Skip to main content
Ett antal Koran-vers­er fel­tolkas ofta i syfte att bevara myten om islam som en våld­sam reli­gion där dess anhän­gare skall drä­pa dem som inte till­hör tron. Pas­sagen ”döda avgu­dadyrkar­na, var ni än träf­far på dem[1]Kora­nen Tawbah:5 cit­eras ofta för att påvisa att islam stöd­jer våld och blodspillan.

 
För att förstå versen i dess rät­ta kon­text är det nöd­vändigt att läsa kapit­let från bör­jan om fredspak­ten som fanns mel­lan mus­limer­na och hed­ningar­na i Mec­ka. Hed­ningar­na överträdde det­ta för­drag så en tid av fyra månad­er gavs till dem för att stäl­la det till rät­ta, annars skulle krig utropas mot dem. Versen i dess hel­het lyder:

När de hel­gade månader­na gått till ända skall ni döda avgu­dadyrkar­na, var ni än träf­far på dem; tag dem till fån­ga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de vis­ar ånger och [vil­lighet att] för­rät­ta bönen och beta­la all­moseskat­ten, läm­na dem då i fred — Gud är ständigt för­lå­tande, barmhär­tig. [2]Kora­nen 9:5

Kora­nens nionde kapi­tel, Tawbah.

Den­na vers var en kom­mender­ing till mus­limer­na som upprät­tat ett för­drag med hed­ningar­na, som snabbt överträdde det, till att stri­da mot dem som för­rådde dem varhelst de fann dem. Läs­er man hela versen förstår man att den inte kan använ­das som bevis för att islam före­språkar våld i alla sit­u­a­tion­er eller att dess anhän­gare upp­manas till att döda dem som inte är mus­limer [3]Arun Shourie, en av de mest pådri­vande kri­tik­er­na av islam i Indi­en, cit­er­ar sam­ma vers (9:5) i hans bok The World of Fawas, s. 572. Men efter att ha cit­er­at den hop­par han över näs­ta vers och … Fort­sätt läsa.

Näst­föl­jande vers tydliggör:

Om någon bland avgu­dadyrkar­na sök­er sky­dd hos dig, ge hon­om då ditt besky­dd, så att han får höra Guds ord; för hon­om sedan till en plats där han är i tryg­ghet. De är näm­li­gen män­niskor som inte vet [vad Islam innebär]. [4]Kora­nen 9:6

Kora­nen berät­tar inte enbart att den hed­ning som sök­er asyl under strid skall få sky­dd utan ock­så att denne skall föras till säk­er­het. Vilken mil­itär ledare skulle idag kom­mendera hans sol­dater till att inte enbart spara fien­dens liv under strid utan ock­så till att esko­rtera dem till säk­er­het? Det­ta är dock vad Gud instruer­ar i Koranen.

Adel Ryyan läs­er Kora­nens nionde kapi­tel, Tawbah.

Käl­lor:
al-Djumah Mag­a­zine. Dis­cov­er Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen Tawbah:5
2 Kora­nen 9:5
3 Arun Shourie, en av de mest pådri­vande kri­tik­er­na av islam i Indi­en, cit­er­ar sam­ma vers (9:5) i hans bok The World of Fawas, s. 572. Men efter att ha cit­er­at den hop­par han över näs­ta vers och går direkt till näs­ta. Det vis­ar tydligt att vis­sa av islams kri­tik­er är ensidi­ga och för­doms­ful­la i deras kritik.
4 Kora­nen 9:6