som håller Muhammeds själ i Sin hand – kvällen har inte sänkt sig över Muhammeds hushåll då han haft en handfull spannmål eller en handfull dadlar kvar. Och vid den tiden hade han nio hushåll och nio kvinnor”36

Abu Hurayra sade, ”Guds sändebud kritiserade aldrig maten. Om han tyckte om den åt han av den och om han inte tyckte om den höll han tyst.”37

Anas berättade att en jude bjöd [Guds sändebud] på kornbröd och gammalt djurfett och att han tog emot det.

Ruh Bin ’Ubādah berättade att Bustām b. Muslim berättade att han hörde Mu’āwiyah b. Qurra säga: ”Min far berättade för mig: ’Vi levde en tid med vår profet – över honom vare Guds frid – och vi hade inte någon mat förutom de två svarta.’ Och så frågade han, ’Vet ni vad de två svarta är?’ och vi svarade, ’Nej.’ Han sade, ’[Det är] dadlar och vatten.’”38

‘Ā’ishah – må Gud vara nöjd med henne – sade, ”Min far – hon menar profeten – över honom vare frid – lämnade detta livet (dunyā) utan att ha ätit sig mätt ens på hårt bröd (khubz al-barr – ett arabiskt hårt bröd som måste blötas för att kunna tuggas – övers. anm.)39

Hishām b. ’Urwah hörde från sin far [som berättade att han hörde] att ‘Ā’ishah sade: ”Jag svär vid min Herre att det brukade gå mer än en månad utan att det bakades något bröd i profetens hushåll.” Han [Hishāms far] frågade, ”O troendes moder, vad åt profeten – över honom vare frid?” Hon svarade: ”Vi hade grannar som var ansār (dvs bland de som hade tagit emot profeten och de troende i Medina då de utvandrat från Mecka – övers anm.) och de hade yoghurt som de gav en del av till Guds sändebud.”40

Abi Sāleh sade: ”Profeten – över honom vare frid – bjöds på mat, när han var färdig – och en gång sade han, ’när han ätit färdigt’ – tackade han Allāh. Sedan sade han, ’Jag har inte fyllt min mage med varm mat sedan den och den gången.’”41

Yazīd b ’Abdullāh b. Qasīt sade: ”Guds sändebud fick en kanna saft, när de hällde upp frågade han, ’Vad är det?’ och de svarade, ’mandeldryck’. Då sade Guds sändebud, ’Ta bort det från mig, denna dryck är för mutrafīn – de som ger sig hän åt lyx och överflöd!’42

Mu’ādh ibn Jabal sade: ”När Guds sändebud skickade honom till Jemen sade han till honom, ’Akta dig för lyx, sannerligen är Guds tjänare inte de som lever i lyx.’”43

Husayn sade: Att Guds budbärare sade: ”Jag rider inte på en rödfärgad44 [sadel] och jag klär mig inte i kläder färgade med saffran och tar inte på mig en skjorta vars manschetter är av siden.” Han [dvs återberättaren] sade, ”Och al-Hasan pekade på sin skjortficka och sade, ’Sannerligen har mannens parfym doft utan färg medan kvinnans parfym har färg utan doft.’”45

’Umar bin ’Abd al-’Azīz – Må Gud vara nöjd med honom – hade en bostad som profeten – över honom vare frid – hade lämnat efter sig, där brukade han sitta i ensamhet. Där fans en trasig säng som var lagad med ståltråd, en vattenkanna och en sprucken vattenskopa. [Där fanns också] en kudde stoppad med tvättsvamp (līf) och en dammig filt som den vore av — och i den fans rester av profetens – över honom vare frid – hår. Han brukade säga till Quraysh, ”O Quraysh! Detta är vad som är kvar av den som Gud har ärat er med och den bästa av er har lämnat livet så som ni ser.”

Källor:
Dr. Ash-Shehri, Abdullah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Hanbal, Ahmad bin, Kitāb az-Zuhd, Dār al-Bayān al-‘Arabī 2002; Hanbal, Ahmad bin, Kitāb az-Zuhd li imām Ahmad bin Hanbal, Maktabat as-Saffā, 2003

 1. Michael H. Hart, The 100: A Ranking of The Most Influential Persons in History []
 2. Badawi, J. (1990) Muhammed’s Prophethood: An Analytical View, World Assembly of Muslim Youth, KSA, s. 1. []
 3. Watt, William M. (1953) Muhammed at Mecca, Oxford, s. 52. []
 4. G.W. Davis (1890) Islam and the Kuran. The Old and New Testament Student, Vol. 10, nr 6, (juni), s. 341. []
 5. Badawi, J. (1990) Muhammed’s Prophethood: An Analytical View, World Assembly of Muslim Youth, KSA, s. 1. []
 6. Tidiga kristna lärde, som Eologio och Paul Alvaro, förknippade islam med Antikrists ankomst som nämns i Nya Testamentet och vars välde skulle förebåda de sista dagarna före tidens slut. (Armstrong, Karen (2004) Muhammed, Phoenix, s. 24). Det är värt att notera att Muhammed också varnade hans följeslagare och kommande generationer för fitnah (prövningen) i Masīhu Dajjal (Antikrist). Enligt en autentisk hadīth återberättad av imam Muslim (#2945) och Tirmithi (#3930), berättade Profeten att Antikrists framträdande vid tidens ände kommer leda till att människor flyr upp i bergen. []
 7. Shaw, George B. (1936) The Genuine Islam, Vol. 1, nr 8. []
 8. Lamartine, Alphonse Marie (1854) Histoire de la Turquie, Paris, Vol. 2, s. 276-77. Lamartine var en fransk poet och politiker. []
 9. Ibn al-Qayim (1992) Roudhatul Muhibbīn, Vol. 1, s. 233-234. []
 10. Armstrong, Karen (2004) Muhammed, Phoenix, s. 52. []
 11. Islam reformerade och upphävde vissa aspekter av de tidigare lagarna, men främst återupplivades och etablerades den monoteistiska doktrinen, tron på Guds enhet och dyrkan av Honom allena. []
 12. Reid, Gilbert (1916) Islam, an Appreciation. The Biblical World, Vol.48, nr 1, s. 12. []
 13. Mosebok 18:18-19 []
 14. Indiens premiärminister under tretton dagar. []
 15. Fazlie, Murtahin B. (1997) Hinduism and Islam: A Comparative Study, Abul-Qasim Publishing House, Saudi Arabia. []
 16. som tillhör ett främmande land och talar ett främmande språk []
 17. Haq, Z. (1997) The Last Prophet and the Quran in Revealed Scriptures @ . []
 18. Bukhari: Vol. 1, s. 7, Ibn-Kathīr Publishing House, 1987. []
 19. Harris, S. (2006) The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, Free Press, s. 77. []
 20. För exempel, se sid. 57, 66, 104 och 122 i Darwin, C. (2004) The Descent of Man. Penguin Classics. []
 21. Jag måste konstatera att moderna översättare av Koranen inte har förstått den arabiska innebörden av ordet som förmedlar detta faktum. Intressant nog var flera tidiga lärde, som at-Tabari under 900-talet, exakta i deras beskrivningar av khadhiran (Koranen: 6:99) som ”något grönt” (Se at-Tabari, M. (2003) Jami’al-Bayan, Vol.9, s. 444). []
 22. En hadīth återberättad av Muslim: Vol. 1, nr 1, s. 111. []
 23. Ahmed: #1036. []
 24. Koranen 4:124 []
 25. Sahīh al-Bukhāri []
 26. Bukhārī & Muslim. []
 27. Bukhārī & Muslim. []
 28. Tirmidhi, Ibn Hibbān, Ahmad, Autentisk (sahīh) enligt al-Albāni. []
 29. Ahmad. []
 30. Bukhārī. []
 31. Dvs att det inte fanns någonting att testamentera bort – övers. []
 32. Bukhārī & Muslim. []
 33. Sa’, ett mått motsvarande en handfull med båda händerna kupade tillsammans – övers. []
 34. al-Haythamī, som menade att den var autentisk, i boken Madjmā’a az-Zawā’id []
 35. Bukhārī & Muslim []
 36. Bukhārī []
 37. Autentisk, Muslim []
 38. Återgiven av al-Haythami i hans samling az-Zawā’id []
 39. at-Tabarāniy, al-Bukhārīy har samma berättelse men med orden khubs al-sha’īr, kornbröd []
 40. Ibn Mādjah, autentisk enligt al-Albāni []
 41. Ibn Mādjah, svag (da’īf) enligt al-Albāni []
 42. Abi  ’Āzim i Kitāb az-Zuhd, Ibn al-Mubarak i Kitāb az-Zuhd, Abu Na’īm i al-Hilya och Ibn Sa’d i at-Tabaqāt []
 43. al-Haytham i Madjmā’ az-Zawā’id, Ahmad sade, dess män [i berättarkedjan] är tillförlitliga []
 44. Arjuwān, en röd färg som var mycket dyr att framställa övers. anm. []
 45. Autentisk enligt al-Albāni []