Skip to main content

Adel Ryyan läs­er kapit­let an-Nas (Män­niskan) ur Kora­nen. (Se Kora­nens Bud­skap för förklaring)

Islam under­stryk­er noga vad mån­ga än i dag strä­var efter: alla män­nisko­rs lika värde. Gud har ska­p­at oss med en möj­lighet att upp­nå den högs­ta graden som är att vara en tjänare som under­kas­tar sig Gud. På så sätt finns ingen skill­nad män­niskor emel­lan, det är endast de val var­je indi­vid gör som särskil­jer henne inför Gud, lagen och samhäl­let. Ras, hud­färg och nation­alitet har ingen roll att spela.
 
Gud säger:

Män­niskor! Vi har ska­p­at er av en man och en kvin­na, och Vi har sam­lat er i folk och stam­mar för att ni skall lära kän­na varan­dra. Inför Gud är den av er den bäste vars guds­fruk­tan är dju­past. Gud vet allt, är under­rät­tad om allt. [1]Kora­nen 49:13

Pro­feten (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) har talat om den­na lära i Kora­nen när han inför en stor sam­ling sade:

Män­niskor! San­nerli­gen är er Gud en och er [stam]fader är en. San­nerli­gen finns ingen dygd i en arab över en icke-arab. Och på sam­ma sätt finns ingen dygd i en ljushyad över en mörkhyad, eller i en mörkhyad över en ljushyad. Endast genom dygdighet [blir man bät­tre än andra män­niskor]. Har jag inte förmed­lat bud­skapet till er? [2]Nedteck­nad av Ahmad.

Den diskrim­iner­ing och rasism som vi idag ser i mån­ga mod­er­na samhällen fanns även före Muham­mads tid men han kom att sät­ta stop för den. En gång sade han:

Gud har avlägsnat alla befläck­ningar från er från tiden före islam då ni skröt om er härkomst. Fak­tum är att det inte finns någon annan är en dygdig troende och en eländig miss­då­dare. Alla män­niskor härstam­mar från Adam och Adam ska­pades av lera. [3]Nedteck­nad av al-Tir­mid­hi. Ver­i­fier­ad av al-Albāni. Muham­mad Naasir al-Deen al-Albaani, Saheeh al-Jaa­mi al-Sagheer (Beirut: al-Mak­tab al-Islaa­mi, 1988), vol. 2, s.963.

Adam ska­pades av lera och från den­na skapelse härstam­mar hela män­sk­ligheten. Det enfaldiga i den rasism vi ser idag kan skön­jas i det fak­tum att män­nisko­rs oli­ka hud­färg­er kan till­skri­vas Adams ursprung. Pro­feten har sagt:

Gud ska­pade Adam av en hand­full [jord] som Han sam­lade från jor­den. Därmed skif­tar Adams avkom­mor som jor­den skif­tar: som­li­ga är röda, som­li­ga är vita, som­li­ga är svar­ta och som­li­ga där emel­lan, några är lättsam­ma, några är svår­modi­ga, några är onda och några är goda. [4]Nedteck­nad av bland andra Ahmad, Abu Dawūd och at-Tir­mid­hi. Ver­i­fier­ad av al-Albaani. Se Saheeh al-Jaa­mi al-Sagheer, vol. 1, s. 362.

Istäl­let för att vara en orsak till att män­niskor split­tras är skill­nader­na i färg ett teck­en på Ska­parens storhet. Gud säger:

Och till Hans under hör skapelsen av him­lar­na och jor­den och skill­nader­na mel­lan er i språk och hud­färg. I det­ta lig­ger helt visst bud­skap till de insik­ts­ful­la. [5]Kora­nen 30:22

Dör­ren till att få vara Guds san­na tjänare är öppen för alla män­niskor, oberoende av ras eller nation­alitet. Fak­tum är att det bara är genom den­na form av tro på Gud som män­niskan förtjä­nar att hedras och fyl­las av dygd. Det­ta är en för islam vik­tig lärosats som har tilläm­pats genom his­to­rien. [6]Det skall dock inte förnekas att det kan finnas rasism bland mus­limer även om det aldrig har var­it som i Väst. Sådan rasism är ett resul­tat av avsak­nad kun­skap och dygdighet. Det har dock aldrig … Fort­sätt läsa

Den berömde his­torik­ern Arnold Toyn­bee (1889–1975) har skrivit:

Att rasmed­veten­het har upphävts mel­lan mus­limer är en av islams mest enastående bedrifter och i vår tid finns det, just nu, ett verk­ligt behov av att spri­da den­na islamiska dygd… [7]Islam – The First & Final Reli­gion, s. 73, Karachi, Pak­istan: Begum Aisha Bawany Waqf, 1978

Den­na jäm­likhet gäller både män och kvin­nor – trots vad som ofta hörs sägas om islam. [8]Myck­et som hörs om islam är anti­gen osant eller kul­turel­la seder som sam­man­blan­dats med islam. I frå­ga om kul­tur är det­ta något som islams lärde job­bar med att stäv­ja. I andlig bemärkelse och som Guds tjänare finns ingen skill­nad mel­lan män och kvin­nor. [9]Enligt islam var det både Adam och Eva som var de förs­ta att syn­da och de gjorde det till­sam­mans. Båda ångrade sig inför och för­läts av Gud. Båda är jäm­li­ka inför Gud.

Gud säger:

Den man eller kvin­na som gör gott och lever rättskaf­fens och som har tron skall Vi skän­ka ett gott liv och Vi skall bestäm­ma deras [slut­li­ga] belön­ing efter deras bäs­ta han­dlin­gar. [10]Kora­nen 16:97

Men de troende, män­nen såväl som kvin­nor­na, är varan­dras [san­na] vän­ner och fas­ta stöd; de anbe­fall­er det som är rätt och för­b­jud­er det som är orätt och för­rät­tar bönen och beta­lar all­moseskat­ten och de lyder Gud och Hans Sän­de­bud. Dem skall Gud visa barmhär­tighet. Gud är allsmäk­tig, vis. [11]Kora­nen 9:71

För de män och de kvin­nor som har under­ka­s­tat sig Guds vil­ja, de troende män­nen och de troende kvin­nor­na, de män och de kvin­nor som vis­ar sann fromhet, de män och de kvin­nor som älskar san­nin­gen, de män och de kvin­nor som tåligt uthär­dar mot­gång, de män och de kvin­nor som vis­ar ödmjukhet, de män och de kvin­nor som ger åt de fat­ti­ga, de män och de kvin­nor som fas­tar, de män och de kvin­nor som läg­ger band på sin sinn­lighet, de män och de kvin­nor som alltid har Gud i tankar­na — [för dem alla] har Gud i bered­skap för­lå­telse för deras syn­der och en rik belön­ing. [12]Kora­nen 33:35

Det är vida känt att islam gav kvin­nan mån­ga rät­tigheter som hon inte fått i Väst för­rän allde­les nyli­gen, som rät­ten till att äga egen­dom och dri­va egna affärsrörelser. [13]Annie Besant skrev någon gång runt år 1932: ”Jag tyck­er ofta att kvin­nor är fri­are inom islam än inom kris­ten­domen… i Kora­nen är lagen som rör kvin­nan rättvis­are och mer lib­er­al. Det är … Fort­sätt läsa

Var­je ide­olo­gi, reli­gion eller kul­tur värder­ar vis­sa frå­gor högre än andra och inom islam är den vik­ti­gaste egen­skapen dygdighet och plik­t­tro­gen­het inför Gud. Därefter kom­mer kanske kun­skap om reli­gio­nen. I båda dessa frå­gor är kvin­nor lika män. Genom islams his­to­ria har kvin­nor var­it kän­da och respek­ter­ade för deras dygdighet och kun­nande. Islam säger inte att en män­niska skall mätas utefter hur vack­er denne är, hur snabbt denne kan springa eller hur bra denne är på att sjun­ga. Utifrån ett islamiskt per­spek­tiv är det­ta orim­li­ga kri­terier för en per­sons värde – även om det tycks vara vad den mod­er­na civil­i­sa­tio­nen fäster störts vikt vid.

Käl­lor:
Jamāl al-Din M. Zarabo­zo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 49:13
2 Nedteck­nad av Ahmad.
3 Nedteck­nad av al-Tir­mid­hi. Ver­i­fier­ad av al-Albāni. Muham­mad Naasir al-Deen al-Albaani, Saheeh al-Jaa­mi al-Sagheer (Beirut: al-Mak­tab al-Islaa­mi, 1988), vol. 2, s.963.
4 Nedteck­nad av bland andra Ahmad, Abu Dawūd och at-Tir­mid­hi. Ver­i­fier­ad av al-Albaani. Se Saheeh al-Jaa­mi al-Sagheer, vol. 1, s. 362.
5 Kora­nen 30:22
6 Det skall dock inte förnekas att det kan finnas rasism bland mus­limer även om det aldrig har var­it som i Väst. Sådan rasism är ett resul­tat av avsak­nad kun­skap och dygdighet. Det har dock aldrig var­it så att reli­gio­nen har sank­tion­er­at rasism, vilket har var­it fal­l­et med andra religioner.
7 Islam – The First & Final Reli­gion, s. 73, Karachi, Pak­istan: Begum Aisha Bawany Waqf, 1978
8 Myck­et som hörs om islam är anti­gen osant eller kul­turel­la seder som sam­man­blan­dats med islam. I frå­ga om kul­tur är det­ta något som islams lärde job­bar med att stävja.
9 Enligt islam var det både Adam och Eva som var de förs­ta att syn­da och de gjorde det till­sam­mans. Båda ångrade sig inför och för­läts av Gud.
10 Kora­nen 16:97
11 Kora­nen 9:71
12 Kora­nen 33:35
13 Annie Besant skrev någon gång runt år 1932: ”Jag tyck­er ofta att kvin­nor är fri­are inom islam än inom kris­ten­domen… i Kora­nen är lagen som rör kvin­nan rättvis­are och mer lib­er­al. Det är bara under de senaste tju­go åren i det krist­na Eng­land som kvin­nan har fått rätt till egen­dom medan hon inom islam alltid har haft den­na rät­tighet…” Islam – The First and Final Reli­gion, s. 91–92
Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Jamal är en amerikansk konvertit till islam som konverterade vid 16 års ålder. Jamal har översatt och författat ett flertal böcker inom islamiska ämnen. Jamal har bedrivit studier som doktorand inom ekonomi vid University of California .