Skip to main content

Indone­sien är ett av de län­der till vilket islam spreds genom handelsmän.

Ett van­ligt miss­förstånd är att islam inte haft så mån­ga anhän­gare världen över om reli­gio­nen inte sprid­its med svärdet.

Föl­jande bevis kom­mer klargöra att det inte är våld utan för­nuft och logik som är anled­nin­gen till att islam spritts så vida.

Islam har alltid respek­ter­at andra reli­gion­er och Kora­nen påb­jud­er en viss form av religionsfrihet:

Tvång skall inte förekom­ma i tros­frå­gor. Vad som är rätt hand­lande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda mak­ter­na och som tror på Gud, har san­nerli­gen vun­nit ett säk­ert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt!

His­torik­ern dr. De Lacy O´Leary (1872–1957) säger:

His­torik­er gör det klart att myten om fanatiska mus­limer som med svärd i hand tvin­gade män­niskor att kon­vert­era är den mest absur­da myt som his­torik­er någon­sin har förtäljt. [1]Islam at the Cross­roads, s. 8

En annan känd his­torik­er, Thomas Car­lyle (1795–1881), skriv­er i boken Heroes and Hero wor­ship:

Ja, san­nerli­gen ett svärd, men vilket svärd? Var­je ny lära har i bör­jan dess plats i endast en man. Endast där finns den. En endaste man tror på den. Det är en mot alla. Reser han då svärdet skulle det inte göra hon­om nytta.

Om islam spreds med svärdets hjälp var det ett ordets svärd. Det är endast den sortens svärd som kan erövra män­nisko­rs hjär­tan. Om det­ta säger Koranen:

Kalla [män­nisko­r­na, Muham­mad] med klo­ka och goda ord att föl­ja din Her­res väg, och lägg fram argu­menten på ett måt­t­fullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som föl­jer Hans led­ning. [2]Kora­nen 16:125

Med över 252 miljon­er invånare är Indone­sien världens fjärde folkrikaste land och har världens störs­ta mus­lim­s­ka befolkn­ing. På bilden en moské på Suma­tra. (Rid­ho Nur Iman­syah 2008)

Exem­pel på hur islam ej har sprid­its med svärdets hjälp:

  1. Indone­sien är det land som har den störs­ta mus­lim­s­ka befolknin­gen. Majoriteten utav invå­nar­na i Malaysia är mus­limer – utan att någon mus­lim­sk armé har tågat in i varken Indone­sien eller Malaysia. Det är ett his­toriskt fak­tum att Indone­sien inte blev mus­lim­skt på grund av att det erövrades, utan på grund av mus­lim­s­ka köp­mäns höga moral. Trots att det i mån­ga län­der inte län­gre finns ett islamiskt ledarskap har invå­nar­na fort­satt att vara mus­limer. Det sam­ma kan sägas om Syrien, Jor­danien, Egypten, Irak, Nordafri­ka, Balkan och Spanien. Det­ta vis­ar vilken inverkan islam haft på län­der­nas befolkn­ing, vilket står i mot­sats till väster­länd­sk ockupation.
  2. Mus­limer styrde Spanien (Andalusien) under 800 år. Under den­na tid åtnjöt krist­na och judar fri­het att prak­tis­era deras respek­tive reli­gion­er. Det­ta är ett his­toriskt faktum.
  3. Krist­na och jud­iska minoriteter har över­levt i mus­lim­s­ka län­der i Mel­lanöstern under århun­draden. Län­der som Egypten, Marocko, Palesti­na, Libanon, Syrien och Jor­danien har en bety­dande andel krist­na och jud­iska invånare.
  4. Mus­limer styrde Indi­en under 1000 år och hade där­för makt att med våld kon­vert­era varen­da indi­er till islam, men så sked­de inte. Härav är fort­farande 80 % av den indiska befolknin­gen inte muslimer.
  5. På lik­nande sätt har islam sprid­it sig utefter Afrikas östkust utan att någon mus­lim­sk armé satt sin fot där.
  6. Islamisk lag besky­d­dar minoritetens priv­i­legier­ade sta­tus och det­ta är anled­nin­gen till att icke-mus­limers plas­ter för dyrkan blom­stat i den islamiska världen. Islamisk lag tillåter även den icke-mus­lim­s­ka minoriteten att installera egna dom­sto­lar som kan döma i famil­jerätt. Egen­dom och liv, oberoende av om det gäller mus­limers eller ej, ans­es vara heliga.

Härmed står det klart att islam inte spritts med svärdets hjälp. Det påståd­da svärdet har inte omvänt alla icke-mus­limer i mus­lim­s­ka län­der. I Indi­en, där mus­limer styrde under 1000 år, är de fort­farande en minoritet. I USA och Cana­da är islam den snab­bast växande reli­gio­nen med över sju miljon­er anhängare.

Jamia Masjid i Las Vegas, USA.

I The World’s Reli­gions skriv­er prof. Hus­ton Smith (1919-) om hur pro­feten Muham­mad (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) gav judar och krist­na fri­het under mus­lim­skt styre:

Pro­feten for­muler­ade ett doku­ment i vilket han stip­uler­ade att judar och krist­na ‘skall sky­d­das mot kränkningar och annat skadligt…’, och ‘de skall utö­va deras reli­gion­er lika fritt som mus­limer.’ [3]The World’s Reli­gions, Hus­ton Smith, Harp­er Collins, 1991, s. 256

Smith poängter­ar att mus­limer anser det­ta vara värld­shis­to­riens förs­ta dekla­ra­tion för åsik­ts­fri­het och den mod­ell som skall styra efter­föl­jande mus­lim­s­ka stater.

Käl­la:
al-Djumah Mag­a­zine. Dis­cov­er Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Rid­ho Nur Iman­syah 2008: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjid_Agung.jpg

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Islam at the Cross­roads, s. 8
2 Kora­nen 16:125
3 The World’s Reli­gions, Hus­ton Smith, Harp­er Collins, 1991, s. 256